Kế hoạch 236/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Số hiệu: 236/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: 28/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 236/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 7 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 18/CT-TTg NGÀY 19/5/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH 05 NĂM (2016 - 2020) THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; phát huy những kết quả đạt được, đthực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Chỉ thị s34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 09/9/2014 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện có hiệu quả văn bản số 158/UBND- NC ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua năm 2016. Đi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, hình thức phong phú, đa dạng; nội dung cụ thể, thiết thực với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, thi đua xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng văn minh, hiện đại” do Chủ tịch UBND tỉnh phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI.

2. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thchính trị - xã hội; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng; làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân, tạo thành phong trào hành động cách mạng. Nêu cao vai trò của người đứng đu cơ quan, đơn vị, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ngoài yêu cầu vừa hồng vừa chuyên, phải nhiệt tình, hăng say, sâu sát trong công việc, có năng lực phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua.

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưng các cấp xác định rõ nội dung, nhiệm vụ trọng tâm đphát động các đợt thi đua thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, đxuất giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Luật Thi đua, Khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của của bộ, ban, ngành đoàn thTrung ương về công tác thi đua, khen thưởng. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; Kết luận số 05-KL/TU ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về: “Một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; thiên tai, dịch bệnh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả. Phát huy các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, nâng cao vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn của Đảng và các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp cần có kế hoạch cụ thể đbồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới từng năm và cả giai đoạn; tạo điều kiện để các điển hình được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải thực hiện đồng bộ cả 04 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân rộng điển hình tiên tiến. Đcao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập th, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch HChí Minh, các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng; mở các chuyên trang, chuyên mục và tăng cường thời lượng tương xứng để giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt.

4. Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người trực tiếp sản xuất kinh doanh, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, công an xã, bảo vệ tổ dân phố,... Làm tốt chức năng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, tổ chức xét tặng và kịp thời tôn vinh, trao thưởng cho các doanh nhân, doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân được khen thưởng tạo sức lan tỏa trong các cấp, các ngành và toàn thNhân dân.

5. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, nhằm đánh giá đúng hiệu quả của phong trào, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát hiện nhân tố mới, cách làm hay để nhân rộng. Thực hiện công khai, dân chủ trong bình xét thi đua, tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa thi đua và khen thưởng, để thi đua thực sự là động lực thực hiện nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh là cơ sở để thực hiện công tác khen thưởng. Khen thưởng phải chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu “động viên, giáo dục, nêu gương”.

6. Củng c, kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét sáng kiến các cấp. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp, ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưng; bố trí cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo về số lượng và chất lượng; tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm cán bộ công tác thi đua, khen thưởng. Duy trì hoạt động thiết thực, có hiệu quả các cụm, khối thi đua, tổ chức các cuộc tham quan để học tập, trao đổi kinh nghiệm xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào thi đua.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thi đua - Khen thưởng:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, các huyện, thành phố, thị xã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện; phát động các phong trào thi đua, chọn các điểm mô hình đphát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, đơn vị.

- Tập trung xem xét giải quyết dứt điểm việc khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến; tham mưu giải quyết Huân, Huy chương sai sót thông tin của các cá nhân và gia đình có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chng Mỹ đđảm bảo các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng. Tiếp tục phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ đề nghị truy tặng và phong tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định tại Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ và khen thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tổ chức tuyên truyền các phong trào thi đua, các hoạt động kỷ niệm, gương người tt, việc tt, các đin hình tiên tiến, nhân tmới trên các lĩnh vực, tạo không khí thi đua sôi ni trong các tầng lớp Nhân dân và trong toàn xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh tổ chức các cuộc thi viết về phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, đin hình tiên tiến; theo dõi, đánh giá, đề xuất các hình thức khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền.

3. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt nhân tố mới; tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, đơn vị gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị thuộc các khối thi đua tỉnh: Tổ chức quán triệt và triển khai rộng rãi Chthị số 18/CT-TTg của Chính phủ đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp Nhân dân; bám sát các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình đchủ động phát động phong trào thi đua thường xuyên, hàng năm, kết hp phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết, tháo gnhững vấn đề khó khăn, cấp bách, phức tạp; những khâu yếu kém của từng địa phương, đơn vị. Tập trung phn đu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đ ra.

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, các báo cáo viên tăng cường tuyên truyền gương đin hình tiên tiến, các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HChí Minh”; biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt nhằm nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, đin hình mới.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội vận động đoàn viên, hội viên hưởng ng, tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị thuộc các khối thi đua tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKT TW;
- Ban TĐKT TW;
- Cụm trường Cụm TĐ 6 tỉnh BTB;
-
Đ/c Bí thư, Đ/c PBT Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên hội đồng TĐKT t
nh;
- Các đơn vị thuộc các khối TĐ tỉnh;
- Lưu: VT, NC;
- Gửi:
+ Bản giấy: Ban TĐ-KT t
nh và thành phần không nhận ĐT;
+ Điện tử: Các thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh