Kế hoạch 180/KH-UBND năm 2016 thông tin, tuyên truyền về Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020
Số hiệu: 180/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/KH-UBND

Thanh hóa, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2016-2020

Ngày 27 tháng 5 năm 2016, Ban Chp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020 tại Quyết định số 291-QĐ/TU. Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định nêu trên, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020, với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

1.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 là một trong 05 Chương trình trọng tâm của tỉnh Thanh Hóa được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh ln thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Từ đó, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong sự nghiệp đổi mới; làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong Nghị quyết; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân các dân tộc trong tỉnh về vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

1.2. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng, định hướng công tác đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển chung của tỉnh.

2. Yêu cầu

2.1. Việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2016-2020 phải được triển khai kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp và phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của tng đối tượng, từng ngành, từng địa phương.

2.2. Thực hiện kết hợp lồng ghép việc thông tin, tuyên truyền Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2016-2020 với việc tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong toàn tỉnh, kế hoạch phát triển của các ngành trong tỉnh trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền.

1.1. Tuyên truyền về việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020;

1.2. Tuyên truyền, phổ biến về nội dung Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh phê duyệt tại Quyết định 291-QĐ/TU ngày 27/5/2016 và 05 Chương trình trọng tâm, 04 khâu đột phá được nêu ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020;

1.3. Tuyên truyền về Kế hoạch hành động của UBND tỉnh trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung thông tin, tuyên truyền các nội dung chủ yếu sau:

- Chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh đối với Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực trong giai đoạn 2016-2020;

- Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở;

- Mục tiêu đào tạo đội ngũ doanh nhân; công tác đào tạo nghề gắn với tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động; đối tượng và số lượng nhu cầu đào tạo và sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh gắn với việc lựa chọn các ngành nghề mũi nhọn để ưu tiên đào tạo như: ngành nông, lâm, thủy sản; ngành công nghiệp-xây dựng; ngành dịch vụ.

- Triển khai Chương trình việc làm tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ xuất khẩu lao động và thông tin thị trường lao động trong nước và ngoài nước.

- Thông tin về chủ trương và nhu cầu đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh với các ngành nghề có lợi thế đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng hành nghề với trình độ đào tạo tương ứng.

- Tuyên truyền về công tác đào tạo, thu hút đội ngũ chuyên gia đầu ngành, các chính sách khuyến khích, thu hút, đãi ngộ đối với những người có trình độ thạc sỹ và tương đương trở lên có khả năng vượt trội so với mặt bằng chung của cán bộ công chức, viên chức của tỉnh ở các lĩnh vực: Kinh tế đối ngoại, tư vấn hoạch định chính sách, pháp lý, quy hoạch, kiến trúc, môi trường, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, y học, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, khoa học và công nghệ ... về làm việc tại tỉnh;

1.4. Thông tin tuyên truyền về những kết quả của các ngành, địa phương đi đầu trong công tác ưu tiên phát triển đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực; đánh giá những kết quả đạt được qua quá trình thực hiện chiến lược nguồn nhân lực của các sở, ban, ngành và UBND các cấp.

2. Hình thức tuyên truyền.

2.1. Thực hiện thông tin, tuyên truyền gián tiếp thông qua hệ thống báo in, báo nói, báo hình, trang thông tin điện t, các bản tin, thông tin nội bộ của các cơ quan, đơn vị;

2.2. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh-truyền hình huyện, thị xã, thành phố; đài truyền thanh xã, phường, thị trấn.

2.3. Tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các chương trình hội nghị, tập huấn, hội thảo, sinh hoạt câu lạc bộ thanh niên, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hoạt động đoàn trong các trường THPT và các sự kiện khác nhằm cung cấp thông tin về chính sách đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực của tỉnh đến đông đảo quần chúng nhân dân.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

- Kinh phí thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành, các đơn vị chủ động sắp xếp từ dự toán chi thường xuyên hàng năm để thực hiện nhiệm vụ. Lồng ghép từ các chương trình và từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hàng năm; nguồn vận động tài trợ, vin trợ và nguồn huy động hợp pháp khác.

- Hàng năm, theo tính chất nhiệm vụ ngân sách tỉnh bố trí một phần kinh phí chi cho công tác tuyên truyền về việc triển khai, thực hiện Nghquyết và Chương trình hành động của tỉnh nhằm cung cấp thông tin về chính sách đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực của tỉnh đến đông đảo quần chúng nhân dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. S Thông tin và Truyền thông.

- Hằng năm, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020; gửi Sở Tài chính thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng cho các cơ quan báo chí trong tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm cung cấp một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời cho nhân dân về Nghị quyết của Đng bộ tỉnh, các Chương trình và kế hoạch hành động của tỉnh về công tác đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020;

- Chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có kế hoạch và thường xuyên cung cấp các thông tin về chính sách đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực trên các trang thông tin điện tử, website của các ngành, các đơn vị.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh-Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác thông tin tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã về chương trình và kế hoạch hành động của tỉnh đi với công tác đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020; các chính sách thu hút, đào tạo, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, của các ngành và của địa phương.

- Chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Kế hoạch để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Tổ chức tập huấn nội dung thông tin cho đài truyền thanh cơ sở thông tin về chương trình và kế hoạch hành động của tỉnh đối với công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020.

- Hợp tác với các Cơ quan thông tấn, báo chí, công ty truyền thông tuyên truyền về phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Biên soạn tài liệu tuyên truyền về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể cấp tỉnh.

- Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên, các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lp nhân dân một cách đầy đủ, chính xác về mục tiêu, chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực với những nội dung cụ thể của từng ngành, từng lĩnh vực.

- Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có các giải pháp điều chỉnh thích hợp.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan thông tin tuyên truyền về Chương trình việc làm tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đào tạo nhân lực phục vụ xuất khẩu lao động, kế hoạch đào tạo nghề phục vụ tái cơ cấu kinh tế, thông tin thị trường lao động trong nước, ngoài nước; các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phối kết hp với các ngành liên quan thông tin về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của tỉnh, đảm bảo khả năng các doanh nhân trên địa bàn tỉnh được nâng cao kiến thức về khởi sự và quản trị doanh nghiệp và nắm rõ các kiến thức về pháp luật kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

5. S Nội vụ.

Phối hợp cung cấp thông tin về số lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020 cần phải đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực để đảm bảo thực thi công vụ trong giai đoạn mới.

6. S Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí hàng năm từ ngân sách tỉnh để thực hiện công tác tuyên truyền thông qua hình thức hợp tác với các đơn vị truyền thông; in ấn xuất bản phẩm, cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí tuyên truyền về việc triển khai, hội nghị thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của tỉnh đối với chính sách đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020; hướng dẫn việc quản lý sử dụng kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

7. S Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá lại năng lực đào tạo của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó kiến ngh, đề xuất các ngành nghề cn mrộng quy mô đào tạo, các ngành nghề duy trì quy mô đào tạo, các ngành nghề giảm quy mô đào tạo, các ngành nghề không đào tạo trong giai đoạn tới nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội; hướng dẫn các trường cao đẳng, trung cấp chuyển đổi hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục; xây dựng, bổ sung hoàn thiện các cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành.

8. Các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề trong tỉnh.

Thông tin tuyên truyền rộng rãi đến học sinh, sinh viên về Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020; đặc biệt là thông tin đầy đtrong các kỳ tuyển sinh về nhu cầu các hình thức đào tạo được mở rộng theo yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong tnh để học sinh, sinh viên có sự tham gia lựa chọn ngành nghề để dự tuyển thích hp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

9. Các s, ban, ngành cấp tỉnh

Thực hiện thông tin, tuyên truyền về việc triển khai, thực hiện Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh phê duyệt tại Quyết định 291-QĐ/TU ngày 27/5/2016 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của ngành. Thông tin rộng rãi trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động về các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể của Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, từ đó có giải pháp cụ thể phát triển đối với ngành, lĩnh vực phụ trách.

10. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tư để nắm bắt các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, điều hành doanh nghiệp, các cá nhân chuẩn bị khởi sự doanh nghiệp của tỉnh nhằm thông tin, tuyên truyền, vận động hội viên, các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân tích cực tham gia nhằm nâng cao kiến thức về: Quản trị doanh nghiệp, pháp luật kinh doanh, maketing, khả năng liên kết, hợp tác, ứng xử,... phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020. Lồng ghép công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp ở địa phương.

- Chỉ đạo xây dựng chuyên mục tuyên truyền về việc triển khai và thực hiện Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 trên hệ thống truyền thanh của huyện.

- Song song với truyền thông gián tiếp, kết hợp tổ chức truyền thông trực tiếp rộng rãi đến quần chúng nhân dân về các chủ trương, chính sách của tỉnh đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua các buổi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, hội thảo, hội diễn văn hóa, văn nghệ quần chúng, các lễ hội dân gian truyền thống để chuyển tải nội dung Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 đến toàn dân.

12. Các cơ quan báo chí trong tỉnh:

- Căn cứ vào những nội dung, yêu cu của công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch tuyên truyền một cách cụ thể, theo đúng định hướng, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Chđộng phối hợp với các đơn vị liên quan để cập nhập thông tin về các chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực ở từng lĩnh vực một cách đầy đủ, chính xác phục vụ cho việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020.

- Chủ động triển khai và thực hiện các nội dung tuyên truyền một cách có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời căn cứ vào từng thời điểm, đối tượng để có nội dung tuyên truyền thích hợp mang lại hiệu quả cao.

Để Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 là một trong 05 Chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 được triển khai và thực hiện có hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong phạm vi, lĩnh vực ngành, đơn vị phụ trách.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc, các đơn vị gửi báo cáo đề xuất ý kiến về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- TTr T
nh ủy, HĐND tnh;
- Các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các S
, Ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành ph
ố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Các Trường ĐH, CĐ, TCCN
và DN trên địa bàn tỉnh;
- Các cơ quan báo chí trong tỉnh;
- Lưu: VT, VX(2).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.