Kế hoạch 2720/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số hiệu: 2720/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 25/08/2017 Ngày hiệu lực: 25/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2720/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 25  tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2017-2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; Quyết định số 1163/QĐ-BTP ngày 24/7/2017 của Bộ Tư pháp, ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021, ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Chương trình) trên địa bàn tỉnh.

- Gắn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm được giao theo Chương trình với thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành, UBND các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan Tư pháp trong triển khai thực hiện Chương trình.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình; gắn triển khai các nhiệm vụ và Đề án của Chương trình với triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm.

- Các nội dung, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp; chú trọng việc lồng ghép, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiện nay.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Chương trình; xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình

1.1. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Chương trình bằng nh thức phù hợp

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo;

- Kết quả, sản phẩm: Hội nghị, tài liệu...

1.2. Ban hành kế hoạch của UBND tỉnh, UBND cấp huyện triển khai thực hiện Chương trình

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND cùng cấp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2017 đối với Kế hoạch của UBND tỉnh; tháng 9 đối với Kế hoạch của UBND cấp huyện;

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch thực hiện Chương trình.

1.3. Ban hành Kế hoạch thực hiện hằng năm, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp thực hiện Chương trình

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

2. Tiếp tục hoàn thiện chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật

2.1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Tài chính;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017;

- Kết quả, sản phẩm: Nghị quyết.

2.2. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành khi có vướng mắc, thiếu khả thi hoặc không còn phù hợp với thực tiễn

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản góp ý, đề xuất.

3. Rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

3.1. Định kỳ rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo chất lượng gắn với sử dụng hiệu quả đội ngũ này.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Quyết định công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; Quyết định công nhận, cho thôi tuyên truyền viên pháp luật; các công văn hướng dẫn, báo cáo kết quả hoạt động.

3.2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới, kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; biên soạn, cung cấp tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Hội nghị tập huấn, tài liệu được cung cấp.

4. Triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

4.1. Vận hành có hiệu quả Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố phục vụ đăng tải văn bản pháp luật, chia sẻ thông tin, tài liệu về phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức và người dân khai thác thông tin pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở TT và TT, các sở, ban, ngành có trang thông tin điện tử và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Cổng/Trang thông tin điện tử được vận hành hiệu quả; văn bản pháp luật, thông tin, tài liệu về phổ biến, pháp luật được đăng tải đầy đủ, kịp thời.

4.2. Tổ chức thực hiện các chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Cao Bằng;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các nội dung PBGDPL được đăng tải kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4.3. Biên soạn, cung cấp tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, phát huy ưu thế của công nghệ thông tin trong chia sẻ, hỗ trợ, đăng tải tài liệu tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, khai thác và sử dụng

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Tài liệu, tình huống giải đáp pháp luật...

4.4. Triển khai có hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng công nghệ thông tin (tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; hội nghị trực tuyến; đối thoại chính sách pháp luật...)

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; các hoạt động được triển khai thực hiện phù hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị, địa phương.

4.5. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

a) Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, hoàn thiện chương trình, tài liệu phục vụ việc giảng dạy pháp luật, giáo dục công dân trong nhà trường theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với sự phát triển của tâm sinh lý, lứa tuổi học sinh, sinh viên, bảo đảm tính liên thông, tích hp giữa các cấp học và trình độ đào tạo

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện;

- Đơn vị phối hp: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp;

- Thời gian thực hiện: Hng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Chương trình, tài liệu được biên soạn, chỉnh lý, phát hành.

b) Triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa tại các trường học trên địa bàn tỉnh; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật theo hướng ưu tiên đào tạo kỹ năng thực hành, rèn luyện kỹ năng cho học sinh, sinh viên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện điện tử, tin học, xây dựng bài giảng điện tử, các mô hình trực quan, tình huống pháp lý thực tiễn trong giảng dạy pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện;

- Đơn vị phi hp: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, các trường học trên địa bàn tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường được triển khai thực hiện; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường được đổi mới; các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai thực hiện; các mô hình được xây dựng.

c) Chỉ đạo rà soát, bố trí giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân, môn học pháp luật theo quy định; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, từng bước chuẩn hóa đội ngũ này theo từng cấp học và trình độ đào tạo

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND cùng cp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, các trường học trên địa bàn tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân, môn học pháp luật được bố trí theo quy định; Hội nghị tập huấn được tổ chức.

5. Tăng cường quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật

5.1. Rà soát, phân công cơ quan, đơn vị, cán bộ làm đầu mối tham mưu triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản, Kế hoạch, Báo cáo kết quả.

5.2. Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

5.3. Tăng cường các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở; gắn kết công tác này với hoạt động hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, học tập tại cộng đồng; phát huy vai trò của hệ thống loa truyền thanh cơ sở và các thiết chế thông tin khác tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở; ưu tiên triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; các hoạt động được triển khai bảo đảm có sự phối hợp, lồng ghép.

5.4. Tăng cường phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; UBND 46 xã, thị trấn biên giới;

- Đơn vị phối hợp: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai thực hiện.

5.5. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, huy động mọi nguồn lực tham gia; tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan Tư pháp các cấp và Hội luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

- Đơn vị phi hợp: Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, chương trình phối hợp; văn bản chỉ đạo.

6. Ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và các Kế hoạch tiếp tục thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật theo Chương trình đạt mục tiêu đã đề ra

- Đơn vị chủ trì: Các cơ quan chủ trì thực hiện Đề án;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành; các hoạt động thực hiện Đề án được tổ chức; báo cáo kết quả.

7. Khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin pháp luật để lựa chọn trọng tâm, trọng điểm; kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng việc thực hiện Chương trình

7.1. Khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin pháp luật để xác định các lĩnh vực pháp luật cần ưu tiên triển khai các hoạt động phbiến, giáo dục pháp luật, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản hướng dẫn, báo cáo kết quả.

7.2. Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ và Đề án thuộc Chương trình

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, các cơ quan chủ trì thực hiện Đề án;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch kiểm tra; các hoạt động kiểm tra, giám sát được thực hiện; báo cáo sơ kết, tổng kết;

7.3. Động viên, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình và các Đề án thuộc Chương trình

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, các cơ quan chủ trì thực hiện Đề án;

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Quyết định khen thưởng; các hình thức khen thưởng được thực hiện.

8. Bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí để triển khai thực hiện Chương trình và các Đề án thuộc Chương trình; bảo đảm cân đối ngân sách thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

8.1. Bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí hàng năm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ và Đề án thuộc Chương trình

- Đơn vị chủ trì: Các cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Kinh phí; trang thiết bị được cấp phát, hỗ trợ.

8.2. Đề xuất các giải pháp bảo đảm cân đối ngân sách thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Kinh phí được bố trí, hỗ trợ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1.1. Các sở, ban, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Kế hoạch này đến cán bộ và nhân dân bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép thực hiện có hiệu quả Chương trình với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, kế hoạch khác có liên quan.

1.2. Giao cho Sở Tư pháp là cơ quan làm đầu mối, có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình và các nhiệm vụ tại Kế hoạch này; định kỳ sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm; phối hp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với các tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình.

1.3. Các cơ quan được giao chủ trì các Đề án thuộc Chương trình có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện các Đề án phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Cụ thể như sau:

a) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Sở Ngoại vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021;

b) Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn thanh niên tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021;

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” đến năm 2021;

d) Sở Tư pháp:

- Phối hợp với Công an tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Thông tấn xã Việt Nam tại Cao Bằng tham mưu ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án “Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021”;

đ) Hội Luật gia tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Đoàn Luật sư tỉnh tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021;

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn thanh niên tham mưu ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ hoạt động khởi nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”;

f) Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham mưu ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2017 - 2021”.

1.4. Sở Tài chính có trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình và các Đề án thuộc Chương trình theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Ngân sách nhà nước.

1.5. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia tổ chức triển khai các nội dung tại Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan xây dựng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch và Đề án thuộc Chương trình.

1.6. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành dân sự tỉnh tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân; triển khai thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

1.7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này chủ động xây dựng, ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra đảm bảo thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả trên địa bàn quản lý. Định kỳ hàng năm tiến hành đánh giá, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) về kết quả thực hiện Kế hoạch. Có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có). Căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí thực hiện theo ngành, lĩnh vực, địa bàn và tng hp trong dự toán chi ngân sách hàng năm, gửi cơ quan Tài chính cùng cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dự toán ngân sách hàng năm cho cơ quan, đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh; Bản điện tử

- CVP, PCVP UBND tỉnh; Bản điện tử
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cục thi hành dân sự tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh