Kế hoạch 178/KH-UBND năm 2016 phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017
Số hiệu: 178/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 23/11/2016 Ngày hiệu lực: 23/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM, ĐỘNG VẬT THỦY SẢN VÀ TIÊM PHÒNG GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2017

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y;

Căn cứ Thông tư số 04/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 về quy định phòng, chống dịch bệnh động thủy sản; Thông tư số 07/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 về quy định phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Thông tư số 09/TT- BNNPTNT ngày 01/6/2016 về quy định kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Để chủ động triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Chủ động phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh động vật, khống chế, dập tắt dịch bệnh ngay khi còn ở diện hẹp, sẵn sàng ứng phó nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm các loại dịch bệnh mới nhằm đảm bảo cho sản xuất chăn nuôi, cơ sở nuôi trồng thủy sản phát triển, bảo vệ sức khỏe người dân và phát triển kinh tế xã - hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản.

- Triển khai phải có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và cả hệ thống chính trị; Huy động được toàn dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng chống dịch, sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xảy ra.

- Thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh bắt buộc cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định. Tiêm phòng bắt buộc 100% gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản để người dân biết và tự giác thực hiện. Tập huấn nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn những kiến thức về bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi có dịch xảy ra.

- Xây dựng hệ thống giám sát dịch bệnh từ tỉnh đến cơ sở, phát hiện sớm, chính xác, kịp thời tình hình dịch bệnh. Tổ chức thực hiện các biện pháp xử lý dịch bệnh có hiệu quả theo quy định.

- Kiểm soát chặt chẽ vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, kịp thời, chính xác, dễ hiểu về tính chất nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản để người dân biết và tự giác tham gia thực hiện. Hướng dẫn dấu hiệu nhận biết dịch bệnh, các biện pháp an toàn khi tiếp xúc với gia súc, gia cầm để người dân tự bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng và chủ động phòng chống dịch bệnh.

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Đài Truyền thanh địa phương và thông qua các tổ chức chính trị - xã hội; trong đó tập trung tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch bệnh gia súc, gia cầm và vai trò, tác dụng, lợi ích của công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trong phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm để nhân dân hiểu đúng và tích cực tham gia thực hiện.

- Xây dựng tài liệu Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh vật nuôi, cấp cho các huyện, thị xã, thành phố và các xã.

- Thực hiện tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống Đài phát thanh xã, phường, thị trấn để nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, mọi người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y.

2. Công tác tập huấn, đào tạo

Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên thú y từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, chủ cơ sở chăn nuôi, chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản.

- Tập huấn cho cán bộ thú y cấp tỉnh, huyện và các thành phần, tổ chức liên quan: Tổ chức 02 lớp, mỗi lớp 02 ngày cho toàn bộ thú y cấp chi cục, huyện, mỗi lớp từ 40 đến 50 học viên tham gia.

- Tập huấn cho nhân viên thú y cấp xã: Mỗi huyện tổ chức 02 lớp, mỗi lớp 02 ngày, số lượng mỗi lớp 40 đến 50 học viên, đối tượng là thú y xã, phường, thị trấn và đối tượng liên quan.

3. Công tác tiêm phòng vắc xin

Tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh theo Luật Thú y; Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ; Thông tư số 07/TT- BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; hướng dẫn của Cục Thú y và các quy định hiện hành. Nhằm tạo miễn dịch chủ động bảo vệ đàn gia súc, gia cầm đối với bệnh dịch; đảm bảo tiêm đạt 100% gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng.

3.1. Thời gian tiêm phòng

Tiêm đồng loạt các loại vắc xin phòng bệnh bắt buộc cho gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh 02 đợt chính:

- Tiêm phòng đợt I/2017 vào tháng 3, tháng 4 năm 2017

- Tiêm phòng đợt II/2017 vào tháng 8, tháng 9 năm 2017.

Cùng với đợt tiêm phòng chính, thực hiện tiêm phòng bổ sung liên tục cho số gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng trong đợt tiêm phòng chính và số gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm mới phát sinh, đến tuổi tiêm phòng.

