Kế hoạch 35/KH-UBND về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
Số hiệu: 35/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Văn Minh
Ngày ban hành: 04/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 3 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2022

Thực hiện Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nội dung kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường công tác hướng dẫn, tuyên truyền, đôn đốc các tổ chức, cá nhân tham gia một trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, phân phối và sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất chấp hành đúng quy định của pháp luật. Kịp thời phát hiện những thiếu sót, sơ hở trong quản lý nhà nước về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy để kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục; không để các tổ chức và cá nhân lợi dụng hoạt động hợp pháp để thực hiện hoặc cấu kết thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Việc triển khai thực hiện các hoạt động kiểm soát tuân thủ các quy định của pháp luật và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (viết tắt là Chỉ thị số 36-CT/TW); Kế hoạch số 227-KH/TU ngày 29/10/2019 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 13/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị s 36-CT/TW.

2. Thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; tăng cường thu thập, trao đổi, cung cấp thông tin có liên quan đến kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, các đối tượng lợi dụng sơ hở trong quản lý các hoạt động hợp pháp liên quan đến chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất để tổ chức sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; tác hại do sử dụng trái phép chất ma túy; các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy cho các tổ chức, cá nhân. Tổ chức các hoạt động đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy; phát hiện, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, huy động mọi thành phần xã hội tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW, Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, gắn với thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025. Tổng hợp và tham mưu báo cáo kết quả cho UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

- Phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, sản xuất, bảo quản, tồn trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức điều tra, xác minh để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm khi nhận được nguồn tin, tài liệu hoặc phát hiện sai phạm của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để các đối tượng lợi dụng các hoạt động hợp pháp về ma túy để phạm tội.

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; tác hại do sử dụng trái phép chất ma túy; kịp thời thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; trong đó, tập trung vào các cơ quan, tổ chức, cá nhân sản xuất, bảo quản, tồn trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.

- Phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, thanh tra các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trong phạm vi, nhiệm vụ được giao.

2. Sở Công Thương

- Thống kê và theo dõi các cơ quan, tổ chức, cá nhân sản xuất, bảo quản, tồn trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng tiền chất công nghiệp, nhất là các loại tiền chất có nguy cơ cao trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về hóa chất là tiền chất dùng trong sản xuất công nghiệp, đồng thời cũng là hóa chất không thể thiếu trong sản xuất, điều chế chất ma túy để doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm trong quản lý tiền chất, chống thất thoát, không để tội phạm lợi dụng tiền chất vào việc sản xuất trái phép chất ma túy.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân sản xuất, bảo quản, tồn trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng tiền chất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Y tế

- Thống kê và theo dõi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, bảo quản, tồn trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc trên địa bàn tỉnh thuộc diện quản lý của Sở Y tế.

- Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và các loại tiền chất để bảo đảm thực hiện đúng quy định, kịp thời, hiệu quả.

- Tiến hành công tác giám sát, kiểm ưa định kỳ hằng năm; chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phân phối sử dụng các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thống kê và theo dõi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, bảo quản, tồn trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng các loại thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.

- Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các nội dung kiểm soát trong sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng các loại thuốc thú y chứa chất ma túy, tiền chất.

- Tiến hành công tác giám sát, kiểm tra định kỳ hằng năm; chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi, Sở Công Thương, Sở Y tế tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phân phối sử dụng các loại thuốc thú y chứa chất ma túy, tiền chất trên địa bàn tỉnh.

5. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

- Trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa và phương tiện, thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát hàng nhập khẩu, xuất khẩu theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa là ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất. Trường hợp phát hiện hàng nhập khẩu, xuất khẩu không đúng với nội dung giấy phép, lực lượng Hải quan tạm dừng các thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu, lập biên bản, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời, thông báo ngay cho Công an tỉnh và các cơ quan hữu quan để thực hiện công tác phối hợp xử lý.

- Tăng cường công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện xuất nhập cảnh, tạm nhập tái xuất để phát hiện các hành vi lợi dụng các hoạt động này để đưa ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y chứa chất ma túy, tiền chất vào trong tỉnh cũng như đưa ra nước ngoài bất hợp pháp.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh; định kỳ hằng tháng, tổng hợp số liệu các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y chứa chất ma túy, tiền chất gửi Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, quản lý.

6. UBND huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các nội dung kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện kiểm soát các hoạt động sản xuất, bảo quản, tồn trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng các chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y chứa chất ma túy, tiền chất tại địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ (6 tháng, năm), báo cáo kết quả về Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các thành viên Tổ Công tác liên ngành và các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, tổng hợp kết quả kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy báo cáo cho UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

3. Kinh phí chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch này được phân bổ từ nguồn kinh phí phòng, chống ma túy được phê duyệt hằng năm theo Luật Ngân sách Nhà nước.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 


Nơi nhận:
- C04 - Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi;
- Các Sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, KGVX, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdvl39.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh