Kế hoạch 245/KH-UBQG-BCA năm 2017 về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 do Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ban hành
Số hiệu: 245/KH-UBQG-BCA Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm Người ký: Tô Lâm
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UBQG PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MT, MD
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 245/KH-UBQG-BCA

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 và Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, để kịp thời chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình đồng bộ, đúng tiến độ và hiệu quả, Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (sau đây gọi tắt là UBQG) ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kế hoạch đảm bảo phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương để thống nhất triển khai các nhiệm vụ, giải pháp và đồng bộ về thời gian thực hiện, phục vụ cho UBQG chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá đối với việc thực hiện Chương trình theo Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, trách nhiệm của các lực lượng nòng cốt, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện và lồng ghép việc thực hiện Chương trình với các chương trình, kế hoạch kinh tế - xã hội khác được triển khai trên cùng một địa bàn nhằm phát huy tối đa hiệu quả, tác động của Chương trình.

3. Kế hoạch phù hợp chức năng của các bộ, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật; có các chỉ tiêu, mục tiêu, lộ trình và thời gian thực hiện cụ thể; đảm bảo điều kiện khả thi.

II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN

Kế hoạch này phân công trách nhiệm và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện những nội dung sau:

1. Bộ Công an

- Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương lồng ghép việc thực hiện các nội dung nhiệm vụ của Chương trình với việc thực hiện Chỉ thị s21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chng và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; tổ chức tng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị (hoàn thành từ 2017 - 2018).

- Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Dự án của Chương trình thuộc lĩnh vực phòng, chống ma túy trong Chương trình mục tiêu “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy” (hoàn thành trong Quý III năm 2017).

- Đôn đốc các bộ chủ trì các Đề án, Dự án của Chương trình và các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình; xây dựng chỉ tiêu thực hiện, hướng dẫn cấp phát kinh phí cho các bộ, ngành, địa phương.

- Triển khai thực hiện các kế hoạch nghiên cứu, rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy (Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính liên quan đến các hành vi vi phạm về ma túy,…); hoàn thiện xây dựng và ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành danh mục các chất ma túy và tiền chất; chế độ báo cáo thng kê về phòng, chống ma túy.

- Xây dựng kế hoạch mở các đt tấn công trấn áp tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; không để phát sinh hoặc tái hình thành các đim, tụ điểm phức tạp về ma túy; điều tra, xử lý triệt để các băng nhóm, tổ chức tội phạm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; kiểm soát chặt chẽ, không để tình trạng các tiền chất, các dược phẩm có chứa chất ma túy và chất hướng thần thất thoát, sử dụng sai mục đích; phòng ngừa, phát hiện và xử lý triệt để việc trồng, tái trồng trái phép cây có chứa chất ma túy.

- Xây dựng kế hoạch tổng rà soát, thống kê và phân loại người sử dụng, người nghiện ma túy (thực hiện trong năm 2018); chủ trì phối hợp chỉ đạo thực hiện các giải pháp giữ vững số xã, phường, thị trấn không có ma túy, giảm số xã, phường, thị trấn có ma túy và trọng điểm về ma túy.

- Thực hiện có hiệu quả các Công ước quốc tế về kiểm soát ma túy, các Hiệp định và thỏa thuận song phương, đa phương về hợp tác phòng, chống ma túy mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia; tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả thực hiện các hiệp định đã ký và đề xuất ký kết hiệp định mới với một số nước; trao đổi thông tin về tội phạm và phối hợp điều tra, xử lý tội phạm ma túy.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện Chương trình theo quy định.

2. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và hỗ trợ cai nghiện ma túy, quản lý sau cai cho người nghiện ma túy”, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình. Đề xuất chỉ tiêu thực hiện hàng năm gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an để tập hợp, theo dõi (hoàn thành trong Quý III năm 2017).

- Hoàn thiện xây dựng tiêu chí phân loại người nghiện ma túy; nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn các loại hình cơ sở điều trị nghiện ma túy; rà soát, hỗ trợ đầu tư, nâng cấp, chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ công năng các cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở xã hội theo hướng dễ tiếp cận, thân thiện và an toàn (thực hiện từ nay đến năm 2018).

- Chủ trì xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách tổ chức dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy, chính sách hỗ trợ cán bộ làm công tác cai nghiện; chính sách khuyến khích xã hội hóa công tác dự phòng nghiện, cai nghiện và hỗ trợ sau cai nghiện ma túy (thực hiện trong năm 2018).

- Chủ trì phối hợp giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện như: tư vấn phòng, chng tái nghiện; tránh kỳ thị; vay vốn kinh doanh, sản xuất; tạo việc làm ổn định;...

3. Bộ Y tế

- Xây dựng kế hoạch chủ trì, phối hợp nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09 tháng 7 năm 2015 quy định về việc xác định tình trạng nghiện (thực hiện trong năm 2018).

- Chỉ đạo tổ chức đào tạo, đào tạo bổ sung và hoàn thiện việc cấp chứng chỉ cho cán bộ có thm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy; chỉ đạo đội ngũ cán bộ y tế có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện nâng cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là tuyến cơ sở.

- Chỉ đạo, hướng dẫn đội ngũ cán bộ y tế tại các bệnh viện, bệnh xá tham gia điều trị các hành vi loạn thần do sử dụng ma túy tổng hợp và hỗ trợ điều trị cho người nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện, cơ sở xã hội.

- Xây dựng kế hoạch chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương đánh giá hiệu quả, tác động việc triển khai thực hiện Chương trình điều trị thay thế bằng thuốc Methadone đcó phương hướng chỉ đạo trong thời gian tiếp theo (thực hiện từ nay đến Quý II năm 2018).

4. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án “Truyền thông về phòng, chng ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng”. Đxuất chỉ tiêu thực hiện hàng năm và dự kiến nhu cầu kinh phí của việc thực hiện Đề án gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an để tập hợp, theo dõi (hoàn thành trong Quý III năm 2017).

- Định kỳ, tổ chức đánh giá toàn diện hiện trạng công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy; hướng dẫn việc lồng ghép hoạt động truyền thông phòng, chống ma túy với tuyên truyền phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác; chú trọng và hướng tuyên truyền đến địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao, những nhóm đối tượng yếm thế để phòng, chống ma túy hiệu quả.

5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các địa phương trọng điểm về ma túy”, Đề xuất chỉ tiêu thực hiện hàng năm và dự kiến nhu cầu kinh phí của việc thực hiện Đề án gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an để tập hợp, theo dõi (hoàn thành trong Quý III năm 2017).

- Định kỳ, đánh giá công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy qua các thiết chế văn hóa; việc lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với các chương trình kinh tế - xã hội tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy (phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chương trình Dân số, Chương trình phòng, chống HIV/AIDS...).

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chng ma túy trong trường học tại các khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy”. Đề xuất chỉ tiêu thực hiện hàng năm và dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án gửi Bộ Công an để tập hợp (hoàn thành trong Quý III năm 2017).

- Định kỳ, chủ trì phối hợp đánh giá thực trạng người nghiện ma túy trong trường học. Chỉ đạo đánh giá hoạt động mô hình điểm Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma túy” trong trường học (thực hiện từ năm 2017 - 2018).

7. Bộ Quốc phòng

- Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Dự án "Tăng cường lực lượng; nâng cao năng lực; sửa chữa, trang bị, nâng cấp phương tiện chuyên dụng cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy thuộc Bộ Quốc phòng". Đề xuất chỉ tiêu thực hiện hàng năm và dự kiến nhu cầu kinh phí của Dự án gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an để theo dõi (hoàn thành trong Quý III năm 2017).

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện Dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử lý án về ma túy của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp” theo yêu cầu (thực hiện trong năm 2017).

- Chỉ đạo các lực lượng chuyên trách xây dựng kế hoạch nắm tình hình, tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn, triệt xóa các băng nhóm tội phạm mua bán, vận chuyn trái phép ma túy qua biên giới đường bộ và trên bin; xây dựng các mô hình đim về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn và mô hình “Quân dân y kết hợp” trong điều trị cai nghiện tại các địa bàn biên giới; thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chng ma túy ở khu vực biên giới.

8. Bộ Công Thương

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổng hợp nhu cầu sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh, sử dụng... các hóa chất là tiền chất ma túy và dược phẩm có chứa chất ma túy, chất hướng thần tại Việt Nam.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, chủ động phát hiện những vi phạm, sơ hở, thiếu sót trong tổ chức thực hiện đ đxuất biện pháp phù hợp, hiệu quả, không để thất thoát tiền chất vào sản xuất ma túy.

9. Văn phòng Chính phủ

- Hằng năm, chủ trì phối hợp xây dựng chương trình công tác của UBQG phân công trách nhiệm cho các bộ, ngành thành viên chủ trì tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống ma túy lồng ghép với kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống AIDS, mại dâm.

- Phối hp xây dựng các Đề án, Dự án của Chương trình.

- Phối hợp các bộ, ngành xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; nghiên cứu, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong công tác phòng, chng ma túy để kịp thời đề xuất, bổ sung những biện pháp xử lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu.

10. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính trong việc phân bổ vốn đầu tư phát triển hằng năm cho các dự án theo Luật Đầu tư công và kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.

- Hằng năm, thông báo cho Cơ quan quản lý và các Cơ quan thực hiện Chương trình xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách và nhiệm vụ được giao, tổng hợp nhu cầu kinh phí đưa vào kế hoạch chung trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình theo kế hoạch.

11. Bộ Tài chính

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan tham gia xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử lý án về ma túy của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp” của Chương trình (thực hiện trong Quý III năm 2017).

- Chỉ đạo Tổng cục Hi quan trong đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật chuyên dụng; sửa chữa, nâng cấp thiết bị chuyên dụng đang sử dụng hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy; bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các cán bộ chuyên trách làm công tác phòng, chống ma túy; phối hợp với lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và lực lượng chức năng của Bộ Công Thương, Bộ Y tế trong phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm về ma túy và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

- Hằng năm, tổng hợp phương án phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình vào dự toán ngân sách của các bộ, ngành, địa phương; tng hp, cấp phát kinh phí thực hiện Chương trình sau khi được phê duyệt. Trong trường hợp cần thiết, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án cấp bổ sung kinh phí thực hiện theo quy định pháp luật.

- Phối hợp Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình quản lý và sử dụng kinh phí tại các đơn vị, địa phương đảm bảo kinh phí được huy động, quản lý, sử dụng đúng mục đích, quy định và phát huy hiệu quả.

12. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, phê duyệt, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ Đề án “Phòng, chng ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” trong Quý III năm 2017. Đề xuất chỉ tiêu thực hiện hàng năm và dự kiến nhu cầu kinh phí của việc thực hiện Đề án gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an để tập hợp, theo dõi.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương xây dựng các kế hoạch phối hợp phòng, chống ma túy với các ngành, đoàn thể khác phù hợp tình hình tại địa phương.

13. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch chung và cụ thể hằng năm trong phối hợp lồng ghép triển khai Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư đến năm 2020” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các mặt công tác phòng, chống ma túy của Chương trình có hiệu quả.

- Chỉ đạo các cơ quan và các tổ chức thành viên liên quan ở Trung ương chủ động phối hợp với các bộ chủ trì các Đề án, Dự án thuộc Chương trình trong xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống ma túy (trong Quý III năm 2017).

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả các hoạt động phòng, chống ma túy tại cộng đồng theo nội dung của Chương trình; lồng ghép việc thực hiện các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân tham gia phòng, ngừa, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới” với các hoạt động phòng, chống ma túy, đặc biệt là hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy với để kịp thời rút kinh nghiệm và nhân rộng.

- Hoàn thiện và xây dựng mới các mô hình tuyên truyền phù hợp đối với các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức cho người nhân dân về tác hại của tệ nạn ma túy, nâng cao sự chủ động của mỗi người dân trong phòng, chống ma túy.

14. Các bộ, ngành, đoàn thể khác ở Trung ương:

- Chủ động phối hợp với các bộ chủ trì các Đề án, Dự án thuộc Chương trình trong xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống ma túy theo yêu cầu.

- Chỉ đạo nghiệp vụ cho các cấp trực thuộc tham gia thực hiện Chương trình trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

- Hằng năm, chủ động xây dựng kế hoạch bố trí, huy động và sử dụng các nguồn lực tham gia công tác phòng, chng ma túy có hiệu quả.

15. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, lồng ghép và tổ chức điều hành thực hiện với các chương trình, kế hoạch kinh tế - xã hội khác trên địa bàn.

- Báo cáo Hội đồng nhân dân quyết định mức hỗ trợ, bổ sung kinh phí (dự kiến) của địa phương cho việc thực hiện Chương trình, gửi Bộ Công an để tập hợp, đồng gửi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Có kế hoạch huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống ma túy.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, đề nghị các bộ, ngành thành viên UBQG có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhng công việc được giao. Quá trình thực hiện chú ý lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới với các chương trình kinh tế - xã hội khác cùng được triển khai trên địa bàn.

2. Thành viên UBQG, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của bộ, ngành, địa phương, có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình trong từng giai đoạn, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu của Chương trình đề ra.

3. Bộ Công an giao Tổng cục Cảnh sát giúp Bộ Công an thực hiện chức năng Cơ quan thường trực quản lý Chương trình, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn quá trình triển khai thực hiện Chương trình; đề xuất và chuẩn bị các điều kiện phục vụ hoạt động của Lãnh đạo Bộ Công an và UBQG trong quá trình điều hành, chỉ đạo thực hiện Chương trình; tổng hợp xây dựng báo cáo theo quy định.

Quá trình thực hiện nếu phát hiện vướng mắc, các đơn vị, địa phương khẩn trương báo cáo UBQG (qua Bộ Công an) để kịp thời có ý kiến chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (đ b/cáo);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/cáo);
- Các thành viên
UBQG (để p/hp chỉ đạo);
- Các bộ, ngành là thành viên
UBQG (để t/hiện);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để t/hiện);

- Lưu: VT, C41 (C42).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
Thượng tướng Tô Lâm