Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2017 phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020
Số hiệu: 31/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Đặng Huy Hậu
Ngày ban hành: 31/08/2017 Ngày hiệu lực: 31/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2017-2020

Căn cứ Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật HTX năm 2012; Quyết định số 2261/QĐ-TTg , ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020; Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX; Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã; Công văn số 5281/BKHĐT-HTX , ngày 07/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch phát triển KTTT năm 2017 và Chỉ thị s15-CT/TU ngày 07/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2017-2020, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển hợp tác xã nhằm phát huy hơn nữa vai trò của hợp tác xã trong việc chuyn dịch cơ cấu kinh tế, tác động trực tiếp vào sản xuất, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, nhất là vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo.

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật về hợp tác xã, thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã phát triển vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, từ đó ngày càng có nhiều mô hình hợp tác xã mới hình thành.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, xây dựng mô hình thí điểm và nhân rộng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

- Rà soát các hợp tác xã đã đăng ký và đang hoạt động, tiến hành giúp đỡ các hợp tác xã đăng ký lại theo quy định của Luật Hợp tác xã. Trong năm 2017 triển khai các biện pháp xử lý dứt điểm các hợp tác xã không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả, không đảm bảo tổ chức và hoạt động theo luật Hợp tác xã năm 2012.

- Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho kinh tế tập thphát triển.

- Nâng cao hiệu quả của hoạt động của hợp tác xã thông qua tăng cường năng lực tổ chức, điều hành, hoạt động, kinh doanh cho các hợp tác xã; các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm.

- Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020:

+ Số lượng hợp tác xã (viết tắt là HTX) tăng lên 542 HTX, mỗi năm có khoảng 50 HTX thành lập mới.

+ Hình thành liên hiệp HTX theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

+ Giá trị sản xuất trong khu vực HTX tăng 5-6%/năm.

+ Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo trình độ đại học đạt khoảng 20% và trình độ trung cấp đạt khoảng 70%.

+ Thu nhập bình quân của người lao động , của thành viên HTX tăng 1,2-1,5 lần so với năm 2016.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển HTX

- Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện Luật Hợp tác xã tạo sự thống nhất và đồng thuận cao về nhận thức đối với về vị trí, vai trò, tác dụng của mô hình hợp tác xã.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ (pháp lý, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường, khoa học công nghệ....) để hỗ trợ hợp tác xã phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Các cơ quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời biểu dương, tôn vinh những HTX điển hình, tiên tiến; giới thiệu các mô hình HTX hoạt động hiệu quả; phổ biến những kiến thức cơ bản và tình hình phát triển HTX trên địa bàn Tỉnh.

- Tổ chức phong trào phát triển hợp tác xã nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 371/QĐ-BNN ngày 15/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6101/UBND-NLN3 ngày 18/8/2017.

2. Triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

a) Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ và nguồn nhân lực

- Rà soát thống kê chính xác số lượng, chất lượng lượng cán bộ các HTX làm cơ sở mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý HTX với các chức danh trong hội đồng quản trị, giám đốc, ban kiểm soát, kế toán trưởng, cán bộ quản lý nghiệp vụ của HTX.

- Bồi dưỡng nguồn nhân lực: Mỗi năm tổ chức 20 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực đối với cán bộ quản lý và thành viên HTX trên địa bàn tỉnh, mỗi lớp từ 30- 50 người. Kinh phí từ nguồn vốn hỗ trợ trong Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.).

b) Hỗ trợ thành lập mới HTX, tổ chức lại hoạt động HTX theo Luật HTX năm 2012

- Cung cấp thông tin, tư vấn, tập huấn về quy định pháp luật HTX trước khi thành lập, tổ chức lại hoạt động HTX cho thành viên, sáng lập viên HTX.

- Tư vấn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục thành lập, đăng ký và tổ chức hoạt động của HTX.

- Tư vấn, hướng dẫn thực hiện các thủ tục tổ chức lại các hoạt động của HTX theo Luật HTX năm 2012.

c) Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường

- Tạo điều kiện và hỗ trợ HTX kinh phí tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm trong và ngoài nước.

- Xây dựng kênh thông tin giá cả, dự báo thị trường về vật tư nông nghiệp, nông sản hàng hóa... trong và ngoài nước đcác HTX kịp thời nắm bắt nhằm phát triển, đổi mới phương án sản xuất kinh doanh kịp thời và hiệu quả.

- Tiếp tục hoạt động xây dựng thương hiệu sản phẩm, nhãn hàng hóa cho HTX, hỗ trợ trong việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt trong Chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm”, từng bước đưa nông sản sạch vào siêu thị.

d) Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ mới

Quỹ Phát triển khoa học công nghệ tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ HTX chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, hỗ trợ công tác khuyến nông, khuyến công, đặc biệt là trong khâu thu hoạch, chế biến, đóng gói, bảo quản hàng nông sản thực phẩm, trong sản xuất sản phẩm sạch, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, thiết kế mẫu mã, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa để các HTX nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

đ) Hỗ trợ tín dụng

- Các tổ chức tín dụng tạo mọi điều kiện cho HTX được tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư sản xuất, kinh doanh.

- Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn các HTX vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển HTX được UBND Tỉnh bố trí. Đồng thời, nghiên cứu, bổ sung nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi suất đối với HTX theo đúng quy định hiện hành.

- Khuyến khích HTX hình thành và phát triển tín dụng nội bộ để chủ động trong sản xuất kinh doanh cũng như nâng cao thu nhập, điều kiện sống của thành viên và nhân dân trên địa bàn.

3. Triển khai hỗ trợ HTX theo Quyết định số 899/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định điều kiện áp dụng chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020 theo Nghị quyết số 45/2016/NQ- HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

a) Hỗ trợ về đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh

- Kịp thời rà soát, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho HTX. Hướng dẫn cụ thể việc giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với các HTX, các thủ tục, các loại giấy tờ cần thiết và thời hạn xét duyệt áp dụng cho từng loại đất cụ thể mà HTX đang sử dụng.

- Hỗ trợ, khuyến khích HTX xây dựng các vùng chuyên canh làm đầu mối cung cấp nông sản cho các cơ sở chế biến trong, ngoài tỉnh và hướng đến thị trường xuất khẩu.

- Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho vùng chuyên canh lưu thông nông sản, hàng hóa.

b) Hỗ trợ vốn, giống và chế biến sản phm

- Tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, giống cho các HTX khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh để khôi phục sản xuất kinh doanh.

- HTX có nhu cầu chế biến sản phẩm được hỗ trợ nghiên cứu xây dựng dự án đầu tư chế biến sản phẩm; HTX được ưu đãi về tín dụng trong việc triển khai dự án đầu tư chế biến sản phẩm.

4. Xây dựng và triển khai các mô hình HTX kiểu mới, HTX điển hình tiên tiến; xây dựng và phát triển các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với HTX và nông dân sản xuất theo chuỗi gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng kinh tế gắn với Chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) của Tỉnh

- Mỗi huyện, thị xã, thành phố lựa chọn từ 1-2 HTX để xây dựng mô hình HTX điển hình, kinh doanh có hiệu quả; các mô hình HTX phải được xây dựng theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012; các mô hình này phải được đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng, làm cơ sở cho các HTX tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm.

- UBND các địa phương tùy vào điều kiện thực tế, điều kiện HTX trên địa bàn hỗ trợ xây dựng, phát triển mô hình HTX điển hình về kinh doanh hiệu quả, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đặc biệt là HTX tham gia hiệu quả vào Chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) của Tỉnh; khuyến khích phát triển mô hình HTX trong một số lĩnh vực như: HTX quản lý chợ, trung tâm thương mại, HTX dịch vụ trường học, HTX nông nghiệp gắn với thương mại, dịch vụ, HTX sản xuất rau sạch, HTX vệ sinh môi trường, HTX khai thác thủy sản,...

Ngoài ra, căn cứ vào các quy định, chính sách của Trung ương, của tỉnh để triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích, phát triển hợp tác xã theo quy định.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí bồi dưỡng nguồn nhân lực: Mỗi năm tỉnh bố trí ít nhất 1,0 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ trong Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

- Kinh phí triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ hợp tác xã (thành lập mới, tổ chức lại HTX, ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ vốn, giống phát triển sản xuất....: thực hiện theo quy định hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Đầu mối nghiên cứu, tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh cho sản phẩm, hàng hóa; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, chính sách phát triển HTX và hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính cùng các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh hàng năm xây dựng kế hoạch phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh theo hướng cụ thể hóa từng loại mô hình hợp tác xã, đảm bảo đúng hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan; tham mưu cân đối kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát triển HTX, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp báo cáo, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu đề xuất báo cáo UBND tỉnh những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành chức năng có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Tổ chức triển khai kế hoạch này và xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị, địa phương mình; tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thiện, tổ chức bộ máy quản lý HTX từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố; tổng hợp nhu cầu và xây dựng kế hoạch hỗ trợ theo lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành; lập dự toán và tổng hợp chung trong dự toán của ngành, địa phương gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp theo quy định. Hàng năm các đơn vị thực hiện tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện phát triển HTX gửi về sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phổ biến, xây dựng mô hình điểm và nhân rộng các mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới hoạt động có hiệu quả, trước mắt lựa chọn 02 địa phương là thị xã Đông Triều, thị xã Quảng Yên để triển khai thực hiện làm điểm, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương này triển khai làm điểm thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể ở cấp xã (đối với những địa phương có điều kiện); hình thành liên hiệp HTX.

- Chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện mỗi năm 10 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực đối với cán bộ quản lý và thành viên HTX trên địa bàn các huyện miền Đông thuộc tỉnh, đảm bảo hiệu quả.

- Trên cơ sở chính sách chung của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, tiếp tục nghiên cứu tham mưu xây dựng các chính sách hỗ trợ HTX, đặc biệt là trong lĩnh vực liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của HTX với doanh nghiệp; theo dõi tình hình triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi hỗ trợ HTX như chính sách thành lập mới HTX, liên hiệp HTX, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; chính sách hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, chính sách hỗ trợ chế biến sản phẩm...

- Hướng dẫn cụ thể điều kiện, tiêu chí thụ hưởng về chính sách hỗ trợ HTX, liên hiệp HTX trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

4. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương hướng dẫn cụ thể về cơ chế tài chính, sử dụng kinh phí hỗ trợ; cân đối vốn sự nghiệp từ ngân sách để thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển HTX; hướng dẫn việc thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ, phát triển HTX.

- Nghiên cứu đề xuất thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Ninh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Theo dõi tình hình triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi về tín dụng, chính sách về thuế, phí và lệ phí đối với HTX (nếu có).

5. Sở Công thương: Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương theo dõi, hỗ trợ HTX trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, tạo điều kiện để các HTX tham gia hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại của tỉnh, Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và tiếp cận Quỹ khuyến công của tỉnh.

6. Sở Khoa học và công nghệ: Hướng dẫn, hỗ trợ các HTX trong hoạt động ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh cho sản phẩm của các HTX. Quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ HTX từ Quỹ Phát triển khoa học công nghệ tỉnh chuyển giao ng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới.

7. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Nghiên cứu chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội cho cán bộ HTX, hỗ trợ HTX nông nghiệp mua bảo hiểm nông nghiệp qua HTX trên cơ sở chính sách chung của Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương để kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện hỗ trợ cho các HTX theo quy định.

8. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền, phổ biến pháp luật về HTX bằng nhiều hình thức thích hợp trên phương tiện thông tin đại chúng như Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh....

9. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về HTX, mô hình HTX thông qua các hội thảo, hội nghị, tọa đàm tuyên truyền,...; tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phổ biến pháp luật đối với cán bộ quản lý, thành viên HTX.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện mỗi năm 10 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực đối với cán bộ quản lý và thành viên HTX trên địa bàn tỉnh (chủ yếu các huyện min Tây của tỉnh), đảm bảo hiu quả.

- Theo dõi, đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện đảm bảo trong năm 2017 triển khai hoàn thành xử lý dứt điểm các hợp tác xã không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả, không đảm bảo tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình phối hợp của Liên minh Hợp tác xã với các đơn vị: Hội Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh, Ban Xây dựng nông thôn mới, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ninh đảm bảo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 07/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; định kỳ tiến hành đánh giá kết quả phối hợp.

10. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh: Hướng dẫn điều kiện hoạt động, kiểm tra, giám sát hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân; hướng dẫn trình tự thủ tục cho vay từ nguồn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước và các nguồn vốn khác đối với các HTX trên địa bàn tỉnh.

11. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Ninh và các tổ chức đoàn thể tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về HTX; vận động người dân tham gia HTX, tham gia tư vấn, hỗ trợ thành lập mới HTX và xây dựng mô hình HTX.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể do đồng chí Chủ tịch UBND làm Trưởng ban, duy trì hoạt động có hiệu quả của Ban Chỉ đạo. Riêng UBND thị xã Quảng Yên và UBND thị xã Đông Triều chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể ở cấp xã (đối với những địa phương có điều kiện), từ đó rút kinh nghiệm, xem xét nhân rộng mô hình trên toàn tỉnh.

- Căn cứ chỉ tiêu Kế hoạch phát triển hợp tác xã giai đoạn 2017-2020 của tỉnh để xây dựng kế hoạch phát triển HTX trên địa bàn địa phương theo giai đoạn và từng năm đảm bảo cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, các quy định góp phần khuyến khích HTX phát triển.

- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền vận động, tạo điều kiện phát triển các loại hình HTX mới phù hợp, hiệu quả hơn trong nông nghiệp, nông thôn.

- Trong năm 2017, tập trung rà soát, xác định cụ thể từng hợp tác xã để triển khai các biện pháp xử lý dứt điểm các hợp tác xã không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả, không đảm bảo tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 07/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo củng cố HTX hiện có, tập trung phát triển các HTX mới có nhiều lợi thế phù hợp với điều kiện của địa phương; có kế hoạch bố trí quỹ đất theo quy hoạch dành cho các HTX xây dựng trụ sở, nhà xưởng để sản xuất kinh doanh đảm bảo đúng trình tự, quy định hiện hành.

- Báo cáo định kỳ về tình hình đăng ký HTX, tình hình hoạt động của HTX trên địa bàn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có vướng mắc phát sinh do địa phương, cơ sở đề xuất, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị khẩn trương, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền; những nội dung vượt thẩm quyền đề xuất gửi về sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
- Bộ NN và PTNT (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các đơn vị có thành viên BCĐ Kinh tế tập thể Tỉnh (QĐ s
1350/QĐ-UBND ngày 28/4/2017);
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Ninh;
- TT Thông tin VPUB Tỉnh;
- V
0-5, NLN1-3, TM1, TM3, QLDD;
- Lưu: VT, NLN3 (15b)- VB/8

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu