Kế hoạch 215/KH-UBND năm 2021 về bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
Số hiệu: 215/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Vũ Thị Hiền Hạnh
Ngày ban hành: 09/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 215/KH-UBND

Yên Bái, ngày 09 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2021-2025

Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia an toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đồng thời tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về ATTP ở các cấp, các ngành; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo bước chuyển biến tích cực trong việc kiểm soát bảo đảm ATTP trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hội nhập trong nước và quốc tế.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác quản lý về ATTP, công tác này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, cương quyết và là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

- Triển khai đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến các cơ quan, đơn vị và người tiêu dùng thực phẩm.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường việc kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm về cơ bản được thiết lập và phát huy hiệu quả, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể và các chỉ tiêu

2.7. Nâng cao kiến thức, thực hành về ATTP cho các nhóm đối tượng

Chỉ tiêu: Phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ làm công tác đảm bảo ATTP từ cấp tỉnh đến xã, phường, thị trấn được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý, chuyên môn kỹ thuật về ATTP; 90% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng được cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm.

2.2. Tăng cường năng lực, hiệu quả của hệ thống quản lý ATTP

Chỉ tiêu: Phn đu đến năm 2025 hệ thống quản lý ATTP tại các tuyến được hoàn thiện, ổn định; duy trì hoạt động phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017, phấn đấu hàng năm đánh giá mở rộng thêm 01 - 03 chỉ tiêu phù hợp theo ISO 17025:2017.

2.3. Cải thiện rõ rệt tình trạng bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm

Chỉ tiêu: Phấn đấu đến năm 2025:

- Lĩnh vực Y tế: 90% cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc diện cấp Giấy chứng nhận được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

- Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ 85% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP được cấp giấy chứng nhận.

+ 80% cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP được tổ chức ký cam kết và được kiểm tra sau khi ký cam kết. Riêng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật (trừ động vật thủy sản): 50% cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP được tổ chức ký cam kết và được kiểm tra sau khi ký cam kết.

+ 15% diện tích sản xuất nông, lâm, thủy sản được áp dụng mô hình sản xuất tiên tiến theo tiêu chuẩn chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ... hoặc được cấp mã số vùng trồng.

+ Tỷ lệ mẫu vượt mức cho phép/tổng số mẫu được kiểm tra ATTP trong các chương trình giám sát quốc gia về ATTP nông sản <6%.

+ Tỷ lệ mẫu vượt mức cho phép/tổng số mẫu được kiểm tra ATTP trong các chương trình giám sát quốc gia về ATTP thủy sản <4%.

- Lĩnh vực Công Thương:

+ 90% các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc diện cấp Giấy chứng nhận được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

+ 90% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thực hiện ký Bản cam kết bảo đảm ATTP.

+ 90% chợ được kiểm soát ATTP (không bao gồm chợ tự phát).

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

+ 85% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc diện cấp Giấy chứng nhận được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

+ 90% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP được tổ chức ký Bản cam kết bảo đảm ATTP và hàng năm ít nhất 60% cơ sở được kiểm tra sau ký khi cam kết.

+ Mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 01 mô hình sản xuất rau, củ, quả an toàn hoặc khu giết mgia súc gia cầm tập trung bảo đảm điều kiện về ATTP.

2.4. Cải thiện tình trạng bảo đảm ATTP của các cơ sở dịch vụ ăn uống:

- Sở Y tế:

+ 90% các cơ sở dịch vụ ăn uống thuộc diện cấp Giấy chứng nhận được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

+ 100% bếp ăn tập thể theo phân cấp quản lý được thanh tra, kiểm tra về ATTP ít nhất 01 lần/năm.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

+ 85% các cơ sở dịch vụ ăn uống thuộc diện cấp Giấy chứng nhận được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

+ 100% bếp ăn tập thể theo phân cấp quản lý được thanh tra, kiểm tra về ATTP ít nhất 01 lần/năm.

2.5. Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưu thông, phân phối; ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, gian lận thương mại; kim soát các cơ sở kinh doanh hóa chất bảo vệ thực vật, các vật tư nông nghiệp

2.6. Tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh

+ 100% vụ ngộ độc thực phẩm báo cáo được điều tra, xử lý kịp thời. Khống chế tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính được ghi nhận dưới 07 người/100.000 dân.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP

- Các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý ATTP theo đúng quy định của pháp luật về ATTP; thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm ATTP. Nghiên cứu đưa tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể về công tác bảo đảm ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, địa phương, phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị; kịp thời xử lý dứt điểm các điểm nóng về ATTP được dư luận xã hội, người tiêu dùng quan tâm, phản ánh trên địa bàn. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh tới cơ sở phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về ATTP trên địa bàn, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý ATTP.

- Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm (BCĐATTP) các cấp, xây dựng quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm các thành viên và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành thành viên nhằm phát huy tối đa hiệu lực, hiệu quả quản lý, đặc biệt là trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác bảo đảm ATTP. Nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động của tổ giúp việc BCĐATTP các cấp.

2. Công tác thông tin, truyền thông về ATTP

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về ATTP. Đổi mới hình thức nội dung truyền thông phù hợp với từng vùng miền, từng đối tượng, chú trọng truyền thông về trách nhiệm quản lý, đảm bảo ATTP, thay đổi hành vi trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, sử dụng thực phẩm. Nâng cao số lượng, chất lượng tài liệu, sản phẩm truyền thông.

- Biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn, các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác ATTP và công khai tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về ATTP.

- Thông tin rộng rãi, dễ tiếp cận số điện thoại đường dây nóng và đầu mối tiếp nhận, xử lý tố giác, phản ánh của tổ chức/cá nhân về các hành vi vi phạm ATTP; nâng cao hiệu quả, trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin của các cơ quan quản lý từ cấp tỉnh đến cấp xã.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm về ATTP

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó chú trọng hình thức thanh tra, kiểm tra đột xuất; thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn. Tăng cường công tác lấy mẫu thực phẩm để giám sát mối nguy gây ô nhiễm, hậu kim chất lượng sản phẩm sau công bố. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trong sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra; kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh hóa chất và các vật tư nông nghiệp; đảm bảo sử dụng đúng chủng loại, liều lượng, thời gian cách ly của các loại vật tư nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm.

- Duy trì thực hiện việc giám sát, kiểm tra tồn dư hóa chất độc hại trong nông sản, thủy sản. Kiểm soát chặt chẽ các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; kiểm tra việc thực hiện các quy định đảm bảo điều kiện ATTP trong toàn bộ chuỗi sản xuất thực phẩm an toàn.

- Ngăn chặn có hiệu quả việc kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, quá hạn sử dụng, vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc và gian lận thương mại. Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử đối với thực phẩm, chú trọng nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.

- Tăng cường công tác quản lý ATTP đối với các chợ, siêu thị và các hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm, các làng nghề sản xuất thực phẩm, bảo đảm vừa duy trì và phát triển nghề truyền thống, vừa bảo đảm ATTP cho người tiêu dùng.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với cơ sở dịch vụ ăn uống, chú trọng loại hình phục vụ cho nhiều người như bếp ăn tập thể, cơ sở chế biến suất ăn sẵn.

- Công an, Quản lý thị trường tăng cường nắm bắt, phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý và hỗ trợ các cơ quan quản lý xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về ATTP. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xử lý, xử phạt của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với hành vi vi phạm về ATTP.

4. Nâng cao năng lực phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm

- Tăng cường năng lực và hiệu quả của hệ thống giám sát, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Tổ chức giám sát các sản phẩm thực phẩm có nguy cơ cao nhằm kịp thời cảnh báo về nguy cơ mất ATTP.

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định pháp luật về ATTP, đặc biệt các quy định về điều kiện ATTP của các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, lễ hội, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể trường học, khu công nghiệp...; quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Kiên quyết không để các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cung ứng dịch vụ ăn uống; xử lý nghiêm các vi phạm.

- Quản lý chặt chẽ việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý tại các tuyến.

- Tăng cường công tác quản lý, tổ chức ký bản cam kết bảo đảm ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo phân cấp tại các tuyến.

- Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống giám sát, ghi nhận và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Hình thành hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ làm cơ sở khoa học cho công tác quản lý ATTP:

+ Xử lý chủ động, nhanh chóng các sự cố khẩn cấp về ATTP, đề xuất các biện pháp khắc phục.

+ Hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước về chia sẻ thông tin và xử lý các vấn đề về ATTP.

5. Quy hoạch xây dựng và phát triển vùng sản xuất rau, củ, quả đảm bảo ATTP

- Phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm áp dụng các mô hình thực hành sản xuất tốt, hệ thống quản lý chất lượng ATTP tiên tiến trong sản xuất rau, củ, quả như: GMP, GHP, HACCP, ISO22000, GAP,... Phát triển các vùng sản xuất rau, củ, quả đảm bảo an toàn.

- Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn bền vững.

6. Quy hoạch và quản lý vùng chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo ATTP

- Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi sử dụng các sản phẩm thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y nằm trong danh mục cho phép và được phép lưu hành tại Việt Nam; không sử dụng chất cấm, chất tăng trọng, kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi.

- Tuyên truyền, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Đối với những cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ tiến hành rà soát, đóng cửa những cơ sở không đủ điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm theo quy định.

7. Quy hoạch và quản lý vùng nuôi trồng thủy sản đảm bảo ATTP

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở nuôi trồng thủy sản thực hiện không sử dụng hóa chất xử lý môi trường, kháng sinh, thuốc thú y thủy sản không rõ nguồn gốc xuất xứ và ngoài danh mục cho phép.

- Quy hoạch các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, khuyến khích áp dụng theo hướng đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, VietGAP, hướng hữu cơ trong nuôi trồng thủy sản; hướng dẫn các cơ sở nuôi trồng thủy sản, sơ chế, chế biến các sản phẩm thủy sản nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm ATTP.

8. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tập trung tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và lợi ích của việc triển khai áp dụng việc giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công.

9. Bố trí nhân lực cho công tác ATTP

- Các ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương đảm bảo biên chế cho đội ngũ cán bộ làm công tác đảm bảo ATTP; thực hiện việc phân cấp, phân công cho các cơ quan quản lý thực hiện việc kiểm tra về ATTP trên địa bàn, tránh chồng chéo và bỏ sót.

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác ATTP của các tuyến đủ khả năng quản lý, thanh kiểm tra và điều hành các hoạt động bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình mới. Đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ quản lý, thanh tra, kiểm nghiệm ATTP tại các tuyến, thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ quản lý ATTP.

- Tiếp tục duy trì và phát triển mạng lưới cộng tác viên ATTP (Cán bộ văn hóa xã, Y tế xã, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân...) thực hiện việc giám sát chất lượng, vệ sinh ATTP ở cơ sở.

- Tăng cường đầu tư kinh từ các nguồn lực cho công tác bảo đảm ATTP. Xã hội hóa, đa dạng các nguồn lực tài chính và từng bước tăng mức đầu tư cho công tác bảo đảm ATTP.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; nguồn xã hội hóa và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

2. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Căn cứ mục tiêu, giải pháp của Kế hoạch này, chủ trì và phối hợp với đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả mục tiêu của Kế hoạch.

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn.

- Chủ trì, tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm ATTP thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Y tế (theo Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Chủ động, phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATTP, cung cấp tài liệu truyền thông về ATTP đến các cơ quan, đơn vị trong các đợt cao điểm về ATTP; phối hợp thường xuyên với cơ quan truyền thông của tỉnh và các địa phương triển khai hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật và các biện pháp bảo đảm ATTP. Tập huấn nâng cao kiến thức và thực hành về ATTP cho các nhóm đối tượng: người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người quản lý, người tiêu dùng... Thông tin rộng rãi, dễ tiếp cận số điện thoại đường dây nóng và đầu mối tiếp nhận, xử lý tố giác, phản ánh của tổ chức/cá nhân về các hành vi vi phạm ATTP.

- Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với cơ sở thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý như: cơ sở cung cấp suất ăn chế biến sẵn, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể trường học, doanh nghiệp,... Tăng cường quản lý, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, nhập khẩu thực phẩm bảo vệ sức khỏe/thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm. Xử lý, xử phạt nghiêm các tổ chức/cá nhân vi phạm về ATTP và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, hậu kiểm kịp thời các cơ sở thực phẩm, sản phẩm thực phẩm sau công bố.

- Chủ động kiểm tra, giám sát điều kiện bảo đảm ATTP tại cơ sở thực phẩm, sản phẩm thực phẩm, giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, kịp thời có biện pháp xử lý vi phạm và cảnh báo cho người tiêu dùng biết lựa chọn cơ sở thực phm an toàn và chọn mua, sử dụng thực phẩm an toàn. Chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, giám sát bảo đảm ATTP phục vụ các sự kiện, hội nghị, lễ hội lớn của tỉnh.

- Thường xuyên nâng cấp, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực khoa xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để bảo đảm duy trì, mở rộng, nâng cao số lượng chỉ tiêu kiểm nghiệm ATTP đạt tiêu chuẩn ISO/IEC đáp ứng yêu cầu kiểm nghiệm ATTP phục vụ quản lý nhà nước và nhu cầu kiểm nghiệm ATTP của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động sẵn sàng phương án tiếp nhận, phân loại, cấp cứu, điều trị kịp thời người bị ngộ độc thực phẩm, hạn chế tối đa tử vong do ngộ độc thực phẩm. Chỉ đạo, phối hợp với các địa phương điều tra, xác minh vụ ngộ độc thực phẩm.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và tổ chức hội, đoàn thể triển khai các hoạt động bảo đảm ATTP.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm ATTP thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đặc biệt là các nhiệm vụ được phân cấp quản lý tại Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đề xuất, tham mưu cấp có thẩm quyền về công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu rau, củ, quả an toàn, các cơ sở giết mtập trung, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm thủy sản, thực phẩm an toàn; đẩy mạnh việc triển khai áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến, phù hợp đối với các hộ sản xuất nông lâm thủy sản thực phẩm.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về ATTP; tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm quản lý ATTP lĩnh vực nông nghiệp cấp huyện, xã; phổ biến, hướng dẫn các quy định sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn cho các đối tượng quản lý, tập trung vào các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cũng như các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh thông tin kịp thời, đầy đủ về chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền.

- Triển khai các chương trình giám sát ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất trong sản phẩm nông thủy sản, kịp thời cảnh báo nguy cơ mất ATTP đến người tiêu dùng. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy định đảm bảo ATTP tại các chợ đầu mối, nông sản.

- Thực hiện hỗ trợ cơ sở chế biến nông thủy sản nhằm nâng cao năng lực sản xuất, áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các ban, ngành liên quan trong việc triển khai các giải pháp đảm bảo ATTP, các kế hoạch trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý.

- Định kỳ báo cáo kết quả hoạt động ATTP về cơ quan thường trực để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh.

3. Sở Công Thương

- Chủ trì, tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm ATTP thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương (theo Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh).

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về các quy định ATTP tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý.

- Chủ động rà soát, đánh giá hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh, xây dựng mô hình chợ văn minh thương mại; tiếp tục thu hút kêu gọi doanh nghiệp tiếp nhận, quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng chợ đáp ứng nhu cầu của xã hội và quản lý nhà nước về ATTP.

- Triển khai giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm đối với các nhóm thực phẩm thuộc ngành quản lý và áp dụng biện pháp phòng ngừa, khắc phục kịp thời khi có sự cố về ATTP.

- Phối hợp với Cục Quản lý thị trường đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm việc kinh doanh các loại sản phẩm thực phẩm giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đủ các điều kiện lưu thông trên thị trường; quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử đối với thực phẩm.

- Phối hợp với Sở Y tế và các ban, ngành liên quan trong việc xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp đảm bảo ATTP trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động đảm bảo ATTP về cơ quan Thường trực để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương tuyên truyền cho cộng đồng việc thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; vận động cộng đồng ăn uống hợp vệ sinh đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động chuyên môn phục vụ tại cơ sở.

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh và các địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo ATTP tại các điểm có hoạt động du lịch và các di tích lịch sử, lễ hội, và các sự kiện văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

- Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện Luật chuyển giao công nghệ; Luật Sở hữu trí tuệ, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

- Tăng cường duy trì và xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm thực phẩm an toàn đạt chất lượng cao; quảng bá các sản phẩm, thực phẩm có thương hiệu và chỉ dẫn địa lý gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

6. Công an tỉnh

- Phối hợp với sở Y tế, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Công Thương và các sở, ban, ngành có liên quan thường xuyên trao đổi thông tin; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về ATTP nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, nắm chắc tình hình số đối tượng, tuyến, địa bàn trọng điểm về ATTP đkịp thời phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm. Điều tra xử lý và hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP.

7. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm đối với chủ sử dụng lao động và người quản lý, người trực tiếp chế biến trong bếp ăn tập thể thuộc các nhà máy, công ty trong các khu công nghiệp.

8. Các sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp được quy định tại các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

- Tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp có bếp ăn tập thể thực hiện nghiêm túc các quy định đảm bảo ATTP, kiểm soát chặt chẽ quy định cung ứng các dịch vụ ăn uống tại trường học; đồng thời gắn chỉ tiêu bảo đảm ATTP với các chỉ tiêu hoạt động chuyên môn hàng năm của nhà trường.

- Phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức tuyên truyền, giáo dục, tập huấn về ATTP trong các các cơ sở giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

a) Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các phương tiện truyền thông trên địa bàn tỉnh thông tin, tuyên truyền về ATTP; quản lý việc sử dụng các trang thông tin điện tử quảng cáo, mua bán thực phẩm không đúng quy định của pháp luật, đồng thời có biện pháp xử lý kịp thời; hướng dẫn, thẩm định, cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (sách, tờ rơi, tờ gấp, panô, áp phích...) đtuyên truyền, phổ biến về ATTP cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định.

b) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ATTP trên các kênh: phát thanh, truyền hình và tuyên truyền trên các hạ tầng truyền dẫn trên mạng internet qua các trang web, ứng dụng, mạng xã hội. Phát huy vai trò là cơ quan truyền thông đại chúng, định hướng và nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc chấp hành quy định pháp luật; tăng cường thời lượng phát sóng các nội dung tuyên truyền quy định pháp luật về ATTP, hướng dẫn lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm đảm bảo ATTP; cập nhật đưa tin, bài phản ánh những cơ sở đảm bảo ATTP và những cơ sở không chấp hành các quy định về điều kiện ATTP để người dân biết lựa chọn sử dụng.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chịu trách nhiệm về bảo đảm ATTP trên địa bàn; xác định việc bảo đảm ATTP là nhiệm vụ cấp thiết cần tập trung chỉ đạo, điều hành; ưu tiên bố trí đủ kinh phí, nguồn lực cho công tác quản lý ATTP.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trực tiếp làm Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP của địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức quản lý, triển khai thực hiện pháp luật về ATTP của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan, đơn vị cấp dưới; xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi xảy ra vi phạm pháp luật về ATTP trên địa bàn quản lý.

- Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra về ATTP trên địa bàn, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra theo hình thức đột xuất về ATTP vào các dịp trọng điểm trong năm (tết Nguyên đán, mùa Lễ hội, Tháng hành động, tết Trung thu) và thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề (dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố, sản xuất nông sản thực phẩm, chợ ...); tập trung thanh tra, kiểm tra những nhóm thực phẩm tiêu dùng nhiều trong sinh hoạt hàng ngày của nhân dân.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành xây dựng, phát triển các vùng sản xuất thực phẩm an toàn; triển khai việc áp dụng các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, các mô hình sản xuất thực phẩm theo chuỗi, hệ thống phân phối thực phẩm an toàn.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, phòng chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm ATTP thuộc lĩnh vực quản lý của cấp huyện, cấp xã (theo Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, triển khai mô hình sản xuất thực phẩm an toàn và phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn.

- Thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng của địa phương, thông tin sđiện thoại đường dây nóng để nhân dân biết và kịp thời phản ánh thông tin khi cần thiết.

- Khen thưởng kịp thời cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ATTP trên địa bàn.

11. Đề nghị Cục Quản lý thị trường Yên Bái

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về ATTP thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương theo chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường và các hành vi vi phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ theo quy định của pháp luật.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

+ Tiếp tục triển khai tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện bảo đảm ATTP gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

+ Thực hiện chức năng giám sát ATTP trên địa bàn nhất là đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản thực phẩm và kinh doanh vật tư nông nghiệp.

- Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

+ Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai tốt các hoạt động bảo đảm ATTP trong phạm vi, nhiệm vụ của đơn vị theo từng giai đoạn.

+ Tiếp tục đổi mới nội dung và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong việc thực hiện bảo đảm ATTP; phối hợp với các sở, ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông nâng cao kiến thức ATTP cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, đặc biệt là các cộng tác viên, tuyên truyền ở cơ sở.

+ Tiếp tục duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” và chi hội “Phụ nữ 5 không, 3 sạch”.

- Hội nông dân tỉnh:

+ Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các hoạt động đảm bảo ATTP trong phạm vi, nhiệm vụ của đơn vị theo từng giai đoạn.

+ Phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cho các hội viên về Luật ATTP, các kiến thức về sản xuất thực phẩm an toàn, phương pháp chế biến, bảo quản, khoa học; sử dụng đúng cách các hóa chất bảo vệ thực vật và thức ăn chăn nuôi, phân bón; không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn.

+ Tiếp tục duy trì, vận động thành lập các hợp tác xã chuyên ngành và tổ hợp tác xã chuyên ngành về sản xuất thực phẩm

+ Tiếp tục vận động các hộ gia đình hội viên, nông dân ký cam kết nói không với thực phẩm bẩn; xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình “Nông dân Yên Bái nói không với thực phẩm bẩn”; sản xuất, kinh doanh nông sản và tiêu dùng thực phẩm an toàn. Đồng thời đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn tạo niềm tin cho người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

- Tỉnh Đoàn thanh niên

+ Xây dựng nội dung tuyên truyền về bảo đảm ATTP theo từng giai đoạn; hằng năm lồng ghép nội dung tuyên truyền về bảo đảm ATTP vào các hoạt động “Tháng thanh niên”, “Thanh niên tình nguyện hè”, chương trình “Tình nguyện Mùa đông - Xuân tình nguyện”.

+ Phát huy hơn nữa vai trò xung kích của lực lượng thanh niên trong công tác hoạt động tuyên truyền, vận động người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP.

+ Phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai có hiệu quả các đợt chiến dịch cao điểm về ATTP trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch bảo đảm ATTP giai đoạn 2021-2025 tỉnh Yên Bái, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ để triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh như mục III;
- Cục Quản lý thị trường tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Hiền Hạnh

 

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2014/QĐ-UBND Ban hành: 22/03/2021 | Cập nhật: 20/05/2021