Kế hoạch 3667/KH-BTTTT-BGDĐT năm 2021 về phối hợp thực hiện Chương trình "Sóng và máy tính cho em" do Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 3667/KH-BTTTT-BGDĐT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Kim Sơn
Ngày ban hành: 21/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG -
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3667/KH-BTTTT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “SÓNG VÀ MÁY TÍNH CHO EM”

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6235/VPCP-KGVX ngày 07/9/2021 về việc xây dựng và triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em”;

Thực hiện Chương trình phối hợp số 1166/CTr-BGDĐT-BTTTT ngày 14/12/2018 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền và ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2018 - 2022; Biên bản hợp tác số 01/BB-BTTTT-BGDĐT ngày 26/3/2020 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số; Biên bản hợp tác số 03/BB-BTTTT-BGDĐT ngày 26/12/2020 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025;

Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất ban hành Kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” (sau đây gọi là Chương trình) với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xây dựng phương án hỗ trợ, triển khai hạ tầng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu kết nối phục vụ nhu cầu dạy và học trực tuyến; vận động cung cấp, hỗ trợ máy tính, các thiết bị công nghệ, nền tảng công nghệ, dịch vụ viễn thông cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là con trong gia đình có bố hoặc mẹ mất do dịch COVID-19 và chưa có máy tính để học tập trực tuyến tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (Chỉ thị 16/CT-TTg) và triển khai học trực tuyến.

b) Thúc đẩy, hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai, vận động, kêu gọi mọi nguồn lực trong xã hội để ủng hộ, nhân rộng Chương trình trên toàn quốc, góp phần hướng tới mục tiêu 100% trường học, giáo viên, học sinh, sinh viên được trang bị đầy đủ về hạ tầng, nền tảng, máy tính và các phương tiện khác phục vụ cho việc dạy và học trực tuyến, qua đó thúc đẩy phát triển xã hội số.

2. Yêu cầu

a) Chương trình tổ chức thiết thực, kịp thời, đáp ứng nhu cầu học tập trực tuyến của học sinh, sinh viên trước mắt tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg .

b) Huy động nguồn lực của các Bộ, ban, ngành và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để hỗ trợ học sinh, sinh viên trên cả nước đủ điều kiện học tập trực tuyến, thúc đẩy phát triển xã hội số bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

c) Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để hỗ trợ nguồn lực, điều kiện bảo đảm và thực hiện một số mô hình hỗ trợ điểm, từ đó các địa phương nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, bảo đảm không để học sinh nào “bị bỏ lại phía sau”, không hoàn thành chương trình học tập do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

d) Kết nối và điều phối nguồn lực để chuyển về các Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo tại các địa phương và các cơ sở giáo dục có học sinh, sinh viên nghèo, cận nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là con trong gia đình có bố hoặc mẹ mất do dịch COVID-19 và chưa có máy tính để học tập trực tuyến theo nội dung của Chương trình.

đ) Các thiết bị, dịch vụ được trao tặng cần bảo đảm đúng thành phần, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả hỗ trợ quá trình học tập của học sinh, sinh viên.

II. NỘI DUNG

1. Bảo đảm việc phủ sóng di động

a) Phủ sóng 100% toàn bộ 283 điểm chưa có kết nối Internet di động tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg và thực hiện học trực tuyến. Thời hạn hoàn thành trong tháng 9 năm 2021.

b) Phủ sóng 100% toàn bộ 1.910 điểm chưa kết nối Internet di động trên toàn quốc. Thời hạn hoàn thành trong năm 2021.

c) Kinh phí dự kiến: 3.000 tỷ.

2. Hỗ trợ máy tính phục vụ học trực tuyến

a) Giai đoạn 1 (trong năm 2021): Huy động 01 triệu máy tính cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là con trong gia đình có bố hoặc mẹ mất do dịch COVID-19 và chưa có máy tính để học tập trực tuyến trên toàn quốc; trước mắt ưu tiên cho các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT- TTg và thực hiện dạy và học trực tuyến.

Kinh phí dự kiến giai đoạn 1: 2.500 tỷ.

b) Giai đoạn 2 (từ năm 2022 - 2023): Tiếp tục phát động Chương trình để huy động mọi nguồn lực trong xã hội, hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc được trang bị máy tính để có thể thực hiện học trực tuyến.

3. Một số hỗ trợ khác cho các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg và tổ chức dạy, học trực tuyến

a) Miễn phí 100% việc sử dụng các nền tảng dạy, học trực tuyến Việt Nam đã được công bố;

b) Miễn phí data 4Gb/ngày cho 1 triệu học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là con trong gia đình có bố hoặc mẹ mất do dịch COVID-19 và chưa có máy tính để học tập trực tuyến khi được tặng máy tính trong thời gian 3 tháng để học tập trực tuyến;

c) Hỗ trợ các gói cước, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ việc dạy và học trực tuyến bao gồm: máy chủ, chỗ đặt máy chủ, đường truyền Internet bảo đảm việc dạy, học trực tuyến.

d) Kinh phí dự kiến: 645 tỷ (thời gian trong 3 tháng).

III. TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN

1. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai hỗ trợ phủ sóng 100% các điểm chưa có kết nối Internet di động tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg và thực hiện học trực tuyến trong tháng 9/2021; phủ sóng 100% các điểm chưa kết nối Internet di động trên toàn quốc trong năm 2021.

b) Kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ số công bố và miễn phí các nền tảng dạy, học trực tuyến Việt Nam tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg và thực hiện học trực tuyến.

c) Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông nghiên cứu, đề xuất phương án miễn phí cước kết nối Internet di động tới các nền tảng dạy, học Việt Nam; nghiên cứu đề xuất phương án hỗ trợ đối với gói cước, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ việc dạy và học trực tuyến tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg .

d) Vận động, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia ủng hộ, hỗ trợ máy tính cho học sinh, sinh viên nghèo, cận nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là con trong gia đình có bố hoặc mẹ mất do dịch COVID-19 và chưa có máy tính đhọc tập trực tuyến tại các địa phương theo mục tiêu của Chương trình.

đ) Chỉ đạo xây dựng một nền tảng để cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân có thể trực tiếp thực hiện đóng góp, hỗ trợ máy tính; bảo đảm tính minh bạch, máy tính được ủng hộ thực sự đến được với học sinh, sinh viên thuộc đối tượng thụ hưởng trong Chương trình.

e) Chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai phương án đảm bảo học sinh, sinh viên tiếp cận với Internet an toàn và lành mạnh.

g) Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền các hoạt động của chương trình “Sóng và máy tính cho em”; động viên khích lệ, chia sẻ những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ giáo viên, học sinh, nhà trường đã và đang vượt qua nhng khó khăn của dịch bệnh COVID-19 để tổ chức dạy tốt, học tốt, bảo đảm “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”.

h) Chủ trì, đàm phán với các doanh nghiệp sản xuất đcó giá ưu đãi của máy tính bảng được mua bằng nhiều nguồn vốn huy động của các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho Chương trình.

i) Khuyến nghị một số tiêu chí kỹ thuật (cấu hình) cơ bản đối với các thiết bị trao tặng thuộc Chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm bảo đảm yêu cầu học tập trực tuyến của học sinh, sinh viên.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Tổ chức khảo sát và cung cấp thông tin cho Bộ Thông tin và Truyền thông về nhu cầu máy tính và Internet cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trước mắt là các địa phương đang chịu ảnh hưởng của dịch.

b) Cung cấp cho Bộ Thông tin và Truyền thông danh sách các nhà trường chưa kết nối Internet và phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, công bố các nền tảng dạy, học trực tuyến để khuyến nghị sử dụng.

c) Đầu mối tiếp nhận đóng góp, hỗ trợ cho Chương trình; kết nối nguồn lực và điều phối nguồn lực, hỗ trợ triển khai các thủ tục liên quan đến việc tiếp nhận đóng góp, hỗ trợ để chuyển về các Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục có học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là con trong gia đình có bố hoặc mẹ mất do dịch COVID-19 và chưa có máy tính để học tập trực tuyến tại các địa phương theo 2 giai đoạn thực hiện đã nêu tại mục II.2 của Kế hoạch này. Chỉ đạo các địa phương phân bổ máy tính theo thứ tự ưu tiên: ưu tiên 1: học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo; ưu tiên 2: học sinh, sinh viên thuộc hộ cận nghèo; ưu tiên 3: học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là con trong gia đình có bố hoặc mẹ mất do dịch COVID-19 và chưa có máy tính để học tập trực tuyến.

Việc hỗ trợ từ Quỹ Viễn thông công ích thực hiện theo quy định của Luật Viễn thông và các Văn bản hướng dẫn.

d) Phát động, kêu gọi các Bộ, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Giáo dục tham gia quyên góp, ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

đ) Hướng dẫn các nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến, khai thác sử dụng có hiệu quả thiết bị và Internet của Chương trình.

e) Tuyên truyền các hoạt động của chương trình “Sóng và máy tính cho em”; động viên khích lệ, chia sẻ những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ giáo viên, học sinh, nhà trường đã và đang vượt qua những khó khăn của dịch bệnh COVID-19 để tổ chức dạy tốt, học tốt, bảo đảm “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”.

3. Hai Bộ phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan

a) Triển khai Chương trình.

b) Tổ chức triển khai, vận động, kêu gọi các nguồn lực xã hội ủng hộ, nhân rộng Chương trình.

c) Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ số trong việc tổ chức thực hiện Chương trình.

d) Sử dụng kinh phí địa phương, huy động nguồn lực tổng thể của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn để tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Chương trình, góp phần hướng tới mục tiêu 100% trường học, giáo viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn các tỉnh, thành phố được trang bị đầy đủ về hạ tầng, nền tảng, máy tính và các phương tiện khác phục vụ việc dạy, học trực tuyến, qua đó thúc đẩy phát triển xã hội số.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Cục Cơ sở vật chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo) chủ trì, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch; chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan của hai Bộ thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch và báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Mục II, III của Kế hoạch bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả công việc.

3. Kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động điều hành liên quan tại Kế hoạch này được bố trí trong dự toán của cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác./.

 

BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Nguyễn Kim Sơn

BỘ TRƯỞNG
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Nguyễn Mạnh Hùng

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (để báo
cáo);
- Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam (để báo cáo);
- Trưởng Ban Dân vận TW (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo);
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (để báo cáo);
- Ban Dân vận TW (để báo cáo);
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban VHGDTNTNN
Đ của Quốc hội;
- Đài Truyền
hình Việt Nam;
- Bộ Y tế, Bộ LĐTBXH;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TTTT, Bộ GDĐT (để t/h);
- Sở GĐĐT các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, Bộ TTTT, Bộ GDĐT.