Kế hoạch 3833/KH-UBND năm 2016 truyền thông về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2018
Số hiệu: 3833/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Phạm Trường Thọ
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hiệu lực: 15/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3833/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 7 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG VỀ SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2017 - 2018

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020;

Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng, truyền hình mặt đất đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT ngày 03/10/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất;

Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt “Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất”;

Căn cứ Kế hoạch số 3750/KH-UBND ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch truyền thông về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2018 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Thực hiện truyền thông chính sách số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong hoạt động chuyển đổi từ phát sóng truyền hình tương tự sang phát sóng truyền hình số (sau đây gọi tắt là s hóa truyền hình), tạo sự thống nhất về nhận thức trong xã hội và sự tham gia tích cực của người dân.

2. Tăng thời lượng thông tin trên các phương tiện báo chí, truyền thông về việc chuyển đổi từ phát sóng truyền hình tương tự sang phát sóng truyền hình s.

3. Thông tin kịp thời, chính xác, sinh động, thuyết phục về mục tiêu, nội dung, lộ trình thực hiện và tình hình triển khai số hóa truyền hình tại địa phương.

II. Nội dung thực hiện

1. Truyền thông về lợi ích của người dân, lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của Nhà nước khi thực hiện số hóa truyền hình.

2. Minh bạch thông tin về chính sách và chương trình hỗ trợ của Nhà nước cho người dân và doanh nghiệp khi triển khai số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh.

3. Phổ biến thông tin cần thiết về lộ trình thực hiện, thời điểm chấm dứt phát sóng truyền hình tương tự trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn người dân và các tổ chức, doanh nghiệp về phương thức thu, xem truyền hình số và các phương thức khác (truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh...).

4. Thông tin để các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị truyền hình trên địa bàn tỉnh nắm được nội dung cơ bản về số hóa truyền hình nhằm thông tin và giới thiệu thiết bị truyền hình số đến người tiêu dùng; nhập và phân phối các thiết bị truyền hình số đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

III. Hình thức thực hiện

1. Tổ chức phát lại các audio clip và bản tin về chương trình số hóa truyền hình do Bộ Thông tin và Truyền thông biên tập, sản xuất trên Đài Truyền thanh-Truyền hình cấp huyện và truyền thanh cơ sở

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Cơ quan phối hợp: Đài Truyền thanh-Truyền hình cấp huyện;

- Thời gian thực hiện: 2017 - 2018;

- Khái toán kinh phí: 260 triệu đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện năm 2017: 160 triệu đồng.

2. Truyền thông trực quan

2.1. Truyền thông đến từng hộ gia đình bằng hình thức tờ rơi, tờ gấp, tóm tắt nội dung, nhiệm vụ và quyền lợi của người dân khi sử dụng truyền hình số thay cho truyền hình tương tự.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố;

- Thời gian thực hiện: 2017 - 2018;

- Khái toán kinh phí: 500 triệu đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện năm 2017: 300 triệu đồng.

2.2. Truyền thông bằng panô tấm lớn tại nơi đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng và thông qua các hoạt động thông tin cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố;

- Thời gian thực hiện: 2017 - 2018;

- Khái toán kinh phí: 100 triệu đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện năm 2017: 70 triệu đồng.

3. Tổ chức các chuyên trang, chuyên mục, bài viết, phóng sự trên Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và hệ thống đài truyền thanh cơ sở.

3.1. Xây dựng chuyên mục truyền thông về chính sách số hóa truyền hình trên Báo Quảng Ngãi.

- Cơ quan chủ trì: Báo Quảng Ngãi;

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Thời gian thực hiện: 2017 - 2018;

- Khái toán kinh phí: 144 triệu đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện năm 2017: 80 triệu đồng.

3.2. Xây dựng Phóng sự, Chuyên đề về số hóa truyền hình trên Đài Phát thanh, Truyền hình.

- Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi;

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Thời gian thực hiện: 2017 - 2018;

- Khái toán kinh phí: 180 triệu đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện năm 2017: 100 triệu đồng.

4. Xây dựng các chuyên mục về số hóa truyền hình trên Cổng Thông tin điện tử, các tập san, đặc san của tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Thời gian thực hiện: 2017 - 2018;

- Khái toán kinh phí: 200 triệu đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện năm 2017: 100 triệu đồng.

5. Tổ chức tập huấn về số hóa truyền hình cho lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các sở, ban ngành; phóng viên và lãnh đạo các cơ quan báo chí, cán bộ Phòng Văn hóa Thông tin, đài Truyền thanh-Truyền hình cấp huyện, cán bộ thông tin cơ sở, các đơn vị kinh doanh thiết bị truyền hình.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành;

- Thời gian thực hiện: 2017 - 2018.

- Khái toán kinh phí: 200 triệu đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện năm 2017: 100 triệu đồng.

IV. Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí khái toán để thực hiện kế hoạch tuyên truyền về số hóa truyền hình giai đoạn 2017 - 2018 dự kiến là 1.584 triệu đồng. Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xây dựng dự toán, thuyết minh cụ thể gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

V. Tổ chức thc hin

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh trong năm 2017.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra, tổng kết, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch.

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh thực hiện truyền thông chính sách số hóa truyền hình.

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch hàng năm.

2. Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông mở chuyên mục về số hóa truyền hình mặt đất trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi. Chỉ đạo Trung tâm Công báo và Tin học thường xuyên cập nhật tin, bài và chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho người dân và doanh nghiệp khi triển khai số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện tuyên truyền số hóa truyền hình theo Kế hoạch.

4. UBND các huyện, thành phố

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Chỉ đạo các Đài Truyền thanh -Truyền hình cấp huyện bố trí thời lượng phát lại các audio clip, bản tin do Bộ Thông tin và Truyền thông biên tập, sản xuất; Có nhiều tin, bài tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nhà nước trong việc triển khai thực hiện số hóa truyền hình.

5. Các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh

- Đài Phát thanh-Truyền hình: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng các phóng sự, bài viết về số hóa truyền hình với thời lượng thích hp để phát sóng trên sóng phát thanh, truyền hình.

- Báo Quảng Ngãi mở chuyên trang, tăng cường tin, bài tuyên truyền về nội dung số hóa truyền hình trên báo in và báo điện tử.

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các tập san, bản tin của Sở, ngành, đơn vị thường xuyên tuyên truyền về nội dung số hóa truyền hình.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch, định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- BCĐ Đề án số hóa truyền hình Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT (VX) UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;
- Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính;
- Báo Quảng Ngãi;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP (VX), CBTH;
- Lưu: VT, VHXH(bnt260).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Trường Thọ