Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Số hiệu: 45/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/KH-UBND

Thái Bình, ngày 15 tháng 07 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 47-CT/TW NGÀY 25/6/2015 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; huy động sức mạnh tng hp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác PCCC và CNCH.

2. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp đối với công tác PCCC và CNCH; tích cực phòng ngừa, kiềm chế số vụ cháy, nổ, tai nạn thương tích; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện và các điều kiện khác để kịp thời ứng phó các sự cố, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

3. Đảm bảo các điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực, cơ svật chất triển khai thực hiện có hiệu quChỉ thị 47-CT/TW; xây dựng lực lượng PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở tăng cường lãnh đạo, tchức triển khai thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW, Quyết định số 1635/QĐ-TTg , Chương trình hành động số 12-CTr/TU; đề cao vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC và CNCH đến tận cơ sở bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú.

Tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH sâu rộng; gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, với phương châm bốn tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và chuyên nghiệp. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản theo cụm dân cư, cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy, chữa cháy; có chế độ, chính sách thỏa đáng đối với những người bị thương, hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nưc về PCCC; xây dựng chiến lược PCCC và CNCH; từng bước thực hiện đồng bộ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với quy hoạch hệ thống hạ tầng bảo đảm cho công tác PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật.

4. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vụ cháy, nổ lớn, nhất là ở các nơi có nguy cơ cháy, ncao; tăng cường phối hp chặt chẽ giữa các lực lượng trong công tác PCCC và CNCH. Mọi hoạt động PCCC và CNCH trước hết phải thực hiện và giải quyết bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ.

5. Tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC và CNCH, ưu tiên phân bổ ngân sách để thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở lực lượng cảnh sát PCCC giai đoạn 2013 đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động triển khai có hiệu quả Chthị số 47-CT/TW, Quyết định số 1635/QĐ-TTg , Chương trình hành động số 12-CTr/TU; chủ động phối hợp với các ngành chức năng rà soát, đề xuất sửa đi, bổ sung hoặc xây dựng mới văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo về PCCC và CNCH phù hợp với tình hình mới;

- Tham mưu việc xây dựng và triển khai Đán quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở lực lượng cảnh sát PCCC giai đoạn 2017 đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 theo Đán quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở lực lượng cảnh sát PCCC giai đoạn 2013 đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tham mưu việc xây dựng chiến lược phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là đối với các địa bàn, khu đô thị, các khu công nghiệp, thương mại... có nguy cơ cháy, nổ cao; phối hp với các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, đề xuất các giải pháp, phương án di chuyển hoặc cải tạo, nâng cấp các cơ sở không đảm bảo yêu cu an toàn PCCC như: Các làng ngh, các cơ sở sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ đã cũ, lạc hậu hoặc đã qua sử dụng nhiều năm, các cơ sở có nguy cơ cháy, n cao như sản xuất, chế biến gỗ, sang chiết gas, xăng dầu, hóa chất...;

- Đy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác PCCC; tăng cường thanh tra, kim tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống cháy, nổ nhất là đi với các khu dân cư, cơ sở trọng điểm vchính trị, an ninh - quốc phòng, chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, cơ sở sản xuất, kho tàng lớn tập trung nhiều hàng hóa, chất dễ cháy, nổ; khắc phục dứt điểm vi phạm, sơ hở về PCCC; nâng cao chất lượng, thường xuyên đi mới nội dung, đa dạng hóa phương pháp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng. Xử lý nghiêm các trường hp vi phạm pháp luật về PCCC; tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy, nổ làm cơ sở đưa ra các giải pháp phòng ngừa; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nht là người đứng đu cơ quan, tổ chức để xảy ra cháy, nổ để có hình thức xử lý nghiêm minh trước pháp luật;

- Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực sn sàng chiến đấu, tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy và sự cố tai nạn theo smáy 114, ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Thường xuyên tiến hành khảo sát xây dựng, tổ chức tập hun, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng tham gia; xây dựng cơ chế phối hp với các sở, ban, ngành, nhất là với lực lượng quân đội trong trin khai thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ;

- Tham mưu cho các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và dân phòng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo 100% lực lượng này được huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, trang bị phương tiện, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tích cực phòng ngừa và sẵn sàng cứu chữa khi có tình hung xảy ra. Hàng năm, phối hợp tổ chức thực tập, diễn tập phương án chữa cháy có nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại các cơ sở trọng điểm có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao;

- Kiện toàn tổ chức bộ máy của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác PCCC và CNCH. Xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

2. Sở Xây dựng:

- Tham mưu từng bước việc thực hiện đồng bộ quy hoạch hệ thống hạ tầng với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với bảo đảm cho công tác PCCC và CNCH theo quy định; có quy chế để làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng các khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư tập trung... đảm bảo yêu cu về PCCC trước mt và lâu dài;

- Phối hp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra PCCC trong việc quy hoạch xây dựng công trình, dự án đảm bảo an toàn PCCC theo các nội dung đã được phê duyệt.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Tham mưu về cơ chế chính sách, huy động các nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC và CNCH; ưu tiên đu tư ngân sách đxây dựng cơ sở vật cht, trang bị phương tiện và các điu kiện bảo đảm PCCC và CNCH; phân bổ ngân sách tiếp tục thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg ; triển khai thực hiện Đề án "Quy hoạch tổng thhệ thng cơ sở PCCC của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020" đã được phê duyệt.

4. S Tài chính:

Phối hp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh tham mưu, đề xuất việc phân bngân sách hàng năm cho các hoạt động PCCC và CNCH nói chung và lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng nói riêng theo quy định; phân bổ ngân sách thực hiện Đề án “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở PCCC của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020".

5. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tăng cường thanh tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về an toàn vệ sinh lao động, tập trung vào các cơ sở có nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng, các công trình xây dựng nhằm giảm thiểu tai nạn lao động, cháy, nổ; kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật;

- Chủ động phối hợp với Công an tỉnh trong việc tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ về an toàn lao động, vệ sinh lao động; cứu nạn, cứu hộ cho người sử dụng lao động;

- Chủ trì, phối hợp cùng với các sở, ngành, địa phương tổ chức điều tra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn; tng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động tại địa phương; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động thực hiện khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo về tai nạn lao động; trên cơ sở đó đề ra các biện pháp phòng ngừa, hạn chế các tai nạn, thương tích;

- Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan giải quyết tốt các vấn đề về chính sách bảo hiểm, xã hội đối với lực lượng chữa cháy cơ sở, dân phòng bảo đảm quy định của pháp luật.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật để cán bộ và nhân dân nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH; chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản theo cụm dân cư, cụm doanh nghiệp, an toàn phòng cháy, chữa cháy gắn với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Mỗi năm tổ chức ít nhất hai đợt cao điểm tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy vào dịp Tun lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy, nổ và Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10);

- Phối hợp với Công an tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự, viết tin, bài về công tác phòng cháy, chữa cháy để tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và toàn xã hội về công tác PCCC và CNCH; phản ánh kịp thời các vụ cháy, nổ và các thiệt hại do cháy nổ gây ra, đồng thời đưa ra các biện pháp phòng ngừa có hiệu quả.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cao đẳng, đại học, trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh:

- Nghiên cứu lồng ghép đưa nội dung phbiến pháp luật, kiến thức và kỹ năng về PCCC và CNCH vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp học;

- Chủ động mở các lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên nhằm nâng cao ý thức, kiến thức về PCCC và CNCH; đầu tư trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện chữa cháy cho các cơ sở giáo dục đào tạo theo quy định; phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và các đoàn thể, tchức chính trị - xã hội trong việc giáo dục học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy đnh về PCCC.

8. Sở Giao thông Vận tải:

- Củng cố lực lượng thực hiện nhiệm vụ CNCH thuộc khu quản lý đường bộ, đường thủy và thanh tra giao thông; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ CNCH cho lực lượng này; tổ chức lực lượng, phương tiện thường trực tại các địa bàn, khu vực trọng đim có nguy cơ xảy ra sự c, tai nạn giao thông đ sn sàng tham gia CNCH;

- Tiến hành khảo sát xác định các địa bàn, tuyến trọng điểm có khả năng xảy ra những sự cố, tai nạn giao thông để chủ động phương án CNCH; tchức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về công tác CNCH cho cán bộ, công nhân viên trong ngành; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia CNCH.

9. Sở Y tế:

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo và hướng dẫn các bệnh viện tổ chức lực lượng, phương tiện kịp thời cp cứu, điều trị, chuyn các nạn nhân do cháy, n, sự cố, tai nạn thương tích trong mọi tình huống; phối hp với các ngành chức năng trong việc xây dựng và thực tập phương án PCCC và CNCH theo quy định;

- Tiếp tục kiện toàn, duy trì các đội cấp cứu và chuyn thương thuộc hệ thống bệnh viện; bố trí đội ngũ y, bác sỹ thường trực chuẩn bị trang thiết bị, y dụng cụ, cơ sthuốc đsẵn sàng tham gia CNCH khi được điều động;

- Phối hợp với y ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo Trạm y tế xã, phường, thị trấn chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, thuốc, hóa chất để cấp cứu kịp thời khi có nạn nhân; hướng dẫn nhân dân xử lý sơ cứu ban đầu tại chỗ trước khi chuyển đến cơ sở y tế.

10. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BCA-BQP Ngày 03/9/2014 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều trong Nghị định số 78/2011/NĐ-CP về việc phối hp giữa hai bộ trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở quốc phòng;

- Duy trì lực lượng, phương tiện thường trực, sẵn sàng tham gia ứng phó với sự cố cháy lớn, tai nạn thương tích nghiêm trọng, có sự cố xảy ra khi có yêu cầu. Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan xây dựng và thực tập phương án phòng thủ khu vực giả định nhiều tình huống trong đó có tình huống cháy, nổ, sự cố tai nạn thương tích, sự cố hóa chất, độc hại....; tăng cường đào tạo, tập huấn, huấn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ PCCC và CNCH.

11. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh:

- Quản lý chặt chẽ trong đu tư, quy hoạch xây dựng của các doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp; phối hp với Công an tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện đầy đủ các giải pháp về PCCC đối với khu công nghiệp; thường xuyên hướng dẫn, kim tra, đôn đốc các cơ sở doanh nghiệp trong khu công nghiệp chấp hành tốt các quy định của pháp luật về PCCC;

- Chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp thành lập Đội PCCC cơ sở hoạt động theo chế độ chuyên trách tại các khu công nghiệp; đảm bảo kinh phí, trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, xây dựng lực lượng PCCC cơ sở thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH, xử lý các tai nạn, sự cố xảy ra tại cơ sở và tham gia ở ngoài cơ sở khi được huy động. Xây dựng phương án chữa cháy và CNCH cho từng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và phải được tổ chức thực tập định kỳ ít nhất 01 lần/năm;

- Phối hp với Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho các cơ sở doanh nghiệp, nhằm bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ CNCH, nhận thức của người đứng đầu cơ sở và ngưi lao động trong công tác PCCC và CNCH.

12. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW;

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các cơ quan doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trên địa bàn thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCCC (Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản có liên quan); chủ động xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác PCCC và CNCH để nâng cao vai trò quản lý nhà nước trên lĩnh vực này. Hàng năm phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”, và “Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh, lao động, phòng chống cháy, nổ” trên địa bàn;

- Tiếp tục xây dựng, củng cố phong trào toàn dân tham PCCC, lồng ghép với các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mi”... Tăng cường chỉ đạo các ban, ngành, UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trên địa bàn thành lập và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng. Phấn đấu đến hết năm 2016 đạt 100% xã, phường, thị trấn có Đội dân phòng;

- Chỉ đạo các ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các cơ quan doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trên địa bàn quản lý tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy; tập trung kiểm tra các cơ sở có tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ như: Các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh cá thể, các khu chợ dân sinh, công trình thường xuyên tập trung đông người, khu đô thị, khu dân cư... Kiểm tra tình trạng, khả năng chữa cháy của phương tiện chữa cháy tại chỗ; phúc tra việc khắc phục sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở đã tiến hành kiểm tra; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực PCCC theo quy định;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCC và CNCH, trong đó cần quan tâm tập trung địa bàn nông thôn, các hình thức tuyên truyền phải đảm bảo tiêu chí: Trực quan, sinh động, dễ hiểu, dễ thực hiện. Chỉ đạo xây dựng điểm “Cụm dân cư an toàn PCCC”; “Chợ, siêu thị và trung tâm thương mại an toàn PCCC”; “Cơ quan, doanh nghiệp an toàn PCCC” để rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình. Khảo sát xác định các địa bàn, tuyến trọng điểm trong phạm vi, địa bàn quản lý có khả năng xảy ra những vụ cháy lớn, các sự cố, tai nạn thương tích nghiêm trọng để chủ động xây dựng phương án PCCC và CNCH. Định kỳ tổ chức thực tập phương án xử lý tình huống cháy lớn và CNCH có sự tham gia của nhiều lực lượng để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức cứu chữa. Tổ chức các hội thi, hội thao về PCCC và CNCH cho lực lượng cơ sở, dân phòng tại địa phương nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng PCCC và CNCH, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác PCCC và CNCH tại cơ sở;

- Hàng năm cân đối nguồn ngân sách của địa phương và trích từ quỹ quốc phòng, an ninh đầu tư cho các hoạt động PCCC và CNCH, trang bdụng cụ phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng tại địa phương theo quy định. Có chính sách chế độ đối với người trực tiếp tham gia cứu chữa các vụ cháy...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo kết quvề Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh).

2. Giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; tổng hp tình hình, báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thành ph;
- Lưu VT, NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên