Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2017 thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018
Số hiệu: 165/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 18/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2018

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 13/7/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về việc quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự;

Căn cứ Thông tư số 140/2015/TT-BQP ngày 16/12/2015 của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ;

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (công tác tuyển quân) năm 2018, như sau:

I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mc đích:

Nhằm triển khai thực hiện thống nhất các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng tốt.

2. Yêu cầu:

- Các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện đúng, đủ các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng tốt.

- Công tác tham mưu, phối hợp, hiệp đồng giữa các Sở, ban, ngành, địa phương bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ.

- Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN:

1. Phúc tra, xét duyệt nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ: Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/10/2017.

2. Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự: Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 20/11/2017.

3. Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự: Từ ngày 21/11/2017 đến ngày 31/12/2017.

4. Xét duyệt chính trị, hoàn chỉnh hồ sơ nghĩa vụ quân sự: Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 14/01/2018

5. Thâm nhập, chốt quân số: Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 04/02/2018.

6. Phát lệnh gọi công dân nhập ngũ: Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 12/02/2018.

7. Thời gian giao, nhận quân: Dự kiến từ ngày 03/3/2018 đến ngày 16/3/2018.

III. T CHỨC THỰC HIỆN:

1. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố:

Là cơ quan Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng tốt.

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho các địa phương phù hợp với khả năng của từng địa phương; đồng thời phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị nhận quân gắn với địa bàn xây dựng lực lượng dự bị động viên. Hiệp đồng, thống nhất với các địa phương, đơn vị nhận quân về chỉ tiêu, tiêu chuẩn công dân gọi nhập ngũ và phương pháp, thời gian giao nhận quân.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ từ khâu xét duyệt nguồn, sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, xét duyệt chính trị,... đến tổ chức Lễ giao nhận quân bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đạt kết quả cao.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương; tổng hợp kết quả tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đúng quy định.

2. Công an thành phố:

Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với cơ quan quân sự quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, đôn đốc công dân tham gia sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chỉ đạo Công an các địa phương chủ trì, phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp tổ chức xác minh và xét duyệt chính trị công dân gọi nhập ngũ theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về việc quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn chính trị công dân nhập ngũ.

Hiệp đồng chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố về chỉ tiêu gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp thống nhất danh sách gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và tổ chức tuyển chọn đúng quy trình, bảo đảm dân ch, công khai, đúng quy định, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

3. Sở Y tế:

Chỉ đạo các đơn vị chức năng của Sở, các Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viên đa khoa các quận, huyện chủ động phối hợp, tham mưu cho y ban nhân dân các quận, huyện thành lập Hội đồng Khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự đúng, đủ thành phần; tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự các quận, huyện.

Chuẩn bị Phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự, các trang thiết bị, vật tư bảo đảm cho khám sức khỏe, xét nghiệm ma túy “4 trong 1”, HIV/AIDS để cấp cho các địa phương xong trước ngày 01/11/2017. Chỉ đạo ngành y tế các địa phương thực hiện tốt công tác sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo đúng Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế, BQuốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; chịu trách nhiệm về chất lượng sức khỏe công dân nhập ngũ.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của các địa phương để kịp thời giúp các địa phương phát hiện, khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong công tác chuẩn bị và tổ chức khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự.

4. Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố:

Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, địa phương được Hội đồng phân công phụ trách thực hiện tốt công tác tuyển quân bảo đảm đủ số lượng, chất lượng công dân nhập ngũ; thường xuyên kiểm tra cơ sở, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những địa phương có nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân. Động viên, tạo điều kiện cho công chức, viên chức thuộc quyền trong độ tui nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố:

Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố theo dõi, hướng dẫn các cơ quan ngành dọc ở cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyển quân. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố:

Phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân. Tăng thời lượng phát sóng, đăng tin bài về Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống của địa phương, kết quả tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thành phố và các địa phương; biểu dương các đơn vị, cá nhân chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự để nhân dân và công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự biết, tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

7. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xác định các chtrương, biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phát huy sức mạnh tng hp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển khai thực hiện đúng, đủ các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng tốt, không có loại trả.

Tích cực tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp để nâng cao chất lượng lực lượng thường trực, dự bị động viên góp phần tạo nguồn cán bộ cơ sở và thực hiện công bằng xã hội.

Làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, tổ chức đón, nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trvề địa phương, quan tâm giải quyết chính sách tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ.

Chỉ đạo cơ quan Quân sự, Công an phối hợp với các ngành có liên quan của địa phương xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc cố ý gây cản trở đến việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự để kịp thời răn đe, giáo dục công dân trong việc chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự.

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về chỉ tiêu, chất lượng giao quân của địa phương.

8. Quy định báo cáo:

Ủy ban nhân dân các quận, huyện báo cáo các nội dung sau về Ủy ban nhân dân thành phố và các Sở, ban, ngành của thành phố để chỉ đạo, theo dõi:

- Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018: báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Bộ Chỉ huy quân sự thành phố), trước ngày 01/10/2017.

- Kế hoạch sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự: báo cáo về Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và Sở Y tế trước ngày 01/11/2017.

- Kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự: báo cáo về Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và Sở Y tế trước ngày 15/11/2017.

- Kế hoạch xác minh, xét duyệt chính trị công dân gọi nhập ngũ năm 2018: báo cáo về Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và Công an thành phố, trước ngày 01/01/2018.

- Kế hoạch tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2018: báo cáo về Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và Công an thành phố, trước ngày 10/02/2018.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này; trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết (qua Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tổng hợp).

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh QK3;
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBNDTP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Các đoàn th
TP;
- Các thành viên HĐNVQSTP;
- Đài PT&THHP, Báo HP, Báo ANHP;
- Cổng TTĐT TP;
- Các Phòng: VXNC, KTGSTĐKT;
- CV: NC;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng