Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1492/QĐ-TTg về Kế hoạch 89-KH/TU thực hiện Kết luận 02-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Số hiệu: 149/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Hoàng Việt Phương
Ngày ban hành: 13/09/2021 Ngày hiệu lực: 13/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1492/QĐ-TTG NGÀY 10/9/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH SỐ 89-KH/TU NGÀY 30/7/2021 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 02-KL/TW NGÀY 18/5/2021 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 47-CT/TW VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Căn cứ Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Căn cứ Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (kế hoạch số 89-KH/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới và mọi tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

2. Rà soát, xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể để các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC và CNCH tạo sự chuyển biến rõ nét đối với công tác PCC C và CNCH trên địa bàn tỉnh.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Quán triệt việc thực hiện công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ thường xuyên là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân. Người đứng đầu chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm về tình hình an toàn PCCC và CNCH thuộc phạm vi mình quản lý; chủ động chỉ đạo thực hiện công tác phòng ngừa, không để xảy ra các vi phạm nghiêm trọng, mất an toàn về PCCC tại cơ quan, địa bàn, cơ sở.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH.

4. Phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tăng cường, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn PCCC, nhất là những nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, như: nhà làm việc, kho chứa hồ sơ, tài liệu, chất dễ cháy; hệ thống điện...; khoảng cách giữa các chất dễ cháy với các nguồn điện, nguồn nhiệt, khí dầu mỏ hóa lỏng (Gas)... kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác PCCC; chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Quan tâm bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm để đảm bảo cho công tác PCCC và CNCH.

5. Phối hợp triển khai thực hiện xây dựng, quy hoạch hạ tầng PCCC; xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung trong cải cách hành chính lĩnh vực PCCC và CNCH; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại vào phục vụ công tác PCCC và CNCH.

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 19/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư thuộc ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa bàn quản lý, kiên quyết không cấp phép kinh doanh đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC và CNCH.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan thực hiện sơ kết Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của lực lượng PCCC (thực hiện trong Quý IV/2022); tổng kết thi hành Luật PCCC và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC trên địa bàn tỉnh (thực hiện trong Quý IV/2023); tham gia ý kiến về dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về PCCC và CNCH (thực hiện khi có yêu cầu).

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 382/QĐ-BCA ngày 18/01/2021 của Bộ Công an phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu tình hình mới”. Chủ động thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực PCCC; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực PCCC và CNCH mức độ 3 và 4 (thực hiện theo Đề án của Bộ Công an).

- Hằng năm tổ chức đợt cao điểm về an toàn PCCC và CNCH tại các cơ s ở có nguy hiểm cháy, nổ cao, khu dân cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại... nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn PCCC, hạn chế thấp nhất khả năng xảy ra cháy, không để cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng.

Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia bảo đảm các nội dung quy hoạch hạ tầng PCCC gồm: mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ phòng cháy và chữa cháy; hệ thống cung cấp nước phục vụ phòng cháy và chữa cháy; hệ thống giao thông phục vụ phòng cháy và chữa cháy; hệ thống thông tin liên lạc phục vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện thường xuyên).

- Điều tra, công bố, công khai nguyên nhân các vụ cháy, nổ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về PCCC (thực hiện theo vụ việc).

- Nâng cao năng lực chiến đấu, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trong đó: tăng cường huấn luyện năng lực ứng phó sự cố cháy, nổ, CNCH trên sông, nhà cao tầng, nhà sản xuất... cho lực lượng chữa cháy và CNCH; xây dựng trung tâm thông tin chỉ huy chữa cháy và CNCH; sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang bị phương tiện cơ giới c ủa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (thực hiện theo kế hoạch của Bộ Công an).

- Tham mưu, tổ chức thực tập các phương án chữa cháy và CNCH có huy động nhiều lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia chữa cháy và CNCH. Ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác chữa cháy và CNCH (thực hiện thường xuyên).

2. Sở Thông tin và truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh đăng tải các tin, bài viết, phát phóng sự về PCCC; phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH xây dựng các tin bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng PCCC cơ bản trong đời sống thường ngày, như: đảm bảo an toàn PCCC trong sử dụng điện; khí dầu mỏ hóa lỏng (Gas)…; giải pháp thoát nạn, ngăn cháy lan, ngăn khói khí độc khi có sự cố cháy, nổ xảy ra... (thực hiện thường xuyên).

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia phải có nội dung quy hoạch hạ tầng PCCC; lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan và Công an tỉnh để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật PCCC và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ (thực hiện thường xuyên).

4. Sở Tài chính

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí xây dựng các đề án, dự án phục vụ chiến lược xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, tinh nhuệ; phân bổ nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm đảm bảo đáp ứng yêu cầu cho hoạt động PCCC trên địa bàn tỉnh (thực hiện thường xuyên).

5. Sở Xây dựng

Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về PCCC trong lĩnh vực xây dựng, nhất là các loại hình cải tạo nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; việc lập quy hoạch, thẩm định, cấp phép xây dựng và nghiệm thu trước khi đưa công trình vào sử dụng (thực hiện thường xuyên).

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tăng cường phương tiện, thiết bị phục vụ công tác PCCC rừng cho lực lượng Kiểm lâm. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, nhất là công tác kiểm tra an toàn PCCC rừng; xử lý vi phạm; phương án huy động các đơn vị Quân đội, Công an và Nhân dân trên địa bàn trong công tác chữa cháy rừng (thực hiện thường xuyên).

7. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Duy trì hoạt động hiệu quả lực lượng dân phòng cơ sở, tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng của lực lượng này với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ trong hoạt động PCCC và CNCH, xác định đây là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC tại chỗ ; Hằng năm 100% khu dân cư, cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH theo các tình huống đề ra để nâng cao khả năng, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ (thực hiện thường xuyên).

- Rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao cần tăng cường quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; thực hiện ngay những giải pháp, biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC và CNCH theo phân cấp tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC (hoàn thành trong Quý IV/2021).

- Khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia phải có nội dung quy hoạch hạ tầng PCCC. Phối hợp rà soát quy hoạch khu dân cư, đô thị phải đặc biệt chú ý các điều kiện phục vụ quy hoạch PCCC, như: giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy và CNCH. Tích cực vận động Nhân dân tự nguyện di dời các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ có nguy hiểm cháy, nổ cao ra khỏi khu dân cư và đầu tư, mua sắm thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH tại chỗ. Có cơ chế khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia xây dựng, đầu tư phát triển hoạt động PCCC tại địa phương (thực hiện thường xuyên).

8. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu sơ kết việc thực hiện Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác PCCC đối với cơ sở quốc phòng; Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BCA-BQP ngày 03/9/2014 của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 78/2011/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh (hoàn thành trong Quý II/2022).

9. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị khác

Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này trong phạm vi lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung kế hoạch này (hoàn thành trong Quý IV/2021); hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện gắn với việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC (qua Công an tỉnh) trước ngày 20/8 để tổng hợp.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch này; đề xuất, kiến nghị các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện hiệu quả Kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an (C07); (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Lãnh đạo HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh
- Lưu: VT, NC (CH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Việt Phương

 

 

 

 

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2019 về tăng cường tiết kiệm điện Ban hành: 30/01/2019 | Cập nhật: 15/03/2019

Chỉ thị 02/CT-UBND tổ chức Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 Ban hành: 09/01/2017 | Cập nhật: 13/02/2017

Chỉ thị 02/CT-UBND điều hành thu, chi ngân sách nhà nước Ban hành: 03/01/2014 | Cập nhật: 03/07/2014

Chỉ thị 02/CT-UBND về tổ chức tổng tra kinh tế năm 2021 Ban hành: 26/01/2021 | Cập nhật: 16/03/2021