Kế hoạch 238/KH-BGDĐT năm 2022 về xây dựng, ban hành Đề án “Hỗ trợ phát triển Giáo dục Mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2023-2030” do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành
Số hiệu: 238/KH-BGDĐT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Ngô Thị Minh
Ngày ban hành: 10/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 238/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG, BAN HÀNH ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON VÙNG KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2023-2030”

Căn cứ Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 1983/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020;

Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Kế hoạch xây dựng, ban hành Đề án “Hỗ trợ phát triển Giáo dục Mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2023-2030”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tổ chức xây dựng Đề án “Hỗ trợ phát triển Giáo dục Mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2023 -2030” (Sau đây gọi tắt là Đề án) đảm bảo quy định.

- Kế hoạch là căn cứ để các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan, sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục mầm non triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động xây dựng, trình Chính phủ ban hành Đề án theo đúng tiến độ.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng

1.1. Tổ chức khảo sát thực trạng

- Xây dựng hệ thống biểu mẫu điều tra thống kê; các phiếu khảo sát;

- Xây dựng đề cương báo cáo đánh giá thực trạng gửi 63 sở giáo dục đào tạo cung cấp thông tin, dữ liệu;

- Tổ chức các đoàn đánh giá, khảo sát trực tiếp; tổ chức khảo sát trực tuyến.

1.2. Tổ chức đánh giá thực trạng

- Tổ chức phân tích dữ liệu, thông tin về thực trạng;

- Tổ chức xây dựng các báo cáo, đánh giá thực trạng; báo cáo dự báo; báo cáo khoa học làm căn cứ xây dựng Đề án.

2. Xây dựng Hồ sơ Đề án

- Xây dựng các Đề cương Đề án;

- Xây dựng các Dự thảo Đề án (từ Dự thảo 1 đến Dự thảo 5);

- Xây dựng Quyết định trình Chính phủ ban hành Đề án;

- Xây dựng Báo cáo thuyết minh sự cần thiết ban hành Đề án; báo cáo đánh giá tác động của Đề án đối với xã hội;

- Xây dựng Tờ trình Chính phủ phê duyệt Đề án.

Trình Bộ trưởng xin ý kiến chỉ đạo, phê duyệt Dự thảo hồ sơ Đề án; hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Đề án.

3. Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm xây dựng hồ sơ Đề án

- Các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm xin ý kiến định hướng xây dựng Đề án; góp ý cho nội dung Đề cương và các Dự thảo Đề án;

- Các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm xin ý kiến chuyên gia về pháp lí, tài chính, cơ chế và các nội dung chuyên môn khác của Đề án.

(Có Phụ lục kế hoạch chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Vụ Giáo dục Mầm non: Chủ trì, xây dựng Kế hoạch, tham mưu Lãnh đạo Bộ tổ chức, triển khai kế hoạch đảm bảo tiến độ, hiệu quả công việc theo yêu cầu, quy định về xây dựng Đề án; kịp thời tham mưu Lãnh đạo Bộ các giải pháp triển khai xây dựng Đề án.

- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ gồm: Vụ Kế hoạch -Tài chính, Vụ Tổ chức Cán bộ, Văn phòng, Vụ Pháp chế, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Thường xuyên, Vụ Giáo dục Dân tộc, Cục Cơ sở vật chất, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Cục Công nghệ Thông tin, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam: tham gia, phối hợp với Vụ Giáo dục Mầm non, Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng hồ sơ Đề án. Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định và trình Bộ trưởng bố trí kinh phí xây dựng Đề án.

2. Vụ Khoa giáo Văn xã, Văn phòng Chính phủ; Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc Hội; Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban Dân tộc; Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ; Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch - Đầu tư; Cục trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tạo điều kiện để các cán bộ, công chức được cử tham gia Ban soạn thảo Đề án hoàn thành nhiệm vụ; hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Chính phủ phê duyệt, ban hành Đề án.

3. Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh/thành phố: Cung cấp thông tin, số liệu xây dựng báo cáo, tham gia góp ý, phối hợp với Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng, hoàn thiện Đề án trình Chính phủ ban hành.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí xây dựng, ban hành Đề án “Hỗ trợ phát triển Giáo dục Mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2023-2030” bố trí trong dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Vụ Giáo dục Mầm non xây dựng dự toán kinh phí, tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- VPQH, VPCP, Ủy ban dân tộc;
- Các Bộ, ngành liên quan;
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các sở GDĐT, Sở GD,KHCN tỉnh Bạc Liêu;
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập;
- Ban Phụ nữ Quân đội;
- Lưu: VT, GDMN (6b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh

 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON VÙNG KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2023-2030"
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:   /KH-BGDĐT ngày   tháng 3 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến

I

Công tác chuẩn bị

 

 

10/3/2022

 

1

Thành lập Ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng Đề án.

Vụ Giáo dục Mầm non

Các đơn vị thuộc Bộ;

Ban soạn thảo, Tổ biên tập

20/2/2022

Quyết định Ban soạn thảo và Tổ biên tập Đề án được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, ban hành.

2

Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án “Hỗ trợ Phát triển Giáo dục mầm non vùng khó khăn” giai đoạn 2023-2030” (sau đây gọi tắt là Đề án).

Vụ Giáo dục Mầm non

Các đơn vị thuộc Bộ;

Ban soạn thảo, Tổ biên tập

10/3/2022

Kế hoạch xây dựng Đề án được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, ban hành.

II

Tổ chức soạn thảo Đề cương Đề án

 

 

 

 

1

Xây dựng Đề cương sơ bộ Đề án

 

 

10/3/2022

 

1.1

Tổ chức xây dựng Đề cương sơ bộ và tổ chức họp lấy ý kiến, hoàn thiện Đề cương sơ bộ Đề án

Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án

Các đơn vị có liên quan

10/3/2022

Dự thảo Đề cương sơ bộ Đề án được Trưởng ban soạn thảo thông qua.

1.2

Trình Lãnh đạo Bộ xin ý kiến chỉ đạo về Đề cương sơ bộ Đề án

Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án

Các đơn vị có liên quan

10/3/2022

Đề cương sơ bộ Đề án được Thứ trưởng phụ trách phê duyệt

2

Xây dựng Đề cương chi tiết Đề án

 

 

20/4/2022

 

2.1

Xây dựng Đề cương chi tiết, tổ chức họp, tọa đàm lấy ý kiến, hoàn thiện Đề cương chi tiết Đề án

Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án

Các đơn vị có liên quan

12/4/2022

- Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình.

- Dự thảo Đề cương chi tiết Đề án được Trưởng ban soạn thảo nhất trí.

2.2

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để thống nhất Đề cương chi tiết Đề án

Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án

Các đơn vị có liên quan

15/4/2022

- Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình.

- Dự thảo Đề cương chi tiết Đề án được Trưởng ban soạn thảo thông qua.

2.3

Trình Lãnh đạo Bộ xin ý kiến về Đề cương chi tiết Đề án

Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án

Các đơn vị có liên quan

20/4/2022

Đề cương chi tiết Đề án được Thứ trưởng phụ trách phê duyệt.

III

Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng, xây dựng các báo cáo, tổ chức họp, hội thảo, tọa đàm

 

 

20/4/2022

 

1

Xây dựng Công văn, Đề cương Báo cáo, biểu mẫu, phiếu khảo sát, đánh giá thực trạng, phiếu xin ý kiến, gửi các địa phương. Tổ chức họp, tọa đàm, xin ý kiến tham gia.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án

Các đơn vị có liên quan

20/3/2022

Công văn, biểu mẫu, phiếu khảo sát được ban hành

2

Tổ chức tra cứu thông tin, tài liệu, các văn bản liên quan làm căn cứ xây dựng Dự thảo Đề án

Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án

Các đơn vị có liên quan

20/4/2022

Báo cáo kết quả tra cứu thông tin, tài liệu, các văn bản liên quan

3

Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng tại địa phương (Dự kiến 2 tỉnh/vùng KTXH)

Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án

Các đơn vị có liên quan

Các đoàn, khảo sát, đánh giá tại một số địa phương;

Báo cáo kết quả khảo sát.

4

Xây dựng Dự thảo Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng, nghiên cứu thông tin, tài liệu, văn bản liên quan

Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án

Các đơn vị có liên quan

Dự thảo Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng

5

Tổ chức họp, hội thảo, tọa đàm về kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng nghiên cứu thông tin, tài liệu, văn bản liên quan và hoàn thiện Báo cáo

Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án

Các đơn vị có liên quan

- Báo cáo kết quả Hội thảo, tọa đàm.

- Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng.

IV

Tổ chức soạn thảo Hồ sơ Đề án

 

 

 

 

1

Xây dựng Dự thảo 1 Đề án

 

 

20/5/2022

 

1.1

Xây dựng Dự thảo 1 Đề án

Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án

Các chuyên gia;

Các đơn vị có liên quan

12/5/2022

Dự thảo 1 Đề án

1.2

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để thống nhất Dự thảo 1 Đề án

Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án

Các đơn vị có liên quan

15/5/2022

- Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình.

- Dự thảo Dự thảo 1 Đề án được Trưởng ban soạn thảo thông qua.

1.3

Trình báo cáo, xin ý kiến Lãnh đạo Bộ Dự thảo 1 Đề án; Tiếp thu ý kiến và hoàn thiện Dự thảo 1 Đề án

Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án

Các đơn vị có liên quan

20/5/2022

- Tờ trình xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về Dự thảo 1 Đề án;

- Báo cáo tiếp thu, giải trình;

- Dự thảo 1 Đề án được chỉnh sửa.

2

Xây dựng Dự thảo 2 Đề án, Dự thảo các văn bản thuộc hồ sơ Đề án

 

 

20/6/2022

 

2.1

Tổ chức họp, tọa đàm lấy ý kiến về Dự thảo 1 Đề án; Tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến và hoàn thiện Dự thảo 1; Đề xuất Dự thảo 2 Đề án và Dự thảo Hồ sơ Đề án

Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án

Các đơn vị có liên quan

10/6/2022

- Các buổi họp, tọa đàm;

- Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình;

- Dự thảo 2 Đề án kèm theo Dự thảo hồ sơ Đề án

2.2

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để thống nhất Dự thảo 2 Đề án, Dự thảo Hồ sơ Đề án

Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án

Các đơn vị có liên quan

15/6/2022

- Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình.

- Dự thảo Đề cương chi tiết Đề án được Trưởng ban soạn thảo thông qua.

2.3

Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Dự thảo 2 Đề án, Dự thảo hồ sơ Đề án trước khi gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan

Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án

Các đơn vị có liên quan

20/6/2022

- Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ;

- Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình;

- Dự thảo 2 Đề án kèm theo Dự thảo hồ sơ Đề án được Lãnh đạo Bộ nhất trí.

2.4

Xây dựng Công văn xin ý kiến các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan; Vụ Pháp chế đối với Dự thảo 2 Đề án, Dự thảo Hồ sơ Đề án

Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án

Các đơn vị có liên quan

- Công văn được Lãnh đạo Bộ phê duyệt gửi xin ý kiến;

- Dự thảo 2 Đề án kèm theo Dự thảo hồ sơ Đề án được hoàn thiện sau ý kiến của các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan.

3

Xây dựng Dự thảo 3 Đề án, Dự thảo các văn bản thuộc hồ Đề án

 

 

20/7/2022

 

3.1

Đề xuất Dự thảo 3 Đề án, Dự thảo Hồ sơ Đề án;

Tổ chức xin ý kiến hoàn thiện Dự thảo 3 Đề án, Dự thảo Hồ sơ Đề án

Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án

Các chuyên gia;

Các đơn vị có liên quan

12/7/2022

- Các buổi họp, tọa đàm;

- Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình;

- Tờ trình Thứ trưởng phụ trách xin ý kiến chỉ đạo Dự thảo 3.

- Dự thảo 3 Đề án kèm theo Dự thảo hồ sơ Đề án được chỉnh sửa

3.2

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để thống nhất Dự thảo 3 Đề án, dự thảo hồ sơ Đề án

Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án

Các đơn vị có liên quan

15/7/2022

- Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình.

- Dự thảo Dự thảo 3 Đề án, dự thảo hồ sơ Đề án được Trưởng ban soạn thảo thông qua.

3.3

Xin ý kiến Vụ Pháp chế về Dự thảo 3 Đề án và Dự thảo hồ sơ Đề án trước khi trình Bộ trưởng.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án

Các đơn vị có liên quan

20/7/2022

Văn bản góp ý của Vụ Pháp chế về Dự thảo hồ sơ Đề án

4

Xây dựng Dự thảo 4 Đề án, Dự thảo các văn bản thuộc Hồ sơ Đề án

 

 

20/8/2022

 

4.1

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để thống nhất Dự thảo 4 Đề án, dự thảo Hồ sơ Đề án

Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án

Các đơn vị có liên quan

15/8/2022

- Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình.

- Dự thảo Dự thảo 4 Đề án, dự thảo Hồ sơ Đề án được Trưởng ban soạn thảo thông qua.

4.2

Tiếp thu ý kiến, đề xuất Dự thảo 4 Đề án, Dự thảo Hồ sơ Đề án và trình xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về Dự thảo 4 Đề án và Dự thảo Hồ sơ Đề án

Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án

Các đơn vị có liên quan

20/8/2022

- Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ;

- Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình;

- Dự thảo 4 Đề án kèm theo Dự thảo hồ sơ Đề án được chỉnh sửa

5

Xây dựng Dự thảo 5 Đề án, Dự thảo các văn bản thuộc Hồ sơ Đề án

 

 

20/9/2022

 

5.1

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để thống nhất Dự thảo 5 Đề án, dự thảo Hồ sơ Đề án

Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án

Các đơn vị có liên quan

15/9/2022

- Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình.

- Dự thảo Dự thảo 5 Đề án, dự thảo Hồ sơ Đề án được Trưởng ban soạn thảo thông qua.

5.2

Đề xuất Dự thảo 5 Đề án, Dự thảo Hồ sơ Đề án và trình xin ý kiến của Thứ trưởng phụ trách và trình Bộ trưởng

Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án

Các đơn vị có liên quan.

20/9/2022

- Tờ trình xin ý kiến Thứ trưởng phụ trách và trình Bộ trưởng.

- Báo cáo tiếp thu, giải trình;

- Dự thảo 5 Đề án kèm theo Dự thảo hồ sơ Đề án được hoàn thiện.

6

Hoàn thiện Dự thảo Hồ sơ Đề án trình Bộ trưởng phê duyệt và trình Chính phủ

Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án

Các đơn vị có liên quan.

20/9/2022

- Tờ trình kèm theo Dự thảo Quyết định; hồ sơ Đề án được Bộ trưởng phê duyệt trình Chính phủ.

- Báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý;

bản chụp ý kiến góp ý.

- Các tài liệu khác có liên quan.

V

Hoàn thiện văn bản, Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án

Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án

Vụ Giáo dục Mầm non Phối hợp với Văn phòng Chính phủ

20/12/2022

- Các văn bản giải trình bổ sung, phát sinh (nếu có);

- Đề án được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt.