Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2016 thực hiện Nghị định 90/2016/NĐ-CP
Số hiệu: 209/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/KH-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2016/NĐ-CP ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ

Thực hiện Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bng thuốc thay thế (sau đây viết tắt là Nghị định số 90/2016/NĐ-CP); UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 90/2016/NĐ-CP , cụ th như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

- Đảm bảo triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, thống nhất, đồng bộ và toàn diện các quy định tại Nghị định số 90/2016/NĐ-CP. Tạo sự thống nhất giữa các Sở, ngành của Thành phố đến các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trn.

- Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các Sở, ban, ngành có liên quan trong việc tổ chức triển khai Nghị định s 90/2016/NĐ-CP .

II. NỘI DUNG THC HIỆN

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tuyên truyền, hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

2. Mở rộng đối tượng đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methdone là học viên, phạm nhân, trại viên, học sinh trường giáo dưỡng nghiện chất dạng thuốc phiện trước khi đưa vào quản lý trong các cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tự nguyện tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện và cam kết tuân thủ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

3. Quản lý thuốc Methadone theo quy định về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và các quy định của pháp luật có liên quan.

4. Nâng cao năng lực cán bộ trong chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

5. Xây dựng hoàn thiện khung giá dịch vụ điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone thành phố Hà Nội.

III. T CHỨC THC HIỆN

1. SY tế

- Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho các cơ sở điều trị theo quy định tại Nghị định s 90/2016/NĐ-CP .

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kim tra, thanh tra việc thực hiện Nghị định số 90/2016/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quản lý việc công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở điều trị; đăng tải công khai các dữ liệu liên quan đến việc công bố, công bố lại danh sách các cơ sở điều trị đã được công bố, công bố lại, bị đình chỉ hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động trên trang thông tin của Sở Y tế.

- Hướng dẫn về tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ thuật liên quan việc tổ chức triển khai các cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

- Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan tổ chức, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định về chuyên môn, kỹ thuật y tế, quy trình điều trị tại các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; tiến hành kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm liên quan việc triển khai hoạt động điều trị thay thế theo quy định pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, hoàn thiện khung giá dịch vụ điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, báo cáo UBND Thành phố Hà Nội trình HĐND Thành phố; xây dựng dự trù kinh phí Chương trình phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm hằng năm.

- Chỉ đạo các cơ sở điều trị Methadone phối hợp cơ quan Công an cơ sở bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại khu vực trong và xung quanh cơ sở điều trị; thường xuyên cung cấp, cập nhật, rà soát, trao đổi danh sách bệnh nhân điều trị tại cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện để theo dõi, quản lý tại nơi cư trú; đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ.

- Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan thực hiện nội dung thông tin, tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc triển khai Nghị định số 90/2016/NĐ-CP .

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Tiếp tục triển khai hoạt động điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động xã hội theo công văn số 2495/LĐTBXH-PCTNXH ngày 26/6/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho học viên cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện.

- Phối hợp Sở Y tế tổ chức hướng dẫn chuyên môn, quy trình điều trị nghiện cht dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo quy định của Bộ Y tế đến các cơ sở thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quản lý.

- Phối hp Công an thành phố Hà Nội giữ gìn an ninh trật tự khu vực trong và ngoài các cơ sở điều trị Methadone trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan trong công tác thông tin, giáo dục truyn thông trin khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

- Định kỳ kiểm tra, thanh tra, báo cáo, thống kê việc triển khai thực hiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các cơ sở điều trị thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

3. Công an thành phố Hà Nội

- Phối hp Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Nghị định số 90/2016/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo Công an các cấp phối hp các cơ sở y tế cùng cấp thường xuyên trao đổi thông tin, cập nhật, rà soát, trao đổi danh sách bệnh nhân điều trị tại cơ sở điều trị nghiện cht dạng thuốc phiện để theo dõi, quản lý tại nơi cư trú.

- Tổ chức triển khai, thực hiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho can phạm, phạm nhân trong các Trại tạm giam của Công an thành phố Hà Nội (theo chỉ đạo của Bộ Công an); định kỳ kiểm tra, thanh tra, báo cáo tình hình triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở phối hp các cơ sở điều trị Methadone đóng trên địa bàn đảm bảo an ninh, trật tự trong và xung quanh cơ sở điều trị; kịp thời hỗ trợ cơ sở điều trị giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự.

- Hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ khi có yêu cầu; định kỳ phối hợp kiểm tra về công tác bảo vệ tại các cơ sở điều trị; kịp thời hỗ trợ lực lượng giải quyết các vấn đề an ninh trật tự tại các cơ sở điều trị Methadone.

4. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội lập kế hoạch bố trí biên chế và hợp đồng hạng ngạch cho các cán bộ cơ sở điều trị Methadone, báo cáo UBND Thành phố.

- Tham mưu UBND Thành phố quyết định mức lương, phụ cấp, định biên và một số chế độ chính sách có liên quan cho các cơ sở điều trị Methadone của Thành phố.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp các S, ngành liên quan xây dựng dự toán ngân sách, huy động các nguồn đầu tư cho công tác điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

- Chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội lập kế hoạch ngân sách hàng năm, trình UBND Thành phố.

- Phối hp Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan bố trí kinh phí Chương trình phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm hàng năm được Thành phố quyết định; có kế hoạch phân bổ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí hoạt động của các cơ sở điều trị, các cơ sở cấp phát thuốc (phần chưa kết cấu vào giá dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone) cho các quận, huyện, thị xã có từ 250 người nghiện chất dạng thuốc phiện trở lên có nhu cầu hoặc theo Quyết định thành lập cơ sở điều trị của UBND Thành phố.

6. Sở Tài chính

- Căn cứ tổng mức kinh phí Chương trình phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm hàng năm được Thành phố quyết định có kế hoạch phân bổ kinh phí xây dựng sở vật chất, chi phí hoạt động của các cơ sở điều trị, các cơ sở cấp phát thuốc (phần chưa kết cấu vào giá dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone) cho các quận, huyện, thị xã có từ 250 người nghiện cht dạng thuốc phiện trở lên có nhu cầu hoặc theo Quyết định thành lập cơ sở điều trị của UBND Thành ph; hướng dẫn các đơn vị sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng Luật Ngân sách Nhà nước.

- Góp ý, hoàn thiện khung giá dịch vụ điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone thành phố Hà Nội.

- Bố trí kinh phí thực hiện các chế độ đối với những người tham gia điều trị và người làm công tác điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ; hướng dẫn các đơn vị sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng Luật Ngân sách Nhà nước.

7. S Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa và Thể thao

Phối hợp Sở Y tế các quan liên quan thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc triển khai Nghị định số 90/2016/NĐ-CP tại địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và tham gia của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Chỉ đạo hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên:

- Phối hợp chặt chẽ Sở Y tế và các Sở, ban, ngành liên quan trong công tác thông tin giáo dục truyền thông, tạo sự đồng thuận của xã hội về việc triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

- Tham gia công tác quản lý, hỗ trợ người bệnh tham gia chương trình và tái hòa nhập cộng đồng.

9. Các đoàn thể chính trị, xã hội Thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp các Sở, ban, ngành Thành phố triển khai tốt Nghị định số 90/2016/NĐ-CP .

10. UBND các quận, huyện, thị xã

- Căn cứ số người nghiện có trong danh sách quản lý và số người nghiện có mặt tại cộng đồng quy định tại Quyết định số 5327/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu bệnh nhân điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho các quận, huyện, thị xã thực hiện như sau:

+ Đối với các quận, huyện, thị xã có từ 250 người nghiện chất dạng thuốc phiện trở lên phải trin khai điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

+ Đối với các quận, huyện, thị xã có ít hơn 250 người nghiện chất dạng thuốc phiện, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của địa phương quyết định việc triển khai điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

- Chỉ đạo các ngành Y tế, Công an, Lao động Thương binh và Xã hội và các ban ngành trực thuộc có liên quan, UBND xã, phường, thị trấn phối hp triển khai thực hiện Nghị định số 90/2016/NĐ-CP và tổ chức quản lý, giám sát, hỗ trợ người bệnh.

- Chỉ đạo tổ chức dạy nghề, tìm việc làm và hỗ trợ tâm lý xã hội cho người bệnh; theo dõi, giám sát và đánh giá hoạt động của Nghị định số 90/2016/NĐ-CP trên địa bàn.

UBND Thành phố đề nghị các đoàn thể Thành phố, yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện nội dung kế hoạch, báo cáo UBND Thành phố (gửi Sở Y tế tổng hp chung) kết quả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- BY tế;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Ch tịch UBND Thành phố;
- T.Trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Lê Hồng Sơn, Ngô Văn Quý;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội;
- Các đoàn thể Thành phố;
- Các S, ban, ngành liên quan;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP N.N.Kỳ, P.C.Công, các Phòng KGVX, TKBT, NC, TH;
- Lưu: VT, KGVX(Tue).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn