Kế hoạch 147/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ nay đến năm 2020
Số hiệu: 147/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Hồ Tiến Thiệu
Ngày ban hành: 17/08/2017 Ngày hiệu lực: 17/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng chống ma túy đến năm 2020; căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống ma túy; phát huy thành tích, kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém; tổ chức rút kinh nghiệm để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn ma túy; từng bước kiềm chế sự gia tăng, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy tới mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn, trường học, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về tệ nạn ma túy được phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy với các nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân.

3. Số vụ phạm tội sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy từ mức độ nghiêm trọng trở lên được phát hiện, xử lý tăng hơn 5% so với năm trước; triệt xóa từ 10 - 15% số điểm, tụ điểm về ma túy mỗi năm; không để phát sinh các tụ điểm phức tạp về ma túy; phòng ngừa, ngăn chặn, không để hình thành các điểm sản xuất trái phép chất ma túy; tích cực phát hiện, phá nhổ 100% diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy, ngăn chặn, làm giảm diện tích trồng so với năm trước.

4. Phấn đấu mỗi năm có hơn 1% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đủ tiêu chuẩn đưa ra khỏi diện quản lý, hạn chế tối đa phát sinh người nghiện mới; giảm hơn 1% số xã, phường, thị trấn có ma túy so với năm trước; đến năm 2020 có hơn 20% số xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy giảm mức độ phức tạp so với năm 2015; hàng năm mỗi huyện, thành phố xây dựng được 01 mô hình điểm về phòng chống tệ nạn ma túy tại xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý; 80% số người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện; cơ sở cai nghiện đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về cai nghiện ma túy.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tệ nạn ma túy trên địa bàn; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về ma túy sâu rộng trong quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức, trên tất cả các phương tiện truyền thông, tập trung truyền tải các nội dung cần thiết, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng loại địa bàn cụ thể, hậu quả, tác hại của việc sử dụng ma túy, cách nhận biết và xu hướng sử dụng các loại ma túy tổng hợp, nhất là các loại ma túy mới phát hiện, mức độ tác hại đối với tính mạng, sức khỏe người sử dụng và nguy hiểm cho xã hội; hỗ trợ hoạt động và nhân rộng các mô hình phòng chống ma túy có hiệu quả tại cơ sở; quá trình tuyên truyền kết hợp với lồng ghép, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật, phát triển kinh tế, xã hội, phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

2. Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đấu tranh quyết liệt với các đường dây ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, tập trung ngăn chặn có hiệu quả các loại ma túy tổng hợp, nhất là ma túy đá từ Trung Quốc thẩm lậu vào địa bàn tỉnh. Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy.

3. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy, không để thất thoát, sử dụng sai mục đích các loại tiền chất, chất hướng thần và các dược phẩm có chứa chất ma túy; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp trồng trái phép cây có chứa chất ma túy; ngăn chặn, phòng ngừa, không để phát sinh, tồn tại các điểm sản xuất trái phép chất ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp.

4. Thực hiện thường xuyên, có hiệu quả công tác rà soát, thống kê người nghiện ma túy; tổ chức phân loại, quản lý chặt chẽ người nghiện, hạn chế phát sinh người nghiện mới; tiếp tục đổi mới, mở rộng các hình thức, biện pháp dự phòng nghiện ma túy, cai nghiện và giảm tác hại cho người nghiện; hỗ trợ, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý người nghiện sau cai nghiện tại cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện.

5. Tăng cường khả năng chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và mở rộng các hình thức, biện pháp xã hội phòng chống ma túy; huy động đa dạng các nguồn lực hợp pháp tham gia phòng, chống ma túy.

III. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao hiệu quả điều hành, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác phòng, chống ma túy

a) Nâng cao năng lực nắm tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý các vụ vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, nhất là các vụ án phức tạp, nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

b) Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan phòng, chống ma túy theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, trong đó ưu tiên tăng cường lực lượng, nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách và bộ phận làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy.

c) Rà soát các nội dung có liên quan đến các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy để đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp tình hình thực tiễn. Tổ chức quản lý chặt chẽ những ngành, nghề dễ bị các đối tượng tội phạm ma túy lôi kéo, lợi dụng thực hiện các hoạt động phạm tội, các hoạt động xuất nhập khẩu, sử dụng tiền chất ma túy, thuốc hướng thần và thuốc có chứa chất ma túy.

d) Đảm bảo các nguồn lực, có chính sách đãi ngộ thích đáng để động viên, khuyến khích việc tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy của các cá nhân, tổ chức kinh tế - xã hội và cả hệ thống chính trị. Định kỳ có kế hoạch tổ chức điều tra cơ bản, rà soát, đánh giá tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy để điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống ma túy phù hợp với từng thời điểm và từng địa bàn.

đ) Áp dụng hiệu quả các thành tựu khoa học tiên tiến và công nghệ hiện đại vào công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, ưu tiên lĩnh vực đấu tranh, giám định chất ma túy và thống kê về phòng, chống ma túy.

2. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy

a) Xác định rõ vai trò, phân công trách nhiệm cụ thể của các cơ quan chủ trì, phối hợp và thống nhất nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy giữa các cơ quan chức năng. Tiến hành nghiên cứu, cải tiến phương pháp, nội dung, hình thức, xây dựng các chương trình tuyên truyền theo hướng chuyên sâu, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn cụ thể.

b) Xây dựng các chương trình, kế hoạch gia tăng thời lượng và đa dạng các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy giữa các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố. Xây dựng các phóng sự, tin bài, hình ảnh và những thông tin phòng, chống ma túy cần thiết, nhằm tác động thường xuyên tới nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân. Đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng.

c) Kết hợp tuyên truyền trực tiếp với các hình thức tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông, trong đó chú ý vai trò của các tổ chức, cá nhân có uy tín, ảnh hưởng. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sinh động mang thông điệp về phòng, chống ma túy. Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể, tập trung vào các tầng lớp học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức, đoàn viên công đoàn và nhân dân ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là những vùng có nhiều nguy cơ xảy ra tình trạng trồng trái phép cây có chứa chất ma túy.

d) Hàng năm, có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy từ tỉnh đến các huyện, thành phố, đặc biệt là đội ngũ giáo viên giảng dạy tại các trường học, dạy nghề được phân công trực tiếp thực hiện công tác này.

đ) Hỗ trợ tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống ma túy ở cấp cơ sở, tập trung cho các xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy. Trong đó, quan tâm, chú trọng việc triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy để phòng ngừa phát sinh phức tạp về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy; bồi dưỡng nâng cao khả năng, trình độ nghiệp vụ cho lực lượng công an xã và các tổ chức đoàn thể về phòng, chống ma túy; xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình có hiệu quả về phòng, chống ma túy.

3. Nâng cao năng lực, hiệu quả đấu tranh chống tội phạm về ma túy

a) Tăng cường lực lượng, bố trí phù hợp, kết hợp bồi dưỡng nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách, đảm bảo đáp ứng những yêu cầu cấp thiết đề ra, phù hợp với tình hình thực tiễn và các chính sách pháp luật hiện hành. Bổ sung, sửa chữa, nâng cấp, trang cấp những thiết bị cần thiết, hiện đại cho các lực lượng chuyên trách; đặc biệt là các trang thiết bị phục vụ cho cơ động chiến đấu, thông tin liên lạc, đảm bảo hiệu lực và an toàn cho cán bộ chiến sỹ trực tiếp đấu tranh. Hỗ trợ kinh phí, trang cấp thiết bị hiện đại, phù hợp cho các cơ quan thực hiện quyền công tố, xét xử của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp và Tòa án nhân dân các cấp nhằm đáp ứng thực tiễn đấu tranh và các yêu cầu của pháp luật mới ban hành.

b) Tăng cường phối kết hợp giữa các lực lượng chuyên trách của tỉnh với các Bộ, ngành của Trung ương, giữa các tỉnh và với các huyện, thành phố trong tỉnh, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy.

Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, triệt xóa các điểm bán lẻ; ngăn chặn, không để phát sinh tụ điểm phức tạp ở khu vực biên giới, cửa khẩu; làm tốt công tác phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, các Kế hoạch cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc; phát hiện, xử lý triệt để việc trồng cây có chứa chất ma túy. Kịp thời rút kinh nghiệm trong các mối quan hệ phối hợp nhằm triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

c) Tổ chức triển khai các hoạt động nghiệp vụ nhằm phát hiện, đấu tranh, xử lý triệt để các loại tội phạm về ma túy, nhất là các vụ phạm tội nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Tập trung vào công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình để xây dựng các chương trình, kế hoạch đấu tranh phù hợp, sát với thực tiễn; phát hiện, bóc gỡ các đường dây tội phạm ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; ngăn chặn có hiệu quả các loại ma túy tổng hợp, nhất là ma túy đá xâm nhập vào địa bàn qua các cửa khẩu, đường mòn biên giới; phòng ngừa, kiểm soát nhằm phát hiện sớm và tổ chức phá nhổ, xử lý triệt để tình trạng trồng trái phép cây có chứa chất ma túy; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử nhằm bóc gỡ tận gốc các nguồn cung cấp ma túy, bắt giữ các đối tượng phạm tội xử lý nghiêm minh trước pháp luật, thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có.

d) Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát để ngăn chặn hiệu quả việc thất thoát, thẩm lậu tiền chất, hóa chất, dược liệu mà tội phạm có thể sử dụng vào việc sản xuất các loại ma túy tổng hợp trên địa bàn.

4. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện ma túy

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của tỉnh cụ thể hóa Đề án đổi mới công tác cai nghiện theo Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình đầu tư phát triển hệ thống dịch vụ xã hội hỗ trợ người nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020; Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực vào công tác điều trị và cai nghiện ma túy.

b) Ứng dụng các tiêu chí xác định mức độ lạm dụng, nghiện ma túy và phác đồ điều trị nghiện, rối loạn do sử dụng ma túy phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế địa phương.

c) Chuyển đổi mô hình Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh thành Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh. Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực vào công tác điều trị và cai nghiện ma túy. Tăng cường công tác quản lý người sử dụng, người nghiện, người cai nghiện ma túy và đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện ma túy. Áp dụng các quy trình và tiến hành điều trị nghiện ma túy có hiệu quả với từng loại ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp để áp dụng tại các cơ sở cai nghiện ma túy và cơ sở y tế.

d) Tiếp tục mở rộng các cơ sở điều trị nghiện các dạng chất thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone đến tất cả các huyện, thành phố hoặc theo cụm xã, phường, thị trấn; hỗ trợ công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Mở rộng điều trị Methadone cho phạm nhân trong trại tạm giam.

đ) Xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách hạn chế người nghiện bỏ việc điều trị, khuyến khích cai nghiện tự nguyện; thí điểm và nhân rộng các mô hình cai nghiện và quản lý người nghiện kết hợp với dạy nghề, tạo việc làm theo hướng xã hội hóa.

5. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

a) Tăng cường và mở rộng các hoạt động hợp tác với cơ quan phòng, chống tội phạm và ma tuý của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); chủ động nắm chắc tình hình và bám sát nội dung các văn bản, thỏa thuận về hợp tác về phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Trung Quốc để trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, xử lý các vụ án ma túy có liên quan đến hai bên biên giới và truy bắt các đối tượng phạm tội ma túy bỏ trốn.

b) Đẩy mạnh hợp tác, giao lưu trao đổi, học tập kinh nghiệm với các lực lượng phòng, chống ma túy của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, ứng dụng khoa học trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, cai nghiện và chữa trị cho người nghiện ma túy. Tiếp tục duy trì hoạt động của Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) theo thỏa thuận với Công an Trung Quốc để nâng cao hiệu quả phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

a) Thực hiện chức năng cơ quan thường trực về phòng chống ma túy; chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các Đề án, Dự án thuộc Chương trình phòng, chống ma túy.

b) Phối hợp với các Sở: Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

c) Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu đề xuất phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị trong chương trình phòng, chống ma túy.

d) Đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện của các cơ quan, sở, ban, ngành được phân công nhiệm vụ trong Kế hoạch.

đ) Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung Kế hoạch, thường xuyên báo cáo tình hình kết quả thực hiện theo quy định.

e) Tổng hợp tình hình xây dựng các báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch; chủ trì nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh nội dung Kế hoạch phù hợp với thực tiễn.

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện các dự án trong chương trình phòng, chống ma túy thuộc chức năng của lực lượng Công an, bao gồm:

- Dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử lý án về ma túy của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp” thuộc Chương trình mục tiêu “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy” của Bộ Công an.

+ Mục tiêu:

Hàng năm, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ cho 100% cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng chuyên trách của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan đáp ứng các yêu cầu đề ra.

Hàng năm, 100% các vụ án ma túy lớn, đặc biệt phức tạp được xét xử đúng người, đúng tội và đảm bảo thời gian luật định. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm 100% các vụ án ma túy lớn, đặc biệt phức tạp.

+ Nhiệm vụ:

Hỗ trợ kinh phí điều tra, xử lý các vụ án ma túy, đặc biệt là những vụ án nghiêm trọng, phức tạp, những vụ án có yếu tố nước ngoài hoặc xảy ra tại những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Tăng cường phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân trong truy tố, xét xử các vụ án về ma túy.

- Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp” thuộc Chương trình mục tiêu “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy” của Bộ Công an.

+ Mục tiêu:

Hỗ trợ tổ chức điều tra cơ bản nhằm đánh giá đúng thực trạng 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Hàng năm, tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống ma túy tại 2 - 3 huyện, thành phố và 1 - 2 sở, ngành.

Nâng tỷ lệ phát hiện, bắt giữ và xử lý tội phạm về ma túy ở các huyện biên giới lên 50% so với cả tỉnh; các huyện, thành phố không phát sinh thêm tụ điểm phức tạp về ma túy, triệt xóa từ 10 - 15% số điểm, tụ điểm về ma túy mỗi năm.

+ Nhiệm vụ:

Tiến hành các hoạt động chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi mua bán ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Hỗ trợ công tác điều tra, giám định các vụ án ma túy lớn; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới; kế hoạch triệt phá các điểm phức tạp về ma túy.

- Dự án “Nâng cao năng lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy” thuộc Chương trình mục tiêu “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy” của Bộ Công an.

+ Mục tiêu:

Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông qua việc trang bị các phương tiện kỹ thuật phù hợp và hiện đại; nâng cao tỷ lệ phát hiện, bắt giữ tội phạm ma túy ở các huyện biên giới.

+ Nhiệm vụ:

Tham mưu, đề xuất đầu tư trang bị phương tiện, kỹ thuật hiện đại nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; trang thiết bị phục vụ công tác giám định, phát hiện chất ma túy tại các địa bàn trọng điểm.

- Dự án “Nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” thuộc Chương trình mục tiêu “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy” của Bộ Công an.

+ Mục tiêu:

Không để phát sinh tệ nạn ma túy ở các xã, phường, thị trấn hiện chưa có tệ nạn ma túy. Phấn đấu đến hết năm 2020 giảm mức độ phức tạp của 20% số xã, phường, thị trấn. Mỗi năm phấn đấu giảm hơn 1% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy và giảm hơn 1% số người nghiện ma túy trên địa bàn. Hàng năm phấn đấu triệt xóa từ 10 - 15% số điểm phức tạp về ma túy. Không để phát sinh tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn; tổ chức triệt xóa 100% diện tích cây có chứa chất ma túy trồng trái phép phát hiện được.

+ Nhiệm vụ:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự quản lý của UBND cấp xã về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác phòng chống ma túy tại xã, phường, thị trấn. Thực hiện rà soát, thống kê người nghiện ma túy; phân loại người nghiện ma túy và lập hồ sơ quản lý.

Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm về ma túy; quản lý địa bàn không để hình thành điểm nóng về ma túy ở cơ sở. Vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy; tổ chức các biện pháp phòng ngừa nhằm phát hiện sớm và triệt xóa toàn bộ diện tích trồng cây có chứa chất ma túy.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ liên quan đến công tác dự phòng nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

b) Chỉ đạo công tác giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng đã cai nghiện.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và hỗ trợ cai nghiện ma túy, quản lý sau cai cho người nghiện ma túy”, lồng ghép các nhiệm vụ của Dự án này vào Dự án “Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán” thuộc Chương trình mục tiêu “Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội” của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Mục tiêu:

+ Giúp đỡ người nghiện ma tuý cai nghiện, phục hồi sức khoẻ, nâng cao nhận thức về hậu quả và tác hại của ma tuý, chuẩn bị tâm lý tốt để có hành vi và nhân cách tích cực trong việc cai nghiện, nhằm giảm tác hại của ma tuý đến sức khoẻ, gia đình và xã hội. Đồng thời tăng cường công tác dạy nghề, tạo việc làm ổn định cuộc sống cho người nghiện sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng tốt để chống tái nghiện bền vững ngay tại gia đình và cộng đồng.

+ Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân về dự phòng và điều trị nghiện ma tuý, phấn đấu 100% cán bộ chính quyền các cấp và 80% người dân ở độ tuổi trưởng thành hiểu biết cơ bản về nghiện ma tuý, các biện pháp, mô hình dự phòng và điều trị nghiện.

+ Chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất để tiếp nhận, cung cấp dịch vụ cai nghiện ma tuý, đáp ứng nhu cầu cai nghiện của người nghiện, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện về cai nghiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Tổ chức tốt công tác cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng và Cơ sở cai nghiện ma túy, đồng thời chỉ đạo Cơ sở cai nghiện phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao hồ sơ sau cai nghiện và người nghiện đã hoàn thành thời gian cai nghiện về địa phương tiếp tục quản lý và giúp đỡ tái hoà nhập cộng đồng.

- Nhiệm vụ:

+ Rà soát, đầu tư, nâng cấp cơ sở cai nghiện ma túy theo Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 về việc phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

+ Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện thí điểm các mô hình cai nghiện phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn; các mô hình tổ chức học nghề đặc thù cho người nghiện ma túy, mô hình hướng dẫn tìm việc làm; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và nhân rộng mô hình cai nghiện ma túy, dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện và người sau cai nghiện ma túy. Làm tốt công tác tuyên truyền về cai nghiện ma tuý.

+ Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác cai nghiện ma túy.

+ Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá và giám sát thực hiện các chính sách, Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy; tham mưu, đề xuất xây dựng mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy phù hợp với tình hình thực tiễn.

+ Tổ chức ứng dụng, triển khai nhân rộng các loại thuốc hỗ trợ cai nghiện và các phương pháp cai nghiện của Việt Nam vào công tác cai nghiện ma túy.

+ Tham mưu, đề xuất chính sách đặc thù cho cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện ma túy và cơ chế quản lý học viên tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

+ Huy động, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác dự phòng nghiện, cai nghiện ma túy và hỗ trợ sau cai.

+ Thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn.

3. Sở Y tế

a) Ứng dụng các thuốc, phương pháp y học và phác đồ điều trị dùng trong cai nghiện, điều trị nghiện ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới.

b) Tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ cho cán bộ có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy; cán bộ làm công tác điều trị cắt cơn, giải độc, trị liệu, hồi phục cho người tham gia cai nghiện.

c) Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình điều trị thay thế bằng thuốc Methadone đảm bảo đúng quy định và hiệu quả.

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc và công tác điều trị nghiện ma túy.

đ) Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ các Đề án, Dự án liên quan trong chương trình phòng, chống ma túy của Bộ Y tế.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo công tác thông tin, truyền thông và giáo dục phòng, chống ma túy theo nội dung chương trình phòng, chống tội phạm ma túy.

b) Chỉ đạo phối hợp, lồng ghép đồng bộ công tác truyền thông phòng, chống ma túy với truyền thông về các chương trình kinh tế - xã hội khác trên phạm vi toàn tỉnh.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Mục tiêu:

+ Từ năm 2017, thông tin về phòng, chống ma túy được đăng tải trên các cơ quan báo chí cấp Trung ương và cấp tỉnh thương xuyên, liên tục. Đến năm 2020, đạt 70% người dân tại các địa bàn trọng điểm, tập trung vào nhóm tuổi có nguy cơ được tiếp cận các thông tin có kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy và kỹ năng phòng, chống ma túy.

+ Đến năm 2018, đạt 75% và năm 2020 đạt 100% xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật, tài liệu truyền thông thay đổi về hành vi phòng, chống ma túy. Đến năm 2020, ít nhất 30% số xã thuộc địa bàn trọng điểm có mô hình chuyên sâu về phòng, chống ma túy và 50% số xã trên toàn tỉnh có mô hình lồng ghép về phòng, chống ma túy.

+ 100% phóng viên, các cơ quan thông tin đại chúng theo dõi mảng pháp luật, xã hội có kiến thức, kỹ năng viết, đưa tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy.

- Nhiệm vụ:

+ Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh từ nay cho đến năm 2020.

+ Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống ma túy cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông tin điện tử thành viên, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện và thành phố.

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị biên tập, in, phát hành tài liệu tuyên truyền cung cấp thông tin về phòng, chống ma túy cho các cơ quan báo chí, Đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thành phố.

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh truyền tải các thông điệp, thông tin về phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm soát chặt chẽ hoạt động mua bán ma túy trái phép trên mạng internet và mạng xã hội.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chỉ đạo triển khai các phần việc thuộc phạm vi trách nhiệm nêu trong Kế hoạch; xây dựng kế hoạch chỉ đạo, phối hợp đồng bộ công tác tuyên truyền phòng chống ma túy với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và với các chương trình kinh tế - xã hội khác do Sở thực hiện trên cùng địa bàn triển khai.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các địa bàn trọng điểm về ma túy” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Mục tiêu:

Nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy của quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, hướng tới:

+ 100% các thiết chế văn hóa cơ sở tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy.

+ 100% đội chiếu bóng lưu động, đội tuyên truyền văn hóa, văn nghệ lưu động tiến hành các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

- Nhiệm vụ:

Sản xuất sản phẩm truyền thông; tổ chức các sự kiện định hướng tuyên truyền phòng, chống ma túy góp phần tạo nên không khí ra quân đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh và nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân về phòng, chống ma túy, cụ thể:

+ Tổ chức các cuộc thi sáng tác tạo nguồn sản phẩm tuyên truyền có nội dung mang tính định hướng, có chất lượng nghệ thuật cao để làm tài liệu hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho các cơ quan, đơn vị.

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các thiết chế văn hóa, các điểm công cộng dưới các hình thức: nói chuyện chuyên đề, mít tinh, giao lưu văn hóa, thi đấu thể thao với chủ đề “Thể thao đẩy lùi ma túy”.

+ Cung cấp và cập nhật nội dung, nâng cao kỹ năng tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở; chỉ đạo các đội chiếu bóng lưu động lồng ghép chiếu các phim, phóng sự tài liệu tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục và phòng, chống ma túy tại các cơ sở giáo dục. Tăng cường việc đưa nội dung giáo dục về phòng, chống ma túy lồng ghép trong các chương trình giáo dục với các cấp học, bậc học.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học tại các khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Mục tiêu:

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy; ngăn chặn không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học, đặc biệt là các trường học thuộc khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy (theo quy định tại Quyết định số 3122/2010/QĐ-BCA , ngày 09/8/2010 của Bộ Công an và Hướng dẫn số 279/C47-P7 ngày 21/3/2014 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an), tiến tới:

+ 100% học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy được tuyên truyền, giáo dục về tác hại của tệ nạn ma túy và được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túy.

+ 100% trường học trên địa bàn đạt tiêu chí “Trường học không có ma túy”.

- Nhiệm vụ:

+ Tổ chức đánh giá thực trạng tình hình học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên liên quan đến tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy tại các trường học thuộc địa bàn phức tạp về ma túy.

+ Xây dựng, hỗ trợ phương tiện, thiết bị, kinh phí để duy trì hoạt động hiệu quả của Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma túy”.

+ Tổ chức tuyên truyền, giáo dục trực tiếp về phòng, chống ma túy trong trường học.

+ Rà soát, bổ sung nội dung giáo dục phòng, chống ma túy trong chương trình chính khóa; tăng cường tài liệu tuyên truyền giáo dục ngoại khóa ở các cấp học trình độ đào tạo.

+ Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy cho đội ngũ cán bộ ngành giáo dục trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này.

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành thí điểm thử ma túy nhanh trong học sinh, sinh viên tại một số trường.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

a) Chỉ đạo các đơn vị phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan thuộc Công an, Hải quan thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch; tham gia tuyên truyền, kiểm soát