Kế hoạch 216/KH-UBND triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội
Số hiệu: 216/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 27/09/2021 Ngày hiệu lực: 27/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/KH-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 ĐỐI VỚI CÁC SỞ, CƠ QUAN TƯƠNG ĐƯƠNG SỞ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ

Căn cứ Quyết định 5743/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2021 của thành phố Hà Nội, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2021 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

2. Yêu cầu

- Các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ hoặc tham gia phối hợp triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã đảm bảo chất lượng công việc và tiến độ được giao.

- Các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ, trách nhiệm về đánh giá, chấm điểm công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, bảo đảm trung thực, chính xác, đúng thời gian quy định.

- Tổ chức điều tra xã hội học (ĐT XHH ) khách quan, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CCHC

Chỉ số CCHC năm 2021 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã được xác định trên cơ sở kết hợp giữa đánh giá của Hội đồng thẩm định và đánh giá qua điều tra xã hội học (ĐT XHH).

- Đánh giá của Hội đồng thẩm định:

+ Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc theo các tiêu chí được quy định trong Quyết định số 4210/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND Thành phố về việc ban hành Chỉ số CCHC của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Nội giai đoạn 2021 - 2025 và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

+ Điểm tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị được Hội đồng thẩm định của Thành phố thẩm định để xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh (nếu cần thiết).

- Đánh giá qua ĐT XHH:

+ Các tiêu chí đánh giá qua ĐT XHH được quy định trong Quyết định số 4210/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND Thành phố.

+ Bộ câu hỏi ĐT XHH được xây dựng với số lượng, nội dung câu hỏi tương ứng với các tiêu chí được đánh giá qua ĐT XHH.

1. Tự đánh giá và thẩm định điểm tự đánh giá

a. Tự đánh giá

Các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã tự đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan mình theo hướng dẫn của Sở Nội vụ (hoàn thành và gửi Sở Nội vụ trước ngày 22/12/2021).

b. Thẩm định điểm tự đánh giá

Các thành viên Hội đồng thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số CCHC của Thành phố thẩm định kết quả tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã (tháng 01/2022).

2. Đánh giá qua ĐT XHH

- ĐT XHH được tiến hành lấy ý kiến của các nhóm đối tượng: Đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hà Nội; cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở; lãnh đạo phòng cấp huyện; doanh nghiệp, tổ chức có giao dịch thủ tục hành chính; người dân (cá nhân) có giao dịch thủ tục hành chính; Đại biểu HĐND cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện; lãnh đạo UBND cấp xã; cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức có giao dịch thủ tục hành chính; người dân (cá nhân) trên địa bàn.

- Thời gian điều tra: từ tháng 10/2021 đến 30/12/2021; thực hiện thu thập thông tin với mỗi đối tượng điều tra theo tình hình cụ thể của các đơn vị.

- Thời kỳ đánh giá: Thu thập thông tin về kết quả công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị phát sinh từ 01/01/2021 đến 30/12/2021.

- Xử lý số liệu và tổng hợp kết quả ĐT XHH xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2021 của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã (tháng 01/2022).

3. Xác định kết quả Chỉ số đánh giá kết quả CCHC

- Tổng hợp kết quả thẩm định và kết quả ĐT XHH, xây dựng báo cáo kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã (tháng 02/2022).

- Họp Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả xác định Chỉ số CCHC của Thành phố và trình UBND Thành phố công bố kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã (tháng 3/2022).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ quan, đơn vị căn cứ nội dung và tiến độ tại mục II của Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau

1. Giám đốc/ Thủ trưởng các Sở, cơ quan tương đương Sở; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị (xong trong tháng 10/2021); xây dựng báo cáo tự đánh giá kết quả công tác CCHC theo hướng dẫn của Sở Nội vụ (hoàn thành và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 22/12/2021).

- Phối hợp với đơn vị phát, thu phiếu tổ chức ĐT XHH theo yêu cầu của UBND Thành phố.

2. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng văn bản hướng dẫn tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã; tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn đánh giá xác định Chỉ số CCHC năm 2021 (tháng 10/2021).

- Xây dựng Kế hoạch giám sát công tác ĐT XHH phục vụ việc xác Chỉ số CCHC năm 2021 của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã (tháng 10/2021).

- Trình UBND Thành phố ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số CCHC (thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch Hội đồng - Chủ tịch UBND Thành phố; Phó chủ tịch Hội đồng - Giám đốc Sở Nội vụ, các thành viên Hội đồng: Thủ trưởng/Giám đốc các Sở, cơ quan tương đương Sở: Văn phòng UBND Thành phố; Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Thanh tra Thành phố; Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội).

- Ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc Hội đồng (thành phần: Tổ trưởng là Lãnh đạo Sở Nội vụ, Tổ phó là Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ, các thành viên là đại diện các Sở, cơ quan tương đương Sở có liên quan, Thư ký là Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ).

3. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành Kế hoạch điều tra xã hội học phục vụ việc xác định Chỉ số CCHC năm 2021 (trình UBND Thành phố ban hành trước ngày 15/10/2021).

- Báo cáo kết quả ĐT XHH xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các Sở, cơ quan tương đương Sở về Thường trực Hội đồng thẩm định (Sở Nội vụ) (tháng 01/2022).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn ngân sách của Thành phố thực hiện công tác CCHC phân bổ cho các cơ quan, đơn vị năm 2021 và năm 2022. Căn cứ các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị lập dự toán và thực hiện bố trí, thanh quyết toán kinh phí triển khai theo quy định và theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng và triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các Sở và cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị báo cáo, phản ánh về UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Sở và cơ quan tương đương Sở;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VP
UBTP: CVP, các PCVP; Các phòng: NC, TKBT, HCTC, TH;
- Lưu: VT, NC(
Bình), SNV(3b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh