Kế hoạch 212/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Khí tượng thủy văn năm 2015
Số hiệu: 212/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 21/11/2016 Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 212/KH-UBND

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NĂM 2015

Thực hiện Luật Khí tượng thủy văn 2015 được Quốc hội thông qua ngày 23/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016; các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Khí tượng thủy văn. UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Luật Khí tượng thủy văn năm 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Khí tượng thủy văn năm 2015;

- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Khí tượng thủy văn;

- Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia;

- Thông tư s07/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia;

- Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;

- Thông tư số 05/2016/TT-BTNMT ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia;

- Thông tư số 09/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích.

- Triển khai có hiệu quả việc tổ chức thực hiện các quy định, trọng tâm là công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Khí tượng thủy văn năm 2015 đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Phân công trách nhiệm cụ thể các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Luật Khí tượng thủy văn năm 2015.

- Rà soát, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố liên quan đến lĩnh vực Khí tượng Thủy văn.

2. Yêu cầu.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Khí tượng thủy văn năm 2015 nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật khí tượng thủy văn của quần chúng nhân dân, ứng phó với Biến đổi khí hậu của Thủ đô, góp phần phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh, chính trị, an toàn xã hội;

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Khí tượng thủy văn năm 2015 thực hiện bằng nhiều hình thức, trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến mọi tổ chức, tầng lớp nhân dân để chủ động tham gia thực hiện các quy định của Luật Khí tượng thủy văn năm 2015;

- UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn Thành phố tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Khí tượng thủy văn năm 2015;

- Rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND Thành phố, đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Khí tượng thủy văn năm 2015.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

1.1. Nội dung

- Công tác phổ biến, tuyên truyền Luật Khí tượng Thủy văn theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 6 Luật Khí tượng Thủy Văn.

- Phổ biến, tuyên truyền đầy đủ các nội dung Luật Khí tượng thủy văn năm 2015; tuyên truyền làm rõ những điểm mới của Luật so với Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình Khí tượng Thủy văn ngày 02/12/1994; những quy định chung; quyền và nghĩa vụ của chủ công trình khí tượng thủy văn, của các tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động khí tượng thủy văn, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ, công chức đối với việc quản lý công trình và chủ công trình khí tượng thủy văn, cá nhân tổ chức đăng ký hoạt động khí tượng thủy văn; những điểm mới về công tác thông tin khí tượng thủy văn, quan trắc khí tượng thủy văn, cấp Giấy phép hoạt động khí tượng thủy văn...và một số vấn đề đang được các tổ chức và người dân quan tâm.

1.2. Hình thc thực hiện:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, ban, ngành Thành phố chủ động triển khai tuyên truyền những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của ngành và những vấn đề mà ngành, địa phương quan tâm.

- Công tác phổ biến, tuyên truyền Luật Khí tượng thủy văn năm 2015 phải được thực hiện sâu rộng đến mọi người dân, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế & Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội..., hệ thống truyền thanh các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải trên Công báo Thành phố; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử Thành phố, Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã; niêm yết thông tin tại các khu dân cư.

- Tổ chức các hoạt động như: Phổ biến pháp luật khí tượng thủy văn trực tiếp tại các hội nghị của Thành phố, của các quận, huyện, thị xã; hướng dẫn tìm hiểu Luật Khí tượng thủy văn năm 2015; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật khí tượng thủy văn; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật khí tượng thủy văn năm 2015; Lồng ghép trong các hoạt động sinh hoạt của tổ chức chính trị, các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật...;

- Các hình thức tuyên truyền, phổ biến Luật Khí tượng thủy văn năm 2015 phù hợp với từng đối tượng cụ thể để mọi tổ chức, công dân nắm vững chủ động thực hiện các quy định của pháp luật khí tượng thủy văn năm 2015.

1.3. Thời gian tổ chức thực hiện:

Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Khí tượng thủy văn năm 2015 phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Trước mắt các cấp, các ngành phải tập trung triển khai trong Quý IV năm 2016, mở đợt tuyên truyn, ph biến Luật Khí tượng thủy văn năm 2015.

2. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND và UBND Thành phố theo quy định của Luật Khí tượng thủy văn năm 2015.

2.1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật khí tượng thủy văn theo thẩm quyền quy định tại Luật Khí tượng thủy văn năm 2015 và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật.

2.2. Rà soát, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND Thành phố cũng như các địa phương phù hợp với các quy định của Luật Khí tượng thủy văn năm 2015. Thời gian thực hiện trong Quý IV năm 2016, quý I năm 2017;

2.3. Tổng hợp, báo cáo, đề xuất giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Khí tượng thủy văn năm 2015 (nếu có).

3. Thực hiện công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn.

3.1. Rà soát, tổng hợp, lập danh mục các công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn; tổ chức cá nhân hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia; xong trước 31/12/2016.

3.2. Xây dựng và ban hành quy trình, quy định của thành phố Hà Nội trong việc hướng dẫn đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, đánh giá các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu lồng ghép trong đánh giá môi trường chiến lược đối với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các ngành, lĩnh vực, địa phương; xong trước 30/6/2017.

3.3. Xây dựng và triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố phục vụ công tác quản lý nhà nước, chia sẻ dữ liệu và kết nối với cơ sở dữ liệu của quốc gia, hỗ trợ cộng đồng dân cư trong việc chủ động phòng tránh và ứng phó khi có sự cố, thiên tai gây ra bởi tác động của biến đổi khí hậu; thời gian triển khai và hoàn thành vào năm 2017-2018.

3.4. Xây dựng và ban hành quy định, quy trình, định mức, đơn giá của thành phố Hà Nội về việc quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn của một số công trình phải quan trắc KTTV (như: Vườn quốc gia Ba Vì; Sân bay Nội Bài; Sân bay Gia Lâm; Cáp treo tại Khu di tích Chùa Hương, huyện Mỹ Đức; các Hồ thủy lợi;...); xong trước 30/9/2017.

3.5. Xây dựng và ban hành quy định và quy trình về việc tiếp nhận, thẩm định, cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hà Nội; xong trước 30/6/2017.

3.6. Xây dựng quy định, quy trình hướng dẫn các tổ chức, cá nhân giao nộp thông tin Khí tượng thủy văn; xong trước 30/6/2017.

3.7. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hà Nội (hàng năm).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trn có trách nhiệm:

1.1. Xây dựng Kế hoạch cụ thể để thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Khí tượng thủy văn năm 2015 tại cơ quan, địa phương mình.

1.2. Bố trí kinh phí đảm bảo điều kiện cần thiết phục vụ cho việc tuyên truyền, phổ biến Luật Khí tượng thủy văn năm 2015;

2. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan được UBND Thành phố Hà Nội ủy quyền thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 53 Luật Khí tượng Thủy văn 2015;

2.1. Bố trí cán bộ (báo cáo viên) có đủ trình độ, chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn để phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Khí tượng Thủy văn 2015 theo đề nghị của các sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã;

- Rà soát, xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND Thành phố liên quan đến quyền và nghĩa vụ của chủ công trình khí tượng thủy văn và các cá nhân, tổ chức đăng ký hoạt động khí tượng thủy văn, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quản lý công trình và chủ công trình khí tượng thủy văn, cá nhân tổ chức đăng ký hoạt động khí tượng thủy văn; cấp Giấy phép hoạt động khí tượng thủy văn... cũng như các quy định khác có liên quan.

- Chủ trì, phối hợp các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại mục (2), (3) phần III của Kế hoạch này.

3. Sở Tư pháp là cơ quan thẩm định văn bản Quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố, cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố, có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Khí tượng thủy văn năm 2015 theo quy định; đăng tin đầy đủ, kịp thời trên trang thông tin của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố;

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan, các cơ quan báo, đài của Thành phố mở chuyên trang, chuyên mục đưa tin, đăng tin đầy đủ, kịp thời tuyên truyền về Luật Khí tượng thủy văn năm 2015 trên cổng thông tin của Thành phố.

5. Sở Tài chính: Bố trí đủ kinh phí cho hoạt động thực hiện nhiệm vụ quy định tại Luật Khí tượng Thủy văn theo quy định;

6. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính thống nhất đề xuất kiện toàn tổ chức và cán bộ làm công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và đội ngũ cán bộ phụ trách công tác Khí tượng thủy văn cấp cơ sở.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, triển khai công tác tuyên truyền cho các chi hội, hội viên, đoàn viên thuộc tổ chức mình và các tng lớp nhân dân về những nội dung của Luật Khí tượng thủy văn năm 2015.

8. Đnghị Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của Thành phố Hà Nội đưa tin, bài, mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đ, xuất bản n phẩm đliên tục đăng tải các nội dung ph biến, tuyên truyền về Luật Khí tượng thủy văn năm 2015.

9. UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 53 Luật Khí tượng Thủy văn 2015.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ảnh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND Thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; (để b/c)
- Bộ Tài nguyên và MT; (để b/c)
- TTTU, TTHĐNDTP; (để b/c)
- Chủ tịch UBND TP
(để b/c)
- Các đ/c PCT UBND TP;
- UBMTQ TP Hà Nội;
- Các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã (để thực hiện);
- VPUB: CPVP, các phòng CV; (để đôn đốc và phối hợp);

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu