Kế hoạch 1886/KH-BHXH triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Số hiệu: 1886/KH-BHXH Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Thị Xuân Phương
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1886/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

Thực hiện Công văn số 572/TTg-KTTH ngày 27/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là hành động thiết thực của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng cùng với Đảng và Nhà nước thực hiện các giải pháp để giữ vững ổn định sản xuất, kinh doanh trong nước, phát triển kinh tế, xã hội trong điều kiện có nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới mang lại, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

2. Lãnh đạo và công chức, viên chức, lao động hợp đồng toàn Ngành (sau đây gọi chung là CCVC) có kế hoạch và hành động hưởng ứng Cuộc vận động phù hợp với điều kiện cụ thể của cá nhân và địa phương, đơn vị mình.

II. Nội dung

1. Tuyên truyền, vận động CCVC nêu cao tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, nhận thức đúng về khả năng sản xuất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam để tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

2. Khi cơ quan, đơn vị, cá nhân cần mua sắm thì ưu tiên dùng hàng Việt Nam, coi đó là thể hiện lòng yêu nước, thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển.

3. Chủ động nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyên vọng chính đáng của CCVC để kiến nghị với Đảng, Nhà nước có những chủ trương, chính sách phù hợp nhằm khuyến khích việc tiêu dùng hàng hóa trong nước.

4. BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương có liên quan thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do cấp ủy, chính quyền địa phưuơng phát động. Tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại tại địa phương nhằm giới thiệu và quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp, sản phẩm sản xuất trong nước như: tham gia Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, Hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại nông nghiệp…; tham gia Hội thảo, tọa đàm, tư vấn hàng hóa do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất; tham gia các hoạt động đưa hàng hóa của Việt Nam về bán ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa; tham gia tháng bán hàng khuyến mại, giảm giá trên địa bàn địa phương…

5. Thường xuyên đánh giá kết quả, xác định những hạn chế, tồn tại để có giải pháp khắc phục, bảo đảm thực hiện cuộc vận động đạt kết quả thiết thực.

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban Tuyên truyền chỉ đạo Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Website BHXH tổ chức đưa tin, bài tuyên truyền về các hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của cơ quan BHXH các cấp và của CCVC trong toàn Ngành.

2. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động để CCVC tích cực hưởng ứng Cuộc vận động; ưu tiên mua sắm trang thiết bị làm việc do các doanh nghiệp trong nước sản xuất. Định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện về BHXH Việt Nam.

3. Văn phòng BHXH Việt Nam có trách nhiệm tổng hợp tình hình thực hiện chung của toàn Ngành và báo cáo kết quả với Tổng Giám đốc.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam (qua Văn phòng) để giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Công thương (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam (để t/h);
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để t/h);
- Lưu VT, TH (5)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương