Kế hoạch 2371/KH-UBND năm 2017 thực hiện “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Số hiệu: 2371/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lò Văn Tiến
Ngày ban hành: 22/08/2017 Ngày hiệu lực: 22/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2371/KH-UBND

Điện Biên, ngày 22 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN "ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HÓA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước" trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mc đích

- Triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”;

- Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, gồm: Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian thực hiện, kết quả thực hiện và những nội dung khác có liên quan đối với nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai Kế hoạch đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Đối tưng thực hiện

Các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã).

2. Phạm vi thực hiện

- Báo cáo, chế độ báo cáo theo ngành, lĩnh vực đang thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện, gồm: Các báo cáo định kỳ thuộc các ngành, lĩnh vực quản lý của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước được thể hiện bằng văn bản (bao gồm báo cáo giấy và báo cáo điện tử) thực hiện giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và báo cáo của các tổ chức, cá nhân gửi tới cơ quan hành chính nhà nước theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành (có thể dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính thông thường).

- Hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ do các cơ quan chính quyền địa phương thuộc tỉnh quy định (bao gồm Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã).

- Phạm vi thực hiện không bao gồm báo cáo đột xuất, báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê, báo cáo trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước, báo cáo định kỳ tại các văn bản do các cơ quan nhà nước ở Trung ương quy định.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hệ thống hóa chế độ báo cáo

1.1. Tổ chức nghiên cứu, thu thập đầy đủ các báo cáo thuộc phạm vi quản lý với đy đủ các thông tin cụ thể sau: Tên báo cáo, văn bản quy định báo cáo, ngành lĩnh vực, hình thức thực hiện báo cáo, cơ quan nhận báo cáo, cơ quan/đối tượng thực hiện báo cáo, cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo; các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã lập Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý (UBND huyện tổng hợp danh mục báo cáo của UBND các xã thuộc phạm vi quản lý).

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp;

- Thời gian: Hoàn thành trưc ngày 05 tháng 9 năm 2017;

- Sản phẩm: Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

1.2. Tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định phê duyệt Danh mục báo cáo định kỳ do các cơ quan chính quyền địa phương thuộc tỉnh quy định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện;

- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 20 tháng 9 năm 2017;

- Sản phẩm: Quyết định phê duyệt Danh mục báo cáo định kỳ do các cơ quan chính quyền địa phương thuộc tỉnh quy định.

2. Rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo

2.1. Trên cơ sở Danh mục báo cáo định kỳ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã được phân công chủ trì tổ chức rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã;

- Cơ quan phối hp: Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thời gian: Tháng 2 năm 2018;

- Sản phẩm: Biểu mẫu rà soát của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

2.2. Tổng hợp kết quả rà soát và nội dung phương án đơn giản hóa, gồm: Danh mục các báo cáo cần loại bỏ; danh mục các báo cáo cần tiếp tục duy trì, nhưng phải sửa đổi, bổ sung, thay thế kèm theo Phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế từng loại báo cáo; danh mục các báo cáo cần tiếp tục duy trì, giữ nguyên (UBND cấp huyện tổng hợp kết quả rà soát của UBND các xã thuộc phạm vi quản lý).

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thời gian: Tháng 2 năm 2018.

- Sản phẩm: Kết quả rà soát và nội dung phương án đơn giản hóa của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện.

2.3. Tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thực hiện trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện.

- Thời gian: Tháng 3 năm 2018;

- Sản phẩm: Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thực hiện trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo

Trên cơ sở Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức xây dựng, trình UBND tỉnh quy định chế độ báo cáo hoặc hướng dẫn thực hiện báo cáo thuộc phạm vi thẩm quyền; đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp huyện, xã triển khai thực hiện các phương án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND cấp huyện;

- Thời gian: Tháng 12 năm 2018;

- Sản phẩm: Quyết định quy định chế độ báo cáo hoặc hướng dẫn thực hiện báo cáo trên địa bàn tỉnh.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ nội dung Kế hoạch này, chđộng xây dựng Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao; phân công cụ thể các phòng, đơn vị chức năng trực thuộc thực hiện việc hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo; tổ chức nghiên cứu, tham gia ý kiến phối hợp với các cơ quan chủ trì khác trong quá trình hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo.

2. UBND các huyện chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao; tổ chức quán triệt, chỉ đạo hướng dẫn UBND cấp xã triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

3. Giao Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì công tác tham mưu, tổng hợp và kiểm tra, đôn đốc thực hiện theo nội dung Kế hoạch đã được phê duyệt,

4. Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho các cơ quan, đơn vị và các nguồn kinh phí hp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước" trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc, gửi Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến