Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 12-CT/TTg về tăng cường công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng do tỉnh Lào Cai ban hành
Số hiệu: 207/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 207/KH-UBND

Lào Cai, ngày 26 tháng 07 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12/CT-TTG NGÀY 28/4/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ VỤ VIỆC, VỤ ÁN THAM NHŨNG

Căn cứ Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng;

Căn cứ Chỉ thị số 12-CT/TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng;

Thực hiện Chương trình số 58-CTr/TU ngày 08/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị;

Thực hiện Kế hoạch số 1626/KH-TTCP ngày 28/6/2016 của Thanh tra Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Nhằm thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CU

1. Mục đích

Nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chủ động phát hiện, xử lý kịp thời hành vi tham nhũng. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp phát hiện, xử lý tham nhũng; phát huy hơn nữa vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc phát hiện kịp thời và xử lý tham nhũng nghiêm minh, đúng pháp luật.

2. Yêu cầu

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan hành chính trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp theo Chương trình hành động số 58-CTr/TU ngày 08/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung, giải pháp về phát hiện, xử lý tham nhũng theo Chương trình hành động số 58-CTr/TU ngày 08/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ và xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và tổ chức thực hiện quyết liệt, toàn diện và đồng bộ, gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 16-KH/BCS ngày 16/3/2016 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về “đẩy mạnh công tác phòng chng tham nhũng, lãng phí và chống các biển hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức li sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 để thực hiện Chương trình hành động và Kế hoạch này đạt hiệu quả cao nhất.

II. NỘI DUNG K HOẠCH

1. Nâng cao công tác thể chế hóa các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

1.1. Trên cơ sở đánh giá, tổng kết 10 năm Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; nội dung Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Chương trình hành động số 58-CTr/TU ngày 08/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan chỉ đạo thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cơ quan tham mưu thực hiện: Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh.

Thời gian thực hiện: Quý I hàng năm.

1.2. Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin, giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước nhằm phát hiện, giám sát việc phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; đẩy mạnh tuyên truyền, đưa tin chính xác, trung thực, khách quan, góp phần định hướng dư luận xã hội; kịp thời nêu gương các điển hình trong công tác phòng, chống tham nhũng, đặc biệt trong việc phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Cơ quan chỉ đạo thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan.

Đơn vị trực tiếp thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai và các cơ quan, đơn vị truyền thông liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên theo kế hoạch hàng năm.

1.3. Phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức nâng cao chất lượng thực thi công vụ phục vụ nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc phòng ngừa, phát hiện và tố cáo hành vi tham nhũng. Gắn với việc đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên theo Đề án 18-ĐA/TU của Tỉnh ủy.

Cơ quan chỉ đạo thực hiện: Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Cơ quan tổ chức thực hiện: Thủ trưởng các sở ngành và các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu quan hành chính trên địa bàn tỉnh trong công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng

2.1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xác định việc phát hiện và xử lý tham nhũng là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra nội bộ, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng để xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Khắc phục tình trạng nể nang, xử lý không nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, đảm bảo công khai minh bạch hoạt động trong cơ quan, tạo điều kiện, khuyến khích mọi người tham gia phát hiện hành vi tham nhũng;

Có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, Ban thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị nhằm kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chỉ đạo thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cơ quan thực hiện: Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

2.2. Xử kịp thời, nghiêm minh người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng tại đơn vị nhưng không chủ động phát hiện, xử lý. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức có biểu hiện bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng. Xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu dựa trên kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Cơ quan chỉ đạo thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao năng lực quan Thanh tra nhà nước trong công tác thanh tra, kp thời phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

3.1. Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra cấp sở và cấp huyện chủ động phối hợp với cơ quan Nội vụ đề xuất cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí đủ biên chế cho cơ quan Thanh tra cùng cấp đảm bảo số lượng và đáp ứng yêu cầu công chức theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt.

Cơ quan chỉ đạo thực hiện: Ủy ban nhân dân tnh.

Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phi hợp với Chánh Thanh tra tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch và lộ trình cụ thể hàng năm.

3.2. Nâng cao hiệu qu công tác thanh tra, kịp thời phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Chỉ đạo cơ quan Thanh tra nhà nước chủ động xác định những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao để xây dựng Kế hoạch thanh tra hàng năm và thanh tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra trên địa bàn, lĩnh vực để phòng ngừa, kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng để xử lý, kiến nghị các cơ quan có chức năng xử lý theo quy định của pháp luật;

Phối hợp có hiệu quả với cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân để xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra.

Chú trọng thực hiện công tác xử lý sau thanh tra nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện hành vi tham nhũng, có biện pháp kiên quyết để xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra. Kịp thời áp dụng các biện pháp phù hợp để thu hồi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi tài sản do tham nhũng mà có được phát hiện trong quá trình thanh tra, xử lý vụ việc tham nhũng. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức có biểu hiện bao che trong quá trình thanh tra, thiếu kiên quyết trong việc kết luận thanh tra, xử lý đối với các vụ việc tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra về năng lực, bản lĩnh để nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.

Cơ quan chỉ đạo thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh

Cơ quan tổ chức thực hiện: Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và phối hợp với ngành Công an, Viện Kiểm sát nhân dân.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

4. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Công an tỉnh triển khai và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung, biện pháp nghiệp vụ, các giải pháp về phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ.

Chỉ đạo lực lượng trong ngành công an kịp thời điều tra các vụ việc, vụ án có dấu hiệu tham nhũng do cơ quan Thanh tra và các cơ quan, tổ chức khác phát hiện, kiến nghị chuyn cơ quan điều tra; thông báo kết quả xử lý tới cơ quan chuyển hồ sơ sau khi kết thúc vụ việc.

Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý kịp thời các tố giác, tin báo tội phạm về tham nhũng. Áp dụng các biện pháp điều tra, xác minh, trưng cầu giám định tư pháp kịp thời, chính xác, chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng trong quá trình điều tra xử lý vụ việc, vụ án. Xử lý nghiêm các hành vi bao che tham nhũng, thiếu kiên quyết trong việc thu hồi tài sản tham nhũng.

Cơ quan chỉ đạo thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh

Cơ quan tổ chức thực hiện: Công an tỉnh phối hợp với các sở ngành liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm

5. Lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp giải quyết kịp thời tố cáo tham nhũng; bảo vệ, khen thưởng kịp thời người có thành tích tố cáo hành vi tham nhũng

Nâng cao chất lượng việc thiết lập các kênh thông tin để tiếp nhận, khuyến khích phát hiện tham nhũng; kịp thời xử lý thông tin phản ánh, tố giác hành vi tham nhũng và chủ động phối hợp giải quyết kịp thời đơn tố cáo hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ người tcáo. Tiếp nhận, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với hành vi trả thù, trù dập người tố cáo hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu khống người khác.

Khen thưởng kịp thời xứng đáng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng người có thành tích phát hiện tham nhũng theo quy định tại Thông tư liên tịch s 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16/3/2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Cơ quan chỉ đạo thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cơ quan tổ chức thực hiện: Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và phối hợp với ngành Công an, Viện Kiểm sát nhân dân.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

6. Nâng cao vai trò giám sát của các quan dân cử, Mặt trận, đoàn thể trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với công tác phòng chống, phát hiện, xử lý tham nhũng

Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tham nhũng, các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh chủ động và tích cực phối hợp cung cấp thông tin và giải trình cho Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội đi với công tác phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, phát huy dân chủ cơ sở để nhân dân cùng tham gia, đồng hành cùng chính quyền các cấp trong công tác phát hiện tham nhũng, cũng như theo dõi, giám sát và góp ý kiến trong công tác phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả.

Cơ quan chỉ đạo thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cơ quan tổ chức thực hiện: Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và phối hợp với Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm và theo kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa triển khai thực hiện.

Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.

2. Các cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện có trách nhiệm chủ động thực hiện có chất lượng và đảm bảo theo yêu cầu của Kế hoạch này.

3. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục IV - Thanh tra Chính phủ;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các ngành: Công an, Quân sự tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh, THADS tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Báo LC; Đài PTTH t
nh;
- Các sở, ban ngành,
đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh;
- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP;
- BBT VPUBND tỉnh
- Lưu: VT, TH, NC.

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN
CH
Ủ TỊCH
Đặng Xuân Phong