Kế hoạch 2407/KH-UBND năm 2016 phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành
Số hiệu: 2407/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Lê Trọng Quảng
Ngày ban hành: 29/11/2016 Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2407/KH-UBND

Lai Châu, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH LAI CHÂU NĂM 2017

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; đảm bảo sự thống nhất trong tổ chức, chỉ huy ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; góp phn thực hiện thng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 với nội dung cụ th như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải được tiến hành chủ động và thường xuyên, đồng thời ứng phó kịp thời để giảm thiu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

- Luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy ti ch; lực lượng tại chỗ; vật tư; phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại ch) và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khn trương và có hiệu quả.

- Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả của các cấp, các ngành.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hưng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư.

- Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân trên địa bàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, BIỆN PHÁP THC HIỆN

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành

- Triển khai, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và TKCN. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các văn bản có liên quan đến công tác PCTT và ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với quy định hiện hành.

- Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm công tác PCTT và TKCN năm 2016 và triển khai kế hoạch công tác năm 2017.

- Xây dựng, cập nhật, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch PCTT, các phương án phòng, chống, ứng phó với các loại thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai.

2. Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy

- Kiện toàn bộ máy chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành để thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ PCTT và TKCN.

- Rà soát, bổ sung hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, quy chế hoạt động, cơ chế phối hợp của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các cấp, các ngành.

3. Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai và thông tin tuyên truyền

- Phát hành các bản tin dự báo về tình hình khí tượng, thủy văn tuần, tháng, mùa; các cảnh báo lũ; các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Lắp đặt hệ thống cảnh báo, trang thiết bị nhằm từng bước nâng cao năng lực công tác dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai để chủ động phòng, tránh giảm thiểu thiệt hại do thiên tai có thể gây ra.

- Tăng cường công tác truyền tin, phổ biến kịp thời các thông tin dự báo thời tiết, các chủ trương, chỉ thị, mệnh lệnh về công tác PCTT. Đồng thời phổ biến cho Nhân dân các kiến thức, kinh nghiệm trong việc chủ động phòng, chống thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh, truyền hình và các hình thức khác.

- Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ PCTT và TKCN đặc biệt vào thời gian trong và sau thiên tai.

4. Công tác đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức cộng đồng

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống, ứng phó với thiên tai ở các khu vực xung yếu, đông dân cư; đào tạo tập huấn viên các cấp.

- Tập huấn cho cán bộ cấp huyện, xã về phòng, chống, ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và quản lý công trình an toàn trước thiên tai.

- Phối hợp với các đơn vị, các tổ chức quốc tế thực hiện các dự án tập huấn kiến thức về quản lý rủi ro thiên tai cho cộng đồng các địa phương.

5. Công tác quy hoạch phòng chống thiên tai

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá phân vùng rủi ro thiên tai.

- Tiếp tục rà soát các khu đô thị, các điểm dân cư, những điểm xung yếu, những vùng tụ thủy có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để phát hiện và có phương án xử lý kịp thời.

- Tiếp tục tổ chức di dời các hộ dân tại các khu vực xung yếu, trong đó tập trung tổ chức di dời trước đối với những hộ dân đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của thiên tai.

6. Công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”

- Có kế hoạch chuẩn bị về lực lượng; dự phòng vật tư nông nghiệp, vật tư y tế, vật liệu xây dựng, phương tiện, lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết khác nhằm đảm bảo ứng cứu, hỗ trợ kịp thời cả trước, trong và sau thiên tai đảm bảo sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của Nhân dân.

- Tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị tại các đơn vị, địa bàn cơ sở.

7. Công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, Nhà nước

- Tổ chức huấn luyện sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị hiện có; diễn tập PCTT & TKCN trước mùa mưa lũ với các tình huống thiên tai giả định, phương án xử lý, làm cơ sở rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, đồng thời nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn cho các lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách và nhận thức Nhân dân về nhiệm vụ PCTT.

- Lập kế hoạch quản lý, đầu tư trang bị bổ sung các phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

- Duy trì đội dân quân cơ động tại các xã để sẵn sàng ứng cứu khi có lệnh.

- Phát hiện, ngăn chặn kịp thời khi có dịch bệnh; tổ chức khám chữa bệnh cho Nhân dân vùng khó khăn; kiểm tra và xử lý vệ sinh môi trường.

- Trên cơ sở dự báo, cảnh báo thiên tai, xây dựng kế hoạch lịch thời vụ thích hợp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi để phòng tránh mưa lũ, dịch bệnh và phù hợp với điều kiện thời tiết. Chủ động dự phòng các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp để khôi phục sản xuất sau thiên tai. Tổ chức tốt việc kiểm soát dịch bệnh, tiêm phòng cho gia súc, gia cầm trong mùa mưa lũ.

- Bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trước, trong và sau thiên tai.

8. Công tác cứu trợ, hỗ trợ

- Tổ chức thăm hỏi, cứu trợ kịp thời; huy động lực lượng giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống và sản xuất.

- Điều tra, đánh giá tình hình thiệt hại, xác định nhu cầu cứu trợ sau thiên tai và lập kế hoạch hỗ trợ vật tự, giống, trang thiết bị, kinh phí cho các gia đình bị thiệt hại để phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống.

- Tích cực vận động các đơn vị và cá nhân giúp đỡ đồng bào và các địa phương bị thiệt hại. Tổ chức tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ kịp thời cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

9. Công tác trồng và bảo vệ rừng: Tiếp tục chương trình trồng mới và bảo vệ diện tích rừng hiện có nhằm phát triển diện tích rừng, nâng cao tỷ lệ che phủ của rừng, điều tiết nguồn nước. Quản lý và sử dụng rừng bền vững, có hiệu quả nhằm đáp ứng về cơ bản nhu cầu lâm sản, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, đồng thời bảo đảm vai trò phòng hộ, bảo tồn đa dạng sinh học và cung cấp các dịch vụ môi trường, góp phần phát triển bền vững quốc gia.

10. Đầu tư xây dựng và củng cố hệ thống công trình PCTT

- Tăng cường quản lý, đầu tư, duy tu, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng xây dựng các dự án, công trình trọng điểm về PCTT để bảo vệ dân cư, sản xuất và kinh doanh.

- Phát quang, tháo dỡ, dọn dẹp những vật cản trên bờ kênh mương, đường đi; nạo vét, thanh thải dòng chảy nhằm đảm bảo tiêu thoát lũ nhanh nhất; xử lý hệ thống tiêu thoát nước quanh nhà, quanh bản không để nước ứ đọng.

- Kiểm tra và có kế hoạch chặt tỉa, đốn hạ cành, cây xanh không an toàn.

- Cắm biển tại các khu vực xung yếu, khu vực có nguy cơ cao để cảnh báo.

- Đối với các công trình đang khai thác, sử dụng: Các ngành, các cấp phải kiểm tra, đánh giá, phát hiện kịp thời sự cố, sửa chữa, nâng cấp các công trình được giao quản lý.

- Đối với các công trình đang thi công: Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.

- Trang bị, nâng cấp và bảo vệ hệ thống, phương tiện thông tin liên lạc, thiết bị điện; khắc phục sửa chữa ngay khi xảy ra sự cố đường dây tải điện và có phương án đảm bảo nguồn điện dự phòng.

- Tiếp tục xây dựng hồ chứa nước thủy lợi nhằm lợi dụng tổng hợp các mục đích: Nâng cao khả năng tưới cho sản xuất nông nghiệp đặc biệt là vào mùa khô, điều tiết dòng chảy và tham gia cắt lũ; xây dựng kè chống sạt lở bảo vệ bờ sông, bờ suối, đất canh tác, các khu dân cư.

11. Thực hiện nghiêm chế độ thường trực, trực ban, thông tin báo cáo.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để theo dõi tổ chức thông báo, cảnh báo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn xảy ra trên địa bàn.

Các sở, ngành, đơn vị tỉnh và các địa phương thực hiện chế độ báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh:

- Báo cáo nhanh: Đối với tình hình khẩn cấp có thiên tai xảy ra, phải báo cáo ngay bằng điện thoại, fax, thư điện tử cho Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh - Chi cục Thủy lợi (số điện thoại: 02313 876 930, fax: 02313 876 931, email: pclblaichau@gmail.com; và được báo cáo hàng ngày cho đến khi kết thúc đợt thiên tai.

- Báo cáo tổng hợp đợt: Sau mỗi đợt thiên tai phải có báo cáo tổng hợp đợt. Thời gian gửi báo cáo chậm nhất sau 10 ngày kể từ khi kết thúc đợt thiên tai.

- Báo cáo định kỳ:

+ Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm: Thời gian gửi báo cáo trước ngày 15/7 hàng năm.

+ Báo cáo tổng kết năm: Thời gian gửi báo cáo trước ngày 31/01 năm sau.

- Các loại báo cáo trên phải do cơ quan, bộ phận có thẩm quyền lập, có xác nhận của lãnh đạo có thẩm quyền.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

a) Tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn… về công tác PCTT trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

b) Phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu, bổ sung thiết bị, mạng lưới các trạm đo mưa và trạm đo mực nước phục vụ công tác thông tin cảnh báo kịp thời, chủ động phòng, chống, ứng phó đạt hiệu quả.

c) Tổ chức trực ban; kịp thời thông tin, cảnh báo cho các sở, ngành, các huyện - thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn; thu thập xử lý thông tin, báo cáo Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh đề ra các chỉ đạo kịp thời.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Xây dựng kế hoạch PCTT & TKCN, phương án phòng, tránh, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương, phê duyệt và thực hiện. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ” để huy động ứng cứu kịp thời khi xảy ra thiên tai.

b) Thực hiện lồng ghép nội dung PCTT, TKCN trong quy hoạch, kế hoạch phát triển KT - XH của địa phương mình.

c) Rà soát, kiểm tra các vị trí xung yếu, khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai trên địa bàn để đề xuất, triển khai các biện pháp phòng ngừa và ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân và Nhà nước.

d) Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong phòng, chống, ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.

e) Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để theo dõi, thông báo, cảnh báo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

3. Các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh

3.1. Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh

a) Xây dựng và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ;

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án phòng, tránh, ứng phó với các loại thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh.

c) Hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong công tác tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập phòng, chống thiên tai và TKCN, cứu hộ, đặc biệt xây dựng lực lượng tại chỗ, trang bị phương tiện, thiết bị, công cụ, hướng dẫn kỹ năng để ứng phó cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai.

d) Thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch tổ chức tập kết, quản lý sử dụng các phương tiện, trang thiết bị để tham gia kịp thời, có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra thiên tai; đặc biệt là tại các khu vực xung yếu. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ PCTT - TKCN theo sự phân công và chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

3.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo toàn ngành phối hợp với các địa phương:

a) Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình đập dâng, hồ chứa thủy lợi thuộc chức năng quản lý của ngành; có kế hoạch gia cố, tu sửa trước mùa mưa lũ. Đối với các công trình thủy lợi đang thi công, chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công và có biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ.

b) Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết (hạn hán, rét đậm, rét hại, sương muối, mưa đá...) phổ biến, cảnh báo tình hình thời tiết nguy hiểm; khuyến cáo, hướng dẫn người dân chủ động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp.

c) Có kế hoạch dự phòng các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp để khôi phục sản xuất sau thiên tai.

d) Tổ chức tốt việc kiểm soát dịch bệnh, tiêm phòng cho gia súc, gia cầm trong mùa mưa lũ.

3.3. Sở Giao thông Vận tải

a) Xây dựng kế hoạch, phương án của ngành để tham gia ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai. Có kế hoạch dự phòng huy động phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy phù hợp với địa hình khi xảy ra thiên tai để kịp thời đáp ứng yêu cầu sơ tán dân cư, lực lượng cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ.

b) Phối hợp các địa phương, đơn vị kiểm tra bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân; điều phối, kiểm soát an toàn giao thông ở khu vực xảy ra thiên tai.

3.4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh thực hiện: Xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc; kiểm tra, rà soát, tu bổ các công trình thông tin, chống sét, thiết bị truyền dẫn; dự phòng máy phát điện, máy điện thoại các loại, phương tiện xe chuyên dụng vận chuyển bưu chính, xe ứng cứu thông tin và một số phương tiện dự phòng khác.

b) Chỉ đạo các đơn vị báo, đài, cổng thông tin điện tử tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đưa tin chính xác, kịp thời về diễn biến thời tiết, thiên tai, các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về dự báo, cảnh báo, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

3.5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các chính sách của Chính phủ và của tỉnh về hỗ trợ, cứu trợ đối với các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Đồng thời hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã giải quyết các chính sách, chế độ trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai theo quy định;

3.6. Sở Y tế: Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện và thuốc y tế dự phòng; tổ chức kiểm tra và bố trí lực lượng phòng chống dịch bệnh cho Nhân dân; nhanh chóng dập tắt các ổ dịch bệnh ngay từ khi mới phát sinh; thực hiện tốt việc sơ, cấp cứu và chữa trị cho Nhân dân vùng thiên tai khi có ảnh hưởng về người. Xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức, thành lập và tập huấn cho các đội vệ sinh phòng dịch bệnh và làm sạch môi trường, đội sơ cấp cứu ở cả tuyến tỉnh tuyến huyện và tuyến xã.

3.7. Sở Công Thương: Chỉ đạo các chủ hồ thủy điện xây dựng quy chế phối hợp trong việc tổ chức vận hành hồ chứa theo quy trình được duyệt. Có kế hoạch phối hợp với các địa phương tuyên truyền phát động trong dân dự trữ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết cho sử dụng và dự phòng trong mùa mưa lũ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành liên quan có kế hoạch dự trữ và cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho vùng bị thiên tai.

3.8. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá, phân vùng rủi ro thiên tai; lập bản đồ cảnh báo thiên tai. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch, tổ chức tăng cường kiểm tra, tuần tra hoạt động khai thác tài nguyên trên các sông suối để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kiên quyết các trường hợp khai thác không phép, trái phép gây sạt lở bờ sông, cản trở dòng chảy.

3.9. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương kiểm tra chất lượng các công trình, các công trường đang thi công; kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện của các dự án; chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công và có phương án ứng phó kịp thời với tình huống bất lợi khi thiên tai xảy ra, đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng.

3.10. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh: Nâng cao chất lượng dự báo, đặc biệt là việc dự báo sớm các khả năng xuất hiện và diễn biến của các tình huống phức tạp về thời tiết, cung cấp thông tin kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT - TK.CN tỉnh.

3.11. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Cân đối, bố trí vốn đầu tư cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố triển khai thực hiện kịp tiến độ, đạt hiệu quả.

3.12. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh: Tăng cường công tác truyền tin, phổ biến các thông tin dự báo, cảnh báo tình hình thời tiết, thiên tai, các chủ trương, chỉ thị, chỉ đạo về công tác PCTT kịp thời, chính xác; phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai.

3.13. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ, Tỉnh đoàn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; phối hợp thực hiện công tác sơ cấp cứu, chữa trị người bị nạn; tích cực vận động các đơn vị, cá nhân giúp đỡ đồng bào và các địa phương bị thiệt hại; tổ chức tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ kịp thời cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

3.14. Các sở, ngành khác: Theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình có trách nhiệm xây dựng kế hoạch PCTT cụ thể để chủ động đối phó với thiên tai và chi viện cho các đơn vị khác khi có yêu cầu.

4. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh: Theo địa bàn và nhiệm vụ đã được phân công phải kiểm tra đôn đốc các địa phương về công tác chuẩn bị phòng ngừa, ứng phó trước khi thiên tai xảy ra và công tác khắc phục hậu quả sau khi thiên tai.

IV. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

1. Lồng ghép các hoạt động phòng, chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành.

2. Tranh thủ sự hỗ trợ từ Trung ương, các tổ chức quốc tế, nguồn vốn hỗ trợ phát triển ODA cho các dự án phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai; sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn kinh phí tài trợ, hợp tác của các tổ chức phi Chính phủ.

3. Ngân sách địa phương: Khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; trang bị những điều kiện cần thiết phục vụ công tác tập huấn, thông tin, tuyên truyền.

4. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai; tiến hành các hoạt động nhân đạo và từ thiện đối với các vùng bị ảnh hưởng do thiên tai.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch chung của tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch PCTT và TKCN của ngành, cấp mình thật cụ thể, sát với điều kiện của địa phương, nhiệm vụ của ngành để việc thực hiện kế hoạch được thống nhất và đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu yêu cầu các cơ quan liên quan theo từng lĩnh vực địa bàn phụ trách triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch. Giao thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện; tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT; Báo cáo
- Ủy ban Quốc gia TKCN; Báo cáo
- TT Tỉnh ủy; Báo cáo
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UB Mặt trận tổ quốc tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các thành viên BCH PCTT & TKCN tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Cơ quan báo, đài tỉnh;
- Lưu: VT, TN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trọng Quảng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.