Kế hoạch 1687/KH-UBND năm 2016 tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo do tỉnh Kon Tum ban hành
Số hiệu: 1687/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Hữu Hải
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1687/KH-UBND

Kon Tum, ngày 25 tháng 07 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ 4 NĂM THI HÀNH LUẬT KHIẾU NẠI, LUẬT TỐ CÁO

Thực hiện Kế hoạch số 1692/KH-TTCP ngày 06/07/2016 của Thanh tra Chính phủ về Tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tcáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum (từ ngày 01/7/2012 đến ngày 01/7/2016) như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Đánh giá khách quan, toàn diện thực tiễn 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh, qua đó xác định những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập của Luật và trong việc tổ chức thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

b) Đánh giá sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo với Hiến pháp 2013, Luật Tố tụng hành chính, Luật Đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

c) Đxuất, kiến nghị các giải pháp đ tháo gnhững khó khăn, vướng mắc, bất cập; đề xuất Thanh tra Chính phủ kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sửa đổi Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và những văn bản có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Yêu cầu:

a) Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan và toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, triển khai đến từng Sở, ngành và các huyện, thành phố; bảo đảm tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm.

b) Nội dung tổng kết phải phản ánh đúng thực tế tại các đơn vị, đồng thời tham khảo ý kiến của đánh giá của công dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn.

II. PHẠM VI, NỘI DUNG TNG KẾT

1. Phạm vi tổng kết: Tổng kết toàn diện các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và thực tiễn 4 năm thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 đến ngày 01 tháng 7 năm 2016 trên phạm vi cả tỉnh.

2. Nội dung tổng kết:

a) Tổng kết Luật Khiếu nại:

Tổng kết thi hành Luật Khiếu nại tập trung vào các nội dung sau:

- Công tác triển khai thi hành Luật Khiếu nại (công tác chỉ đạo của lãnh đạo Sở, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành ph, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai...).

- Công tác quán triệt, phổ biến Luật Khiếu nại cho người dân và tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Tình hình khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại từ khi Luật Khiếu nại có hiệu lực thi hành.

- Đánh giá những kết quả đạt được của Luật Khiếu nại năm 2011 và thực tiễn thi hành Luật Khiếu nại trong việc nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại.

- Những hạn chế, bất cập trong các quy định của Luật Khiếu nại, các văn bản hướng dẫn thi hành và thực tiễn tổ chức thực hiện quy định của Luật; xác định và phân tích rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, bất cập đó.

- Đxuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung của Luật Khiếu nại.

b) Tổng kết Luật Tố cáo:

Tổng kết thi hành Luật Tố cáo tập trung vào các nội dung sau:

- Công tác triển khai thi hành Luật Tố cáo (công tác chỉ đạo của lãnh đạo Sở, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai...).

- Công tác quán triệt, phbiến Luật Tố cáo cho người dân và tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Tình hình tố cáo và kết quả giải quyết tố cáo từ khi Luật Tố cáo có hiệu lực thi hành.

- Đánh giá nhng kết quả đạt được của Luật Tố cáo năm 2011 và thực tiễn thi hành Luật Tố cáo trong việc nâng cao chất lượng công tác giải quyết tố cáo.

- Những hạn chế, bất cập trong các quy định của Luật Tố cáo, các văn bản hướng dẫn thi hành và thực tiễn tổ chức thực hiện quy định của Luật này; xác định và phân tích rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, bất cập đó.

- Đxuất, kiến nghị sửa đi, bổ sung những nội dung của Luật T cáo.

III. T CHỨC THC HIỆN

1. Đối với UBND các huyện, thành phố:

UBND các huyện, thành phố chủ trì tiến hành tng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn quản lý của mình; hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổng kết việc thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn huyện, thành phố ( mời lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Thanh tra tỉnh). Hoàn thành trước ngày 10/10/2016.

Xây dựng Báo cáo tổng kết Luật Khiếu nại và Báo cáo tổng kết Luật Tố cáo theo đề cương tổng kết kèm theo Kế hoạch này gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp. Hoàn thành trước ngày 20/10/2016.

2. Đối với các s, ban, ngành thuộc UBND tỉnh:

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh tổ chức tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại ngành, đơn vị mình (kể cả đơn vị trực thuộc).

Xây dựng Báo cáo tổng kết Luật Khiếu nại và Báo cáo tổng kết Luật Tố cáo theo đề cương tổng kết kèm theo Kế hoạch này gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh đ tng hợp). Hoàn thành trước ngày 20/10/2016.

3. Đối với Thanh tra tỉnh:

- Làm cơ quan đầu mối tham mưu cho UBND tỉnh trong việc chỉ đạo triển khai tổng kết đánh giá 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng Đcương báo cáo tổng kết gửi kèm theo Kế hoạch để các Sở, ngành, địa phương tiến hành tổng kết đánh giá 04 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong quá trình trin khai thực hiện kế hoạch và tổng hợp báo cáo tổng kết, đánh giá của các sở, ban, ngành, địa phương gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh). Hoàn thành trước ngày 10/11/2016.

- Tổng hợp tham mưu cho UBND tỉnh Báo cáo tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh đký gửi Thanh tra Chính phủ. Hoàn thành trước ngày 20/11/2016.

- Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai 01 Hội nghị tổng kết đánh giá về tình hình thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, tổ chức tại trụ sở UBND tỉnh trong tháng 11 năm 2016 (sau khi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức xong Hội nghị tng kết, đánh giá và đã tng hp Báo cáo chung trên địa bàn tỉnh).

4. Văn phòng UBND tỉnh:

Phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện tổng kết Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo của các Sở, ngành, địa phương được bảo đảm từ ngân sách của Sở, ngành, địa phương.

2. Kinh phí tổ chức thực hiện tổng kết Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đối với các hoạt động thuộc trách nhiệm tham mưu của Thanh tra tỉnh lấy từ nguồn ngân sách tỉnh.

3. Thanh tra tỉnh xây dựng dự trù kinh phí cho việc tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo (ở cấp tỉnh) trình UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) đxem xét, chỉ đạo.

Căn cứ Kế hoạch trên đây, yêu cầu Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năng bám sát kế hoạch đtập trung chỉ đạo việc tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì kịp thời báo cáo bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Thanh tra tỉnh)./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đ/c CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng NC, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT-TD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hải

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.