Kế hoạch 211/KH-UBND về triển khai đánh giá, tự chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Thành phố Hà Nội
Số hiệu: 211/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 20/09/2021 Ngày hiệu lực: 20/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 211/KH-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ, TỰ CHẤM ĐIỂM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-BNV ngày 18/7/2021 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định chỉ scải cách hành chính năm 2021 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai đánh giá, tự chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của Thành phố như sau;

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá, tự chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 của Thành phố trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo quy định của Bộ Nội vụ.

- Việc đánh giá, tự chấm điểm của Thành phố là cơ sở đế Bộ Nội vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Thành phố.

2. Yêu cầu

- Các nhiệm vụ, tiến độ thời gian trách nhiệm trong triển khai kế hoạch, được xác định rõ ràng, phù hợp với điều kiện cụ th.

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong triển khai thực hiện Kế hoạch xác định đánh giá, tự chấm điểm Chỉ số CCHC của Thành phố.

- Phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc cung cấp danh sách đối tượng điều tra và quá trình tổ chức điều tra xã hội học.

- Việc đánh giá, chấm điểm đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan và theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

- Đảm bảo thời gian hoàn thành việc đánh giá, tự chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2021 của Thành phố và gửi Báo cáo kết quả kèm theo tài liệu kiếm chứng về Bộ Nội vụ theo đúng thời gian quy định.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

TT

Nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1.

Cung cấp danh sách đối tượng điều tra xã hội học

- Đối tượng điều tra xã hội học:

+ Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố: 50 người;

+ Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố: 57 người (cụ thể là:

3 người/sở x 19 sở);

+ Lãnh đạo đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan chuyên môn Thành phố: 95 người (cụ thể là: 01 người/đơn vị x 5 đơn vị/sở x 19 sở);

+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện: 9 người (cụ thể là: 03 người/huyện x 3 huyện;

+ Người dân và Doanh nghiệp: Thực hiện điều tra xã hội học theo SIPAS

- Tổng số lượng mẫu điều tra (trừ người dân và doanh nghiệp): Dự kiến 211 mẫu phiếu.

Tháng 9 năm 2021

Sở Nội vụ

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố;

- Các Sở, ngành;

- Các quận, huyện có liên quan

2.

- Triển khai Tổ chức đánh giá và tự chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC năm 2021 của Thành phố;

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo trình UBND Thành phố;

- Gửi báo cáo tự đánh giá, chấm điểm, tài liệu kiểm chứng thông qua phần mềm về Bộ Nội vụ

Tháng 01 năm 2022

Sở Nội vụ

Các cơ quan có liên quan

3.

Phối hợp điều tra xã hội học

Tháng 11 năm 2021

Sở Nội vụ

- Văn phòng Đoàn ĐBQH HĐND Thành phố;

- Các Sở, ngành;

- Các quận, huyện có liên quan

III. T CHỨC THC HIỆN

1. Đ nghVăn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân Thành phố; yêu cầu các Sở, Cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã được giao nhiệm vụ phối hợp S Nội vụ giúp Bộ Nội vụ trong việc tổ chức điều tra xã hội học

Phối hợp với Sở Nội vụ đế giúp Bộ Nội vụ tổ chức triển khai, thực hiện công tác giám sát điều tra xã hội học (dự kiến điều tra từ tháng 11/2021; chi tiết thời gian, phương pháp điều tra, giám sát cụ thể theo Kế hoạch và hướng dẫn của Bộ Nội vụ).

2. Yêu cầu Văn phòng UBND Thành phố và các Sở được giao nhiệm vụ giúp UBND Thành phố đánh giá, chấm điểm

- Tổ chức triển khai việc đánh giá, tự chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần theo Bộ Chỉ số của Bộ Nội vụ; thu thập và cung cấp đầy đủ các tài liệu kiếm chứng, các số liệu dẫn chứng, minh họa việc đánh giá, tự chấm điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc ngành, lĩnh vực cơ quan phụ trách.

- Báo cáo bằng văn bản kết quả việc đánh giá, tự chấm điểm, kèm theo số liệu, tài liệu kiếm chứng gửi về Sở Nội vụ đế tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về kết quả đánh giá, tự chấm điểm; cung cấp đy đủ, rõ ràng, kịp thời các tài liệu kim chứng, các số liệu chứng minh và các yêu cầu cân bổ sung (nếu có) từ Hội đồng thẩm định của Bộ Nội vụ.

3. Sở Nội vụ

- Tng hợp danh sách đối tượng điều tra xã hội học, gửi về Bộ Nội vụ đúng thời gian quy định; phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan trin khai hiệu quả công tác điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Thành phố đảm bảo khách quan, chính xác.

- Sao gửi Kế hoạch, văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ về công tác tự đánh giá, chấm điểm cho các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định; gửi Bộ Nội vụ Báo cáo kết quả việc tự theo dõi, đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC năm 2021 của thành phố Hà Nội ngay khi UBND Thành phố ký ban hành (kèm theo đầy đủ các tài liệu kiểm chứng).

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành tổ chức thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời báo cáo, phản ánh về UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TT Thành ủy; Để b/c
- TT HĐND Thành phố; Để b/c
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Văn phòng UBND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huy
n, thị xã;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- UBTP: CVP, các PVP, các P: TK-BT, TH, NC, KSTTHC
- Lưu: V
T, SNV(10).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.