Kế hoạch 179/KH-UBND thực hiện Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2016
Số hiệu: 179/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: 22/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/KH-UBND

Hà Giang, ngày 22 tháng 07 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA UBND CẤP TỈNH VÀ XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN NĂM 2016

Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-TTCP ngày 06/6/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh;

Thực hiện văn bản số 1431/TTCP-C.IV ngày 07/6/2016 của Thanh tra Chính phủ, V/v hướng dẫn triển khai báo cáo đánh giá công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2016.

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI

1. Mc đích

Tổ chức triển khai áp dụng Bộ chỉ s đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của UBND cấp tỉnh do Thanh tra Chính phủ ban hành theo Quyết định số 1426/QĐ-TTCP ngày 06/6/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu cấp tỉnh và quốc gia về công tác PCTN năm 2016; kiến nghị sửa đổi các quy định của pháp luật về đánh giá công tác PCTN nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá công tác PCTN của UBND tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc thu thập thông tin tài liệu và xây dựng Báo cáo đánh giá công tác PCTN của UBND tỉnh năm 2016 phải thực hiện nghiêm túc trên cơ snhững kết quả đã triển khai thực hiện công tác PCTN của UBND tỉnh; đáp ng đầy đủ các thông tin của Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnhmỗi nội dung đánh giá phải có số liệu, tài liệu minh chng cụ thể.

3. Phạm vi

- Đánh giá hoạt động quản lý nhà nước của UBND tỉnh gồm: công tác chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý do UBND tỉnh và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý do các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh về công tác PCTN được UBND tỉnh ủy quyền hay phân cấp được áp dụng đối với toàn tỉnh.

- Đánh giá hoạt động và kết quả thực hiện các quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng của UBND tỉnh, các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN NĂM 2016

1. Nội dung báo cáo đánh giá

1.1. Công tác qun lý nhà nước về PCTN của UBND tỉnh.

Đánh giá công tác quản lý nhà nước của UBND tỉnh về PCTN trên địa bàn; tập trung vào 04 nội dung:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN;

- Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN;

- Công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về PCTN;

- Công tác sơ kết, tổng kết, thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN.

1.2. Việc triển khai thực hiện công tác PCTN của UBND tnh.

Nội dung đánh giá việc triển khai thực hiện công tác PCTN của UBND tỉnh bao gồm: việc thực hiện và kết quả thực hiện các quy định pháp luật về phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng của UBND tỉnh và các cơ quan thuộc UBND tỉnh gồm:

- Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng;

- Việc thực hiện, kết quả phát hiện hành vi tham nhũng;

- Việc thực hiện, kết quả xử lý các hành vi tham nhũng.

1.3. Thời điểm ly số liệu: từ 01/8/2015 đến 31/7/2016.

2. Phương pháp đánh giá

Phương pháp đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh được xây dựng trên một số nguyên tắc sau:

2.1. Nguyên tắc đánh giá

- Nguyên tắc chủ đạo là đánh giá dựa trên bằng chứng nhằm đảm bảo sự khách quan, toàn diện trong đánh giá (có nghĩa là yêu cầu mọi đánh giá phải có bằng chứng cụ thể).

- Phản ánh đúng tình hình thực hiện công tác PCTN hiện nay trên địa bàn tỉnh.

2.2. Tổ chức đánh giá

a) Đi với Thanh tra tỉnh

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện việc tự đánh giá công tác PCTN; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đánh giá bằng cách chấm đim theo bộ chỉ số;

- Tổng hp, xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả hồ sơ đánh giá Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh trình UBND tỉnh gửi Thanh tra Chính phủ theo quy định.

b) Đối với các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh

- Tiến hành thu thập tài liệu; tự tổ chức đánh giá về công  tác PCTN thuộc phạm vi quản lý của ngành, đơn vị theo nhiệm vụ được phân công; Đối với một số Sở, Ngành có liên quan, ngoài việc báo cáo theo các nội dung của Bộ chỉ số” còn có trách nhiệm tổng hp thông tin, báo cáo về các tiêu chí thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước, chức trách, nhiệm vụ của Sở, Ngành mình và tự chấm điểm đối với các chỉ số (theo mẫu). Việc giao trách nhiệm được thể hiện trong (Phụ lục số 02) kèm theo Kế hoạch này.

- Xây dựng báo cáo đánh giá, gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp (Phụ lục 01)

(Các phụ lục có gửi kèm trên hệ thống Vnptioffice)

III. T CHỨC THC HIỆN

1. Các Sở, Ban, Ngành

Thời gian hoàn thành và gửi báo cáo đánh giá về UBND tỉnh, (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 05/8/2016. Đồng thời gửi dữ liệu điện tử (gồm: báo cáo đánh giá và các bằng chứng, tài liệu có liên quan bản word) theo địa chỉ thư điện tử: ttt@hagiang.gov.vn

2. Thanh tra tỉnh

- Chủ trì, hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh về phương pháp tổng hợp thông tin làm cơ sở để đánh giá, cách cho điểm, cách thức thu thập bằng chứng và xây dựng báo cáo đánh giá của từng Sở, Ban, Ngành và của toàn tỉnh.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các Sở, ngành có liên quan;

- Tiến hành thu thập bằng chng, tự đánh giá, cho điểm theo phạm vi, trách nhiệm, lĩnh vực được phân công;

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2016 gửi Thanh tra Chính phủ. Thời gian xong trước ngày 15/8/2016.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng và xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2016 của UBND tỉnh. Căn cứ Kế hoạch nêu trên yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (B/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể;
- Thanh tra tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Vnpt ioffice;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn