Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định hỗ trợ thực hiện tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải
Số hiệu: 201/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Đức Thọ
Ngày ban hành: 06/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 201/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 06 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 05/2021/NQ-HĐND NGÀY 12/8/2021 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH HỖ TRỢ THỰC HIỆN THÁO DỠ CÁC CƠ SỞ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN CÁC VINH THUỘC QUẦN ĐẢO CÁT BÀ, HUYỆN CÁT HẢI

Thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định hỗ trợ tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải.

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải tại Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 27/8/2021 và Báo cáo số 441/BC-UBND ngày 27/8/2021.

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định hỗ trợ thực hiện tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mc đích

- Triển khai có hiệu quả, đúng lộ trình các nội dung Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định hỗ trợ thực hiện tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải (sau đây gọi tắt là Nghị quyết).

- Tổ chức đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục các chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản thực hiện Nghị quyết.

- Giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại, bất cập giữa phát triển nuôi trồng thủy sản với bảo tồn, bảo vệ hệ sinh thái, môi trường tự nhiên cũng như cảnh quan du lịch, tạo bước đột phá trong công tác bảo vệ cảnh quan môi trường trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2022.

- Từng bước đầu tư áp dụng công nghệ trong lĩnh vực thủy sản nhằm nâng cao sản lượng, giảm thiểu tối đa sự xung đột ảnh hưởng tới cảnh quan, môi trường, du lịch; cung cấp sản phẩm thủy sản đặc thù có chất lượng cao phục vụ khách du lịch; thực hiện tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản theo các quy định của pháp luật.

2. Yêu cu

- Các nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các Sở, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hoàn thành các nhiệm vụ được phân công theo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; đảm bo thống nhất trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Tăng cường sự phối hợp thường xuyên, chặt ch, hiệu qugiữa các Sở, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đến công tác triển khai thực hiện tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải.

- Việc thực hiện hỗ trợ các cơ sở nuôi trồng thủy sản phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng lộ trình; tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân, nhất là cho những người trực tiếp bị ảnh hưởng.

- Hoàn thành việc tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc qun đảo Cát Bà, huyện Cát Hải đúng tiến độ.

II. NỘI DUNG

1. Công tác chỉ đạo

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Công tác tuyên truyền

Triển khai công tác tuyên truyền đồng bộ từ các cơ quan truyền thông của thành phố đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện htrợ tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc qun đảo Cát Bà về các nội dung Nghị quyết nhằm tạo sự đồng thuận của các chủ cơ sở nuôi trng thủy sản cũng như toàn xã hội.

3. Công tác tài chính

Đảm bảo nguồn kinh phí đúng lộ trình triển khai thực hiện Nghị quyết và đảm bảo hỗ trợ kinh phí đúng mức, đúng đối tượng.

4. Công tác tổ chức triển khai thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quviệc thực hiện tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà; kịp thời xem xét giải quyết những khó khăn, vưng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

III. TIN ĐỘ THC HIỆN

1. Giai đoạn 1: Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 31/12/2021; tập trung thực hiện việc hỗ trợ tháo dỡ đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản tại khu vực: Vịnh Lan Hạ, vịnh Trà Báu.

2. Giai đoạn 2: Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022; thực hiện hỗ trợ tháo dỡ đối với 100% số cơ sở nuôi trồng thủy sản còn lại trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải.

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách huyện Cát Hải và ngân sách thành phố hỗ trợ.

V. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố quy định vị trí neo đậu tạm thời đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải.

- Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn tạm thời đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản lồng bè trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, trong đó quy định về kiểu dáng, kích thước, vật liệu kiến trúc ô lồng, nhà bè, công nghệ nuôi trồng và thiết bị thu gom rác thải, nước thải đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản tại các vị trí, địa điểm bố trí sắp xếp khu nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải; lưu ý nghiên cứu, khảo sát trên thực địa nhằm đảm bảo không nằm trong vùng lõi của Di sản đề cử và tính hiệu quả, khả thi đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản.

- Hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải về công tác chuyên môn trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

2. S Tài chính

- Căn cứ đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí đảm bảo cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng lộ trình; cấp kinh phí cho Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

3. Sở Công Thương

Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải và các Sở, ngành liên quan kêu gọi sự chung tay của các khu công nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh lĩnh vực chế biến thủy sản trong, ngoài thành phố Hải Phòng thu mua, tiêu thụ các sản phẩm thủy sản từ các cơ sở nuôi trồng thủy sản bị tháo dỡ.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải thực hiện việc quản lý các khu vực mặt nước đã hoàn thành việc tháo dỡ theo quy định và tổ chức triển khai thực hiện việc giao mặt nước biển, khu vực biên đe nuôi trồng thủy sản theo quy định.

5. S Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải và các cơ quan thông tin, tuyên truyền của thành phố tổ chức triển khai công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của chủ các cơ sở nuôi trồng thủy sản và toàn xã hội.

6. Sở Tư pháp

Hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện Cát Hai về lĩnh vực pháp luật để giải quyết những vấn đề phát sinh có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

7. Công an thành phố

Chỉ đạo Công an huyện Cát Hải đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết.

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố

Chỉ đạo Đồn Biên phòng Cát Bà phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nắm tình hình, bo đảm an ninh trật tự trên khu vực biên giới biên, tuyên truyền vận động các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đo Cát Bà, huyện Cát Hải trong thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết.

9. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Hải phối hợp với các Đồn Biên phòng, Công an huyện giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

10. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải kêu gọi các doanh nghiệp, nhà máy, tổ chức, cá nhân kinh doanh lĩnh vực chế biến thủy sản trong các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong, ngoài thành phố Hải Phòng thực hiện thu mua, tiêu thụ các sản phẩm thủy sản từ các cơ Sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà bị tháo dỡ.

11. Vườn Quốc gia Cát Bà

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải trong việc tuyên truyền, vận động các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải thực hiện tháo dỡ, tiêu hủy các cơ sở nuôi trồng thủy sản.

- Quản lý các khu vực đã hoàn thành việc tháo dỡ thuộc phạm vi quản lý của Vườn Quốc gia Cát Bà, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm.

12. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố: Chủ động phối hp với Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải tổ chức tuyên truyền về quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

13. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy: Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền của các cơ quan tuyên truyền thành phố trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố

Phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải trong công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm thủy sản trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

15. Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải

- Là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Xây dựng, ban hành kế hoạch, phương án cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí thành phố: Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, cổng Thông tin điện tử thành phố và các cơ quan báo chí Trung ương có chi nhánh tại Hải Phòng phối hp triển khai công tác tuyên truyền Nghị quyết đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện hỗ trợ tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà nhằm tạo sự đồng thuận của các chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản cũng như toàn xã hội.

- Lập dự toán kinh phí, trong đó phân kỳ các năm để triển khai, thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định (chi tiết kinh phí ngân sách huyện đảm bảo và đề xuất bổ sung từ ngân sách thành phố).

- Tổng hợp quyết toán kinh phí thực hiện Nghị quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

- Tổ chức tháo dỡ, tiêu hủy đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản, dọn dẹp, thu hồi rác thải nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan du lịch.

- Có biện pháp xử lý đối với các đối tượng không chấp hành.

- Quản lý các khu vực đã hoàn thành việc tháo dcác cơ sở nuôi trồng thủy sản, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm.

- Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo kịp thời trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải khn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTTU;
- TT HĐND TP;
- MTTQ VN thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Sở, ban
, ngành thành phố;
- Huyện ủ
y, UBND huyện Cát Hải;
- Ban QL Khu KT Hải Phòng;
- Vườn Quốc
gia Cát Bà;
- Đài PTTH HP, Báo HP
, Chuyên đề ANHP;
- Cổng TTĐT TP;
- CVP, các PCVP;
- Phòng: NNTN&MT, NC&KTGS;
- CV: TL, NN;
- L
ưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thọ