Kế hoạch 485/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành
Số hiệu: 485/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 22/08/2017 Ngày hiệu lực: 22/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 485/KH-UBND

An Giang, ngày 22 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP NGÀY 24/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI

Thực hiện Quyết định số 944/QĐ-BTP ngày 03/7/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại; Văn bản số 2147/BTP-BTTP ngày 26/6/2017 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại; Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định, nhanh chóng hình thành đội ngũ hòa giải viên thương mại, tổ chức hòa giải thương mại nhằm hỗ trợ giải quyết tranh chấp thương mại, tiết kiệm thời gian chi phí xã hội, góp phần giảm tải hoạt động xét xử của Tòa án trên địa bàn tỉnh.

- Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc triển khai Nghị định.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc triển khai Nghị định; đảm bảo hoàn thành công việc kịp tiến độ và thời hạn đã đề ra.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai Nghị định.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức hội nghị triển khai, tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP bằng các hình thức thích hợp đến các cơ quan tư pháp, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Báo An Giang; Đài phát thanh và Truyền hình An Giang và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/20017.

2. Xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành đối với hoạt động hòa giải thương mại cho Sở Tư pháp theo Nghị định số 22/2017/NĐ-CP trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2017

3. Thực hiện công bố thủ tục hành chính về hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp theo quy định Nghị định số 22/2017/NĐ-CP .

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Quý III/2017.

4. Lập, công bố danh sách hòa giải viên thương mại, danh sách các tổ chức hòa giải thương mại.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP .

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này.

- Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí triển khai thực hiện hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đảm bảo công tác triển khai hoạt động hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả và chất lượng.

2. Các Sở, ngành tỉnh

Trong phạm vi thẩm quyền, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

- Sở Tài chính phối hợp Sở Tư pháp trong việc đảm bảo bố trí đủ kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp trong việc bố trí biên chế, xây dựng quyết định giao chức năng, nhiệm vụ và quản lý chuyên ngành đối với hoạt động hòa giải thương mại cho Sở Tư pháp trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Sở Thông tin và Truyền thông; Báo, Đài phát thanh Truyền hình An Giang và các cơ quan có liên quan phối hợp với Sở Tư pháp phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP bằng các hình thức thích hợp đến các cơ quan, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan.

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp trong việc theo dõi, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP .

Trên cơ sở Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình