Kế hoạch 2571/KH-UBND năm 2017 về tiếp tục thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Số hiệu: 2571/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Lương Văn Cầu
Ngày ban hành: 28/08/2017 Ngày hiệu lực: 28/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2571/KH-UBND

Hải Dương, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM VỀ VI PHM PHÁP LUẬT GIAI ĐON 2012-2016 ĐẾN NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Thực hiện Quyết định số 1259/QĐ-BTP ngày 07/8/2017 của Bộ Tư pháp ban hành về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích:

a) Tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ và giải pháp để đạt được mục tiêu của Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (sau đây gọi tắt là Đề án), bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đặt trong tổng thể triển khai nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Phấn đấu đến năm 2021 cơ bn đạt được mục tiêu chung của Đán là tạo sự chuyn biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội; từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn trọng điểm. Nâng cao năng lực, nhận thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống chính trị ở cơ sở và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở ở các địa bàn trọng điểm trong phạm vi Đề án để đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ.

c) Phấn đấu đến hết năm 2021 cơ bản đạt được các mục tiêu cụ thể sau đây:

- 90% nhân dân tại các địa bàn trọng điểm được tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến cuộc sng của người dân, trọng tâm là những nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến tình hình vi phạm pháp luật phù hợp với đặc thù của tng địa bàn;

- 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống chính trị ở cơ sở và những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại địa bàn trọng điểm được cung cấp kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực pháp luật liên quan;

- Tiếp tục kiềm chế, phấn đấu giảm từ 10% đến 15% số người vi phạm pháp luật và svụ việc vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng đim;

- 100% tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật được biên soạn trong khuôn khcủa Đề án được đăng tải công khai trên mạng internet đcán bộ, nhân dân tại địa bàn trọng điểm khai thác, tham khảo và sử dụng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án;

- Xây dựng mô hình chỉ đạo điểm về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng phát hiện gương người tốt, việc tốt, trọng tâm phản ánh thực tiễn thi hành các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi Đề án.

2. Yêu cầu

a) Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ban hành theo Quyết định số 705/QĐ- TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 1824/KH-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh về Thực hiện chương trình PBGDPL từ năm 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

b) Các nội dung và hoạt động đề ra phải bảo đm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; kế thừa, phát huy kết quả đạt được trong thực hiện Đề án của giai đoạn trước; Gắn kết với việc thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành

a) Xây dựng, ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án đến năm 2021; Kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm; Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Đề án.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện:

+ Kế hoạch thực hiện Đề án đến năm 2021: Xong trước ngày 15/9/2017;

+ Kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm: Xong trước 15/01 hàng năm;

b) Tổ chức các cuộc họp để thảo luận, thng nhất, phân công công việc, đánh giá kết quả thực hiện Đề án hàng năm và cả giai đoạn

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

c) Tự kiểm tra, tổ chức các Đoàn kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án hàng năm và cả giai đoạn 2017-2021

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố, thị xã nơi có địa bàn trọng điểm;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

3. Lựa chọn, mở rộng phạm vi địa bàn trọng điểm thực hiện Đề án

- Đơn vị chủ trì: UBND các huyện, thành phố, thị xã nơi có địa bàn trọng điểm;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017;

4. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân tại địa bàn trọng điểm

Tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp; tổ chức các cuộc thi tìm hiu pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở, sinh hoạt Ngày Pháp luật; lồng ghép với các phong trào, chiến dịch ra quân thực hiện pháp luật; biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong chấp hành và thực hiện pháp luật tại địa bàn trọng điểm gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, điện thoại, đối thoại chính sách pháp luật…; Nghiên cứu thí đim thành lập Câu lạc bộ trợ giúp, nhóm cộng đồng thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội cho các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng có nguy cơ phạm tội cao nhằm cung cấp kênh tiếp nhận, phản hồi thông tin pháp lý nhanh chóng, phù hợp giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

5. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ ph biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, người có uy tín trong cộng đồng dân cư... tại địa bàn trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực: đất đai; môi trường; an toàn thực phẩm; hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội khác; trật tự, an toàn giao thông, phòng chng mua bán người, phòng chống bạo lực gia đình.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

6. Biên soạn, phát hành các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân tại địa bàn trọng điểm khai thác, sử dụng

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

7. Lựa chọn, thực hiện chỉ đạo điểm về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; UBND các huyện, TP, thị xã;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp là đơn vị đầu mối tham mưu, giúp UBND tỉnh trong triển khai thực hiện Đề án; hướng dẫn, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình tại Kế hoạch này.

2. Cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trên cơ sở các hoạt động của Đề án xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong cả giai đoạn cho phù hp với địa bàn, lĩnh vực, đối tượng và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Sở Tư pháp (trước ngày 15 tháng 12) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh

3. Kinh phí thực hiện Đề án và các nhiệm vụ của Kế hoạch này thực hiện theo Luật ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính; UBND các huyện, thành phố, thị xã lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản pháp luật khác có liên quan./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PBGDPL- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, TX, TP;

-
Lưu VT,NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lương Văn
C
ầu