Kế hoạch 1647/UBND-KH năm 2016 thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Kon Tum ban hành
Số hiệu: 1647/UBND-KH Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Hữu Hải
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: 21/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1647/UBND-KH

Kon Tum, ngày 21 tháng 7 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 19/CT-TTG NGÀY 24/7/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

2. Đẩy mạnh việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã (sau đây gọi là HTX) trong các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đưa kinh tế tập thể thoát khỏi tình trạng yếu kém, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, n định chính trị ở cơ sở và xây dựng nông thôn mới.

II. Mục tiêu phấn đấu

1. Đến hết năm 2018: Đảm bảo từ 60 - 70% HTX hoạt động từ khá trở lên, giảm số HTX yếu kém dưới 10%, 100% cán bộ chủ chốt của HTX được bồi dưỡng, bsung các kiến thức về HTX và pháp luật có liên quan.

2. Đến năm 2020: Không còn Hợp tác xã yếu kém, có từ 80 - 90% HTX hoạt động từ khá trở lên; 80% cán bộ chủ chốt HTX được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ.

3. Hằng năm, thành lập mới từ 2 - 4 HTX, trong đó chú trọng phát triển các HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, HTX dịch vụ nông nghiệp, HTX chợ, HTX môi trường.

III. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, xây dựng mô hình HTX, liên hiệp HTX

2. Thực hiện các đề án, chương trình hỗ trợ phát triển HTX.

3. Rà soát hướng dẫn các HTX tổ chức lại theo Luật HTX hoặc chuyển đổi sang hình thức khác; chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về HTX trên địa bàn.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phát triển kinh tế tập thể.

IV. Nhiệm vụ cụ thể, giải pháp và tiến độ thực hiện

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố

1.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hằng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. Định kỳ hng quý, 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp các ngành nghiên cứu, rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể (hoàn thành trong năm 2016).

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện, tổng hợp nhu cầu, dự toán kinh phí hằng năm để thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014.

- Phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có kế hoạch thanh tra, kim tra thực hiện quy định của pháp luật về HTX; giải quyết hoặc hướng dẫn giải quyết những vướng mắc trong thực hiện các quy định pháp lut về HTX.

1.2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX tỉnh và các ngành liên quan:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí, hỗ trợ kinh phí thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về đi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh; kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh; bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh theo quy định và phù hợp với khả năng của ngân sách tỉnh (thực hiện hằng năm).

- Cung cấp thông tin, hướng dẫn cơ chế tài chính, hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện các nội dung của Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014.

1.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ trì phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện các văn bản pháp luật về HTX thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; chỉ đạo xây dựng mô hình và nhân rộng các HTX hoạt động hiệu quả.

- Hướng dẫn các HTX nông nghiệp chuyn hướng hoạt động theo mô hình dịch vụ tổng hợp, liên kết theo chuỗi từ cung ứng, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm (đặc biệt đối với các HTX tại các thị trấn, phường). Triển khai thực hiện Nghị định 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ quy định chính sách về chương trình khuyến nông, khuyến ngư (thực hiện hằng năm).

- Hướng dẫn điều kiện, tiêu chí thụ hưởng về chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp theo quy định của các bộ, ngành (thực hiện hng năm).

- Hướng dẫn các HTX sản xuất, chế biến nông sản thực hiện các tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quy định (thực hiện hằng năm).

1.4. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh và các sở, ngành liên quan:

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện các văn bản pháp luật về HTX thuộc lĩnh vực quản lý; chỉ đạo xây dựng mô hình và nhân rộng các HTX hoạt động hiệu quả.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng mô hình HTX sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản, thực phẩm và các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu.

- Nghiên cứu triển khai các biện pháp hỗ trợ cho các HTX. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm cho các HTX, htrợ các HTX tham gia hội chợ để giới thiệu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm với thị trường trong và ngoài nước (thực hiện hằng năm).

- Tuyên truyền, hướng dẫn Ban quản lý, Tquản lý chợ chuyn đi hoạt động sang mô hình HTX quản lý kinh doanh khai thác chợ theo đúng quy định.

- Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ các HTX trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

1.5. Sở Giao thông vận tải:

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện các văn bản pháp luật về HTX thuộc lĩnh vực quản lý.

- Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển HTX vận tải đề xuất áp dụng ở tỉnh. Hướng dẫn các HTX vận tải hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

- Kiểm tra đánh giá, củng cố tổ chức hoạt động các HTX vận tải hiện có, lựa chọn xây dựng thí điểm từ 1 đến 2 HTX để rút kinh nghiệm và nhân rộng (hoàn thành năm 2017).

1.6. Sở Xây dựng:

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện các văn bản pháp luật về HTX thuộc lĩnh vực quản lý; chỉ đạo xây dựng mô hình và nhân rộng các HTX hoạt động hiệu quả.

- Nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, giải pháp khuyến khích phát triển sản xuất gạch không nung trên địa bàn tỉnh, trong đó có các HTX sản xuất vật liệu xây dựng (hoàn thành năm 2017).

- Hướng dẫn các HTX xây dựng hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng.

1.7. Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể tại Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 04/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể từ tỉnh đến xã.

1.8. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các HTX chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch và dự án được phê duyệt; trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Quỹ tín dụng nhân dân, HTX đang sử dụng đất vào các mục đích xây dựng trụ sở, nhà kho, sân phơi, cơ sở dịch vụ... trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (hoàn thành trước quí I năm 2017).

1.9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh triển khai Chương trình an toàn, vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ trong khu vực kinh tế tập thể; đào tạo nghề cho xã viên và người lao động các HTX hng năm.

1.10. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, các Sở, ngành liên quan, các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách, pháp luật về HTX bằng nhiều hình thức thích hợp (thực hiện hằng năm).

1.11. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, các sở, ngành liên quan đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu, chương trình ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất của các HTX, nhất là công nghệ chế biến, bảo quản nông sản, thực phẩm sau thu hoạch. Tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học ứng dụng cho việc đổi mới, phát triển kinh tế tập thể của tỉnh (thực hiện hng năm).

1.12. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các Quỹ Tín dụng nhân dân tỉnh củng cố, mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động, thành lập mới Quỹ ở địa bàn có đủ điều kiện trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, an toàn đúng pháp luật. Tổ chức bi dưỡng nghiệp vụ cho các Quỹ Tín dụng nhân dân, HTX có hoạt động tín dụng nội bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát các Quỹ tín dụng nhằm đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh, chấp hành đúng các chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng (thực hiện hằng năm).

1.13. Cục thuế tỉnh: Thực hiện chính sách ưu đãi về thuế đối với các HTX, Quỹ Tín dụng nhân dân và xử lý tồn tại về thuế đối với HTX còn nợ thuế không có khả năng trả nợ theo đúng quy định (hoàn thành trong quý III năm 2016).

1.14. Liên minh HTX tỉnh chủ trì:

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan biên soạn tài liệu và có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, tập huấn về Luật HTX và các văn bản liên quan đến chính sách phát triển HTX cho các đối tượng. Hướng dẫn xây dựng và nhân rộng nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động có hiệu quả (thực hiện hằng năm).

- Phối hợp với sở, ngành, y ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, thống kê, số lượng HTX hiện có; tổ chức khảo sát, điều tra, đánh giá, phân loại HTX trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch đy mạnh củng cố các HTX yếu kém, phát triển các HTX mới phù hợp với nhu cu và điều kiện của từng địa phương, từng lĩnh vực (thực hiện thường xuyên vào quý IV hng năm).

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, tổ chức điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng hóa, nông sản của khu vực kinh tế tập thể tại Liên minh HTX tỉnh (hoàn thành trong quý I năm 2017).

- Tổ chức thực hiện tốt công tác tư vấn, hỗ trợ đối với HTX; triển khai tập huấn, bồi dưỡng. Phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức các khóa đào tạo cho cán bộ, thành viên HTX (thực hiện hng năm).

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch tổ chức đoàn cán bộ quản lý về kinh tế tập thể, cán bộ HTX của tỉnh đi tìm hiu, học tập kinh nghiệm quản lý, mô hình HTX điển hình tiên tiến, HTX trong lĩnh vực mới (HTX y tế, HTX trường học, HTX nhà ở...) tại các tỉnh, thành trong nước (hoàn thành trong quý III năm 2016).

- Phối hợp với các sở, ngành xây dựng và thực hiện các chương trình ký kết phối hợp xây dựng và phát triển kinh tế tập thể.

- Tổng hợp các vướng mắc, đề xuất kiến nghị của các HTX chuyn các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giải quyết. Theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

1.15. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum: Xây dựng, duy trì thường xuyên các chuyên trang, chuyên mục đ tuyên truyền về kinh tế tập thể.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Thành lập và xây dựng quy chế, chương trình hoạt động của Ban chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể huyện, thành phố. Phân công trách nhiệm cụ thcho các phòng, ban trực thuộc, cán bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể trên địa bàn huyện, thành phố (hoàn thành trong quý III năm 2016).

- Hằng năm, mỗi huyện, thành phố vận động, tư vấn thành lập mới ít nhất 01 HTX, lựa chọn từ 01 đến 02 HTX để chỉ đạo xây dựng mô hình HTX điển hình, tổng kết nhân rộng các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả trên địa bàn.

- Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hỗ trợ kinh phí chương trình hỗ trợ phát triển HTX, tạo điều kiện thuận lợi cho HTX tham gia các chương mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

- Chủ động, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh:

+ Rà soát, đánh giá, phân loại HTX hằng năm, xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX thuộc loại trung bình, yếu kém trên địa bàn.

+ Xây dựng kế hoạch, chương trình củng cố, sáp nhập, hợp nhất các HTX quy mô thôn, giải thcác HTX yếu kém không còn điều kiện củng cố, quy mô nhỏ tồn tại hình thức theo đúng quy định của Luật HTX.

- Hằng tháng, quý, 6 tháng và năm báo cáo tình hình hợp tác xã theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX tỉnh. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hàng năm, 5 năm theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đu tư.

- Chỉ đạo các xã có kế hoạch tổ chức triển khai hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể, Luật HTX năm 2012 cho các cấp, cộng đồng dân cư trên địa bàn; vận động thành lập mới và củng cố các HTX yếu kém trên địa bàn (thực hiện hằng năm).

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh và các đoàn thể

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh Đoàn, Hội Cựu chiến binh tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hợp tác xã; vận động người dân và hội viên tham gia hợp tác xã; tham gia tư vn, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng chương trình phối hợp với các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện giám sát việc thi hành Luật HTX.

V. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ban chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh:

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch này, định kỳ hằng năm tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chđạo kiện toàn, nâng cao cht lượng hoạt động của Ban chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể các huyện, thành phố đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả.

2. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, đơn vị mình đtổ chức thực hiện. Định kỳ hằng năm sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được phân công và gửi báo cáo về Liên minh HTX tỉnh để tng hợp báo cáo Tỉnh ủy, y ban nhân dân tỉnh.

(Kế hoạch này thay thế văn bản số 2546/UBND-KTTH ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Ủy ban nhân dân tỉnh báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Liên minh HTX tỉnh;
- BCĐ Phát triển kinh tế tập thể tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KT);
- Lưu: VT, KT5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn
Hữu Hải

 

Nghị định 02/2010/NĐ-CP về khuyến nông Ban hành: 08/01/2010 | Cập nhật: 14/01/2010