Kế hoạch 218/KH-UBND năm 2021 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025
Số hiệu: 218/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Ngô Hạnh Phúc
Ngày ban hành: 15/09/2021 Ngày hiệu lực: 15/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 218/KH-UBND

Yên Bái, ngày 15 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

SỐ HÓA KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÒN HIỆU LỰC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI, GIAI ĐOẠN 2021-2025

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Thực hiện số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) còn hiệu lực thuộc thm quyn giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương đ đm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong công tác giải quyết TTHC, đồng thời tập trung triển khai có hiệu quả việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số theo mục tiêu Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2020 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tgiai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Tỉnh y tỉnh Yên Bái về chuyn đi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đvận động thay đi nhận thức của người dân, doanh nghiệp về giá trị pháp lý của văn bản điện t, tạo chuyn biến về lựa chọn phương thức giao dịch TTHC trực tuyến bng hồ sơ điện tử thay cho phương thức giao dịch trực tiếp tại các cơ quan nhà nước bằng hồ sơ giy nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của tiến trình chuyn đi số trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo cơ sở vt chất, trang thiết bị phục vụ cho việc số hóa kết qugiải quyết TTHC còn hiệu lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đang quản lý, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo tiến độ thời gian cụ thể, đảm bảo đúng quy trình và các quy định của pháp luật.

- Kho quản lý dữ liệu điện tử kết quả số hóa của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh phải được lưu trữ tập trung, đảm bảo việc khai thác, vận hành, tra cứu thông tin cho tổ chức, cá nhân.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Năm 2021

- Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 30%, 20%, 15% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đđảm bảo việc kết nối chia sẻ dliệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

2. Năm 2022

- Tăng ti thiu 20% đối với việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đđảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại 50% Bộ phận Một cửa cấp huyện và 30% Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Ti thiu 30% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ng được yêu cầu.

- Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một ca xung trung bình còn tối đa 30 phút/01 lần đến giao dịch.

3. Giai đoạn 2023 - 2025

- Tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được giải quyết thành công trong mỗi năm thêm 20% đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100% đđảm bảo việc kết nối chia sẻ dliệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã theo tỷ lệ tăng mỗi năm tối thiu 30% cho đến khi đạt 100%, tr các xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn.

- 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

- Tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tối thiu đạt 50% số với tng shồ sơ tiếp nhận; tối thiu từ 80% trở lên hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyn trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bng phương thức điện tử; 100% hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng.

III. Nội dung, tiến độ thực hiện:

1. Nội dung thực hiện:

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, phân loại, kim đếm số lượng kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực (bn giấy) do cơ quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền giải quyết.

- Chuyển kết quả giải quyết TTHC từ bản giấy sang bản điện tbằng hình thức sao chụp (scan), ký số và chuyn thành tệp tin lưu trên Kho qun lý dữ liệu điện tử tập trung của tỉnh.

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được chuyn đi từ bản giy sang điện tphải đáp ứng các yêu cầu theo Điều 25, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ.

2. Tiến độ thực hiện:

- Giai đoạn 1: Từ tháng 9/2021 đến tháng 12/2021: thực hiện rà soát, phân loại, kim đếm số lượng kết quả TTHC và thực hiện số hóa:

+ Thời điểm rà soát, phân loại kết quả giải quyết TTHC từ ngày 08/6/2018 đến hết ngày 30/9/2021 đối với các sở, ban, ngành; từ ngày 01/4/2019 đến hết ngày 30/9/2021 đối với cấp huyện, cấp xã (từ khi Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã chính thức đi vào hoạt động). Ktừ ngày 01/10/2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương tạo lập dữ liệu điện tvà thực hiện số hóa kết qugiải quyết TTHC khi phát sinh hồ sơ và cập nhật vào hệ thng đphục vụ lưu trữ, khai thác.

- Giai đoạn 2: Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022: Số hóa kết qugiải quyết TTHC, cập nhật dữ liệu được hình thành từ năm 2015 đến ngày 07/6/2018 đối với các sở, ban, ngành; từ năm 2015 đến hết ngày 31/3/2019 đối với cấp huyện, cấp xã.

- Giai đoạn 3: Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023: Số hóa kết qugiải quyết TTHC, cập nhật dữ liệu được hình thành từ năm 2008 đến năm 2015.

- Giai đoạn 4: Từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024: Số hóa kết quả giải quyết TTHC, cập nhật dữ liệu được hình thành từ năm 1998 đến năm 2008.

- Giai đoạn 5: Từ tháng 01/2025 đến tháng 12/2025: Số hóa kết quả giải quyết TTHC, cập nhật dữ liệu được hình thành từ năm 1998 trở về trước.

Việc xây dựng kế hoạch số hóa phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, khuyến khích việc hoàn thành sớm hơn lộ trình được xác định tại Kế hoạch này, đảm bảo hoàn thành công tác số hóa trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/12/2025.

(Có Phụ lục các nhiệm vụ cụ thể kèm theo)

IV. Tổ chức thực hiện.

1. Căn cứ vào Kế hoạch này và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Kế hoạch số hóa của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) đtổng hợp, theo dõi trước ngày 25/9/2021.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh):

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và truyền thông và các đơn vị có liên quan tổ chức theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh theo quy định và đề xuất, kiến nghị những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đxem xét, giải quyết.

- Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền phân bổ, giao kế hoạch kinh phí phục vụ việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, giai đoạn 2021-2025 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

3. Sở Nội vụ phi hp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công), Sở Thông tin và truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan nâng cấp, hoàn thiện phần mềm Lưu trữ tài liệu điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Yên Bái, đồng thời tạo lập Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công) và các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước triển khai Kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Trên đây là Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công) đ tng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực T
nh y, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh VP (NC);
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Lưu: VT, HCC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Ngô Hạnh Phúc

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ SỐ HÓA KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Kết quả thực hiện

Tiến độ, thời gian thực hiện

1.

Xây dựng Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công)

Kế hoạch

Trước ngày 25/9/2021

2.

Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật hệ thống Cổng Dịch vụ công của tỉnh để đáp ứng yêu cầu số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC, cũng như việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công)

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Viễn thông Yên Bái

Tính năng, chức năng được nâng cấp

Quý III/2021

3.

Hướng dẫn thực hiện rà soát, phân loại, lập danh mục văn bản thuộc kết quả TTHC còn hiệu lực đang được cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, lưu trữ bằng giấy đthực hiện số hóa theo quy định của pháp luật về thủ tục hành chính và lưu trữ

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Văn bản

Quý III/2021

4.

Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kthuật hệ thống phần mềm Lưu trtài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Yên Bái để đáp ứng yêu cầu số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC, cũng như việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với Kho quản lý dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử của tỉnh

Sở Thông tin và truyền thông

Sở Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh; Đơn vị cung cấp dịch vụ CNTT

Tính năng, chức năng được nâng cấp

Quý IV/2021

5.

Xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân để quản lý, lưu trữ tập trung thống nhất trên toàn tỉnh và kết nối, chia sẻ liên thông với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh và các hệ thống thông tin khác, phục vụ cho việc khai thác cơ sở dữ liệu kết quả giải quyết TTHC

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh (Cng Thông tin điện tử tnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công); Sở Thông tin và truyền thông; Đơn vị cung cấp dịch vụ CNTT

Văn bản chỉ đạo

Quý IV/2021

6.

Tập huấn, hướng dẫn số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công)

Sở Nội vụ, Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Văn bản

Theo tiến độ

7.

Thực hiện Khảo sát kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đối với các TTHC có phát sinh hồ sơ từ thời điểm thành lập Trung tâm PVHCC, Bộ phận PVHCC cấp huyện, cấp xà đến hết ngày 30/9/2021

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công)

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Phiếu khảo sát

Quý IV/2021

8.

Triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực theo tiến độ Kế hoạch đề ra

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở thông tin và Truyền thông

Dữ liệu điện tử được cập nhật vào kho dữ liệu

Thời gian theo tiến độ

9.

Xây dựng kế hoạch truyền thông về việc kết quả giải quyết TTHC bản điện tử được chuyển đổi từ văn bản giấy có giá trị như văn bản giấy trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Sở Thông tin và truyền thông

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Viễn thông Yên Bái

Kế hoạch

Trước ngày 25/9/2021

10.

Tng kết, đánh giá, khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công)

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Hội nghị

Quý I/2026