3.2. Đối tượng tiêm, các bệnh bắt buộc tiêm phòng

- Đối với đàn trâu, bò, dê:

+ Tiêm vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Tiêm vắc xin tụ huyết trùng trâu bò (THT) trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đối với lợn:

+ Tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn (DTL), tụ huyết trùng (THT) trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Tiêm vắc xin LMLM cho đàn lợn nái, đực giống, các loại lợn ở trại giống, trang trại, gia trại. Khi có dịch thực hiện tiêm phòng toàn bộ gia súc mẫn cảm với bệnh trong vùng dịch và vùng bị uy hiếp.

+ Tiêm vắc xin phòng bệnh Tai xanh (PRRS): thực hiện tiêm vắc xin Tai xanh cho đàn lợn ở vùng nguy cơ cao, ổ dịch cũ, các trang trại, gia trại lợn, lợn nái, đực giống.

+ Tiêm vắc xin phòng bệnh lép tô, phó thương hàn lợn ở những vùng có nguy cơ cao.

- Đối với đàn chó, mèo: Tổ chức tiêm phòng vắc xin Dại 02 đợt chính vào tháng 3 - 4 và tháng 8 - 9 cho toàn bộ đàn chó, mèo thuộc diện tiêm phòng.

- Đối với gia cầm:

+ Tiêm vắc xin Newcastle, dịch tả vịt, cho đàn gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm cho đàn gia cầm ở vùng nguy cơ cao, ổ dịch cũ, các trang trại, gia trại gia cầm, cơ sở con giống.

4. Công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng

Thường xuyên tổng vệ sinh cơ giới, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, cơ sở kinh doanh, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, sản phẩm động vật, phương tiện vận chuyển, dụng cụ giết mổ và các chợ buôn bán gia súc, gia cầm tiêu diệt mầm bệnh trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định.

5. Giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm

- Tổ chức, củng cố hệ thống giám sát dịch bệnh đến thôn, xóm, bản, hộ chăn nuôi, để kịp thời phát hiện sớm dịch bệnh ngay khi mới xảy ra ở diện hẹp. Giao trách nhiệm cho trưởng, phó các thôn trong việc giám sát dịch bệnh tại thôn, cùng với Ban chăn nuôi thú y xã kịp thời phát hiện dịch bệnh ngay từ khi mới phát sinh dịch bệnh.

- Định kỳ lấy mẫu kiểm tra để phát hiện kịp thời sự lưu hành của virus Cúm gia cầm, virus gây bệnh Lở mồm long móng gia súc, virus gây bệnh Tai xanh ở lợn của tỉnh và tổ chức các đợt giám sát sau tiêm phòng để xác định mức độ bảo hộ của vắc xin phòng bệnh.

- Kiểm tra, lấy mẫu chẩn đoán xét nghiệm khi có gia súc, gia cầm ốm, chết không rõ nguyên nhân để kịp thời chẩn đoán và xác minh dịch bệnh và áp dụng ngay các biện pháp phòng, chống dịch khẩn cấp, không để lây lan ra diện rộng.

- Trang bị phòng hộ an toàn cho người tiếp xúc, làm việc trong khu vực nghi bị dịch, những người tham gia phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

- Lấy mẫu kiểm tra định kỳ vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y tại các cơ sở kinh doanh, giết mổ, chế biến động vật và sản phẩm động vật.

6. Giám sát dịch bệnh thủy sản

- Giám sát bị động: Giám sát thường xuyên, tất cả các đối tượng thủy sản nuôi mắc các bệnh nguy hiểm đều phải được phát hiện và báo cáo kịp thời. Sau đó được kiểm tra và xử lý nhanh, gọn, không để lây lan trên diện rộng. Trong trường hợp nghi mắc bệnh cần thu mẫu bệnh phẩm xét nghiệm để xác định tác nhân gây bệnh và có hướng xử lý phù hợp, hiệu quả.

- Giám sát chủ động:

+ Đối tượng: tôm chân trắng và tôm sú.

+ Mục đích: Để phát hiện sự lưu hành của virus bệnh đốm trắng (WSV), bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan tạo biểu mô (IHHNV), hội chứng gan tụy trên tôm nuôi (EMS/AHPNS) thông qua thu mẫu giám sát và xét nghiệm định kỳ ở vùng nuôi.

- Thu mẫu tôm sú (Penanues monodon): mỗi năm 2 vụ nuôi (trung bình 4 tháng/vụ).

+ Tổng số mẫu của một vụ nuôi: Lấy mẫu 01 lần/tháng x 4 tháng/vụ x 15 mẫu/huyện x 6 = 360 mẫu.

+ Tổng số mẫu cần lấy trong cả năm: 420 mẫu/vụ x 2 vụ/năm = 720 mẫu; Kiểm tra 03 chỉ tiêu bệnh: Bệnh đốm trắng (WSD), Hoại tử gan tụy (EMS/AHPNS), hoại tử cơ quan tạo máu (IHHNV).

- Thu mẫu tôm thẻ chân trắng (Penanaes vannamei): một năm 3 vụ nuôi (trung bình 3 tháng/vụ).

+ Tổng số mẫu của một vụ nuôi: Lấy mẫu 01 lần/tháng x 3 tháng/vụ x 15 mẫu/huyện x 6 = 270 mẫu.

+ Tổng số mẫu cần lấy trong cả năm: 270 mẫu/vụ x 3 vụ/năm = 810 mẫu. Kiểm tra 03 chỉ tiêu: Bệnh đốm trắng (WSD), Hoại tử gan tụy (EMS/AHPNS), hoại tử cơ quan tạo máu (IHHNV).

7. Quan trắc môi trường nuôi động vật thủy sản

- Thực hiện quan trắc môi trường nguồn nước cấp để cung cấp thông tin về chất lượng nước phục vụ cho quá trình nuôi tôm bền vững.

- Quan trắc môi trường ao nuôi (chọn ao ngẫu nhiên tại các vùng nuôi tôm trọng điểm làm đại diện nhằm xác định diễn biến môi trường trong quá trình nuôi để kịp thời đưa ra các khuyến cáo chỉ đạo sản xuất.

- Thu mẫu định kỳ kiểm tra các yếu tố môi trường: Thu mẫu 02 lần/tháng tại 06 vùng nuôi tôm trọng điểm, 01 vùng chọn 03 điểm, mỗi điểm lấy 05 mẫu (09 tháng). Kiểm tra 05 chỉ tiêu O2, CO2, H2S, NH3, NO2; trong đó: O2 = 1.620, CO2 = 1.620, H2S = 1.620, NH3 = 1.620, NO2 =1.620.

8. Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm dịch tận gốc đối với động vật và sản phẩm động vật; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động vật tại các chợ, cơ sở giết mổ, kinh doanh, buôn bán, sơ chế động vật và sản phẩm động vật; các cơ sở ấp nở gia cầm, cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm.

- Duy trì hoạt động của các chốt kiểm dịch động vật 24/24 giờ; tăng cường hiệu quả hoạt động của các đội kiểm dịch lưu động. Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm ra vào địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật chưa qua kiểm dịch thú y.

- Chính quyền cơ sở tổ chức ký cam kết với các chủ hộ kinh doanh vận tải, các chủ bến phà, bến đò và chủ vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý về việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch nhất là quy định về kiểm dịch.

- Phối hợp với các tỉnh kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm ra vào tỉnh.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm tại gốc để kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

9. Khi có dịch xảy ra

Khi có dịch xảy ra căn cứ vào mức độ, quy mô, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh có trong Danh mục các bệnh phải công bố dịch. Chi cục Thú y tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm tờ trình gửi UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố dịch theo Luật Thú y. Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

10. Thông tin và Báo cáo

- Duy trì đường dây nóng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của tỉnh để kịp thời tiếp nhận, giải quyết các thông tin về tình hình dịch bệnh.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ khai báo, cung cấp thông tin, báo cáo dịch bệnh. Định kỳ báo cáo tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm về Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa - thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh (qua Chi cục Thú y tỉnh).

11. Thanh tra, kiểm tra công tác phòng chống dịch

- Quản lý chặt chẽ hoạt động vận chuyển, kinh doanh thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong thú y trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng chất lượng.

- Tổ chức thực hiện kiểm tra thường xuyên các hoạt động chăn nuôi, dịch vụ thú y và công tác phòng chống dịch theo quy định của pháp luật.

- Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm các quy định của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

12. Chuẩn bị vật tư, hóa chất phòng, chống dịch

- Chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, hóa chất sát trùng, vắc xin dự phòng phục vụ cho công tác bao vây, khống chế khi có tình huống dịch bệnh xảy ra theo quy định của Luật Thú y, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, hóa chất xử lý môi trường thủy sản dự phòng, để khắc phục trong các tình huống có động vật thủy sản chết bất thường do môi trường hoặc do dịch bệnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định hiện hành của Nhà nước. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ các quy định hiện hành và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh lập dự toán kinh phí thực hiện hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản năm 2017; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật các ngành, các cấp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch có hiệu quả và đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản.

- Theo dõi, kiểm tra, báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh, đề xuất kịp thời các giải pháp cho chỉ đạo có hiệu quả.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa triển khai các hoạt động truyền thông về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản. Thông tin kịp thời, chính xác diễn biến tình hình dịch khi có dịch xảy ra.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y tỉnh thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định:

+ Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm, động vật thủy sản để nhân dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thú y cơ sở.

+ Có kế hoạch, phương án, chuẩn bị đầy đủ và cung ứng kịp thời vật tư, hóa chất, vắc xin,... phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh.

+ Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiêm phòng vắc xin định kỳ và bổ sung cho đàn gia súc gia cầm; tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng theo quy định.

+ Giám sát chặt chẽ dịch bệnh, phát hiện sớm và xử lý kịp thời không để dịch lây lan ra diện rộng, đặc biệt là các dịch bệnh có khả năng lây sang người.

+ Thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, bảo quản, chế biến, kinh doanh gia súc, gia cầm sản phẩm gia súc, gia cầm.

+ Duy trì đường dây nóng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản của tỉnh, để tiếp nhận, giải quyết các thông tin về tình hình dịch bệnh.

+ Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản.

+ Phối hợp với các tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ động vật, sản phẩm động vận chuyển ra, vào tỉnh.

2. Sở Tài chính

Có kế hoạch bố trí kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017; chuẩn bị nguồn kinh phí dự phòng cho công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản trong trường hợp cần thiết; thẩm định kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thy sản khi được Chủ tịch UBND tỉnh giao; kiểm tra việc sử dụng kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản theo đúng quy định.

3. Sở Công thương

- Phối hợp với các ngành, các cấp giám sát, quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh động vật, sản phẩm động. Xử lý nghiêm trường hợp kinh doanh không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đúng quy định của các cơ sở kinh doanh.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tham gia kiểm soát vận chuyển, lưu thông động vật, sản phẩm động vật và công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương.

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm khi có yêu cầu.

4. Sở Y tế

- Chủ trì phối hợp với các cấp chính quyền và các ngành có liên quan của tỉnh kiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT, chính quyền các cấp chỉ đạo hệ thống Y tế cơ sở tích cực tham gia và hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng tránh các loại dịch bệnh lây nhiễm từ động vật sang người, đảm bảo sức khoẻ cộng đồng.

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu.

5. Công an tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng trong ngành từ tỉnh đến cơ sở tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản; đảm bảo trật tự an ninh trên các địa bàn. Kiên quyết xử lý những đối tượng vi phạm trong việc vận chuyển buôn bán động vật, sản phẩm động vật ra vào vùng dịch theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các ngành trong kiểm tra công tác phòng, chống dịch, kiểm dịch động vật, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Cử cán bộ tham gia trực tại chốt kiểm dịch, tổ kiểm dịch liên ngành theo quyết định của UBND tỉnh.

6. Sở Tài nguyên Môi trường

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương giám sát và xử lý môi trường tại các khu vực có ổ dịch nguy hiểm đối với gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và khu vực tiêu hủy gia súc, gia cầm, động vật thủy sản bệnh theo quy định.

7. Các sở, ban, ngành liên quan

- Các sở, ban ngành liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh.

8. Các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh

Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh chỉ đạo trong hệ thống từ tỉnh đến cơ sở, vận động hội viên, đoàn viên thực hiện công tác phòng, chống dịch trong gia đình và cộng đồng.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý. Kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp huyện, xã; Phân công thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách những công việc cụ thể trong công tác phòng chống dịch và phụ trách cụm xã, phụ trách địa bàn.

- Xây dựng, ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng chi tiết, cụ thể trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và biện pháp phòng chống trên hệ thống truyền thanh của địa phương để nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản; hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn, dấu hiệu để phát hiện dịch bệnh, biện pháp an toàn khi tiếp xúc với gia súc, gia cầm, động vật thủy sản để người dân tự bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng và chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản.

- Chủ động bố trí nguồn kinh phí của địa phương để phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch và tiêm phòng; Có phương án, chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ lực lượng, vật tư chủ động đối phó kịp thời khi có dịch xảy ra.

- Tổ chức thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn đảm bảo đúng quy định, đạt kế hoạch và chỉ tiêu được giao.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, quản lý chặt chẽ đàn gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản; tổ chức giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, động vật thủy sản tới tận thôn, xóm, hộ gia đình, phát hiện sớm, kịp thời bao vây, khống chế không để dịch lây lan ra diện rộng; tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường theo quy định.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc chăn nuôi, vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm. Đặc biệt cần xử lý nghiêm với những trường hợp vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, buôn bán không đúng nơi quy định.

- Thanh, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản trên địa bàn, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo quy định.

10. Ủy ban nhân dân các xã

- Là cấp chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về công tác tổ chức thực hiện phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý.

- Củng cố và tăng cường hiệu quả hoạt động phòng, chống dịch cấp xã. Xây dựng kế hoạch, biện pháp huy động lực lượng và thực hiện hoặc phối hợp thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân huyện.

- Thành lập các tổ giám sát và giao cho các trưởng thôn, cán bộ thú y cơ sở theo dõi, giám sát dịch bệnh đến tận thôn, xóm, bản, hộ chăn nuôi, tiếp nhận và báo cáo thông tin về dịch bệnh động vật. Phát hiện sớm các ổ dịch nhằm kịp thời bao vây, khống chế không để dịch lây lan.

- Tổ chức thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn đảm bảo đúng quy định, đạt kế hoạch và chỉ tiêu được giao.

- Thành lập các đội kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm với lực lượng nòng cốt là Công an, an ninh xã, cán bộ thú y trên địa bàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Tăng cường đưa tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã về các biện pháp phòng chống dịch từ đó tự giác chấp hành các quy định phòng chống dịch.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình dịch bệnh động vật, công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn xã cho UBND huyện và Trạm Thú y huyện.

11. Tổ chức, cá nhân trong việc phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch cho động vật

- Chủ vật nuôi phải thực hiện các quy định về điều kiện vệ sinh thú y trong chăn nuôi quy định tại Luật Thú y và thực hiện các biện pháp phòng bệnh bắt buộc, chữa bệnh, chống dịch bệnh cho vật nuôi. Hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, giám sát dịch bệnh và lấy mẫu theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước về thú y.

- Tổ chức, cá nhân khi sử dụng thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y có trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố. Thực hiện đúng theo hướng dẫn hoặc chỉ dẫn của bác sỹ, kỹ thuật viên của cơ quan thú y, người được phép hành nghề thú y.

- Những tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định trong công tác phòng, chống dịch trong lĩnh vực thú y, làm lây lan dịch bệnh sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện và các ngành chức năng liên quan tổ chức, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch; Tổng hợp kết quả thực hiện định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Quyền

 

 

Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thú y Ban hành: 15/05/2016 | Cập nhật: 15/05/2016