Kế hoạch 290/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số hiệu: 290/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 290/KH-UBND

Hà Giang, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-BTP ngày 04/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị; Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015 - 2020”,

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (Công ước ICCPR), các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân.

2. Yêu cầu

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt được các mục tiêu cụ thể của Đề án.

b) Các hoạt động triển khai Đề án phải phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị; xác định cụ thể lộ trình thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; gắn việc thực hiện kế hoạch với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên; các chương trình, đề án khác đang được triển khai tại cơ quan, đơn vị.

II. MỤC TIÊU THỰC HIỆN

1. Phấn đấu đến năm 2020, có 60 - 70% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được phổ biến, bồi dưỡng nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành để lồng ghép trong quá trình thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, giảng dạy pháp luật trong nhà trường;

2. Phấn đấu đến năm 2020, có 70 - 80% cán bộ, công chức, viên chức được phổ biến, nâng cao nhận thức về nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành để vận dụng trong thực thi công vụ;

3. Những nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành được phổ biến sâu rộng đến nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, giúp nhân dân hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ về dân sự, chính trị, đồng thời giám sát việc thực hiện những quyền này, phát hiện hành vi vi phạm, qua đó tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHỔ BIẾN

1. Đối tượng

Cán bộ, công chức, viên chức; Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và người dân.

2. Nội dung phổ biến

- Tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR;

- Các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

- Tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và pháp luật, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu phổ biến Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các ban, sở, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội địa phương; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

2. Tham mưu phát động, hưởng ứng cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về quyền dân sự, chính trị và tuyên truyền các tiểu phẩm đạt giải trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, tuyên truyền lưu động do Bộ Tư pháp tổ chức.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi có Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

3. Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 đến năm 2020.

4. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, những người có uy tín trong cộng đồng và nhân dân thông qua sinh hoạt thôn, tổ dân phố, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt văn hóa, lễ hội truyền thống, Hội nghệ nhân dân gian....

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành, phản ánh tình hình thực hiện pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

Tổ chức thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tăng thời lượng tin, bài phổ biến trên Báo Hà Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; cập nhật thường xuyên các tài liệu, tin, bài phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND các huyện, thành phố; các ban, sở, ngành có Trang thông tin điện tử; Báo Hà Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên Đài truyền thanh, truyền hình huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Phối hợp thực hiện Đề án điểm tại một số xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND cấp huyện, UBND cấp xã được Bộ Tư pháp lựa chọn.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

7. Tổ chức phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, trong trại giam.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Công an tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

V. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bảo đảm từ nguồn ngân sách được cấp hàng năm và các nguồn kinh phí huy động, tài trợ khác (nếu có).

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban, sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Căn cứ Kế hoạch này Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị (Kế hoạch thực hiện có thể xây dựng cho cả giai đoạn 2016 - 2020 hoặc kế hoạch của từng năm; Năm 2016, việc thực hiện Kế hoạch được kết hợp, lồng ghép với công tác phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị).

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh: Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị, tổ chức trực thuộc phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp đẩy mạnh việc tuyên truyền về các nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:

Chỉ đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện tổ chức phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hoạt động truy tố, xét xử.

5. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với các ban, sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.

6. Chế độ thông tin, báo cáo

Định kỳ, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch (trước ngày 30/5 đối với báo cáo 6 tháng, trước ngày 25/11 đối với báo cáo năm) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp; (B/c)
- Thường trực Tỉnh ủy; (B/c)
- Thường trực HĐND tỉnh; (B/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; (B/c)
- UBMTTQ Việt Nam Tỉnh;
- Ban Nội chính - Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PT&TH tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;
- Vnpt ioffice;
- Lưu VT, NC, STP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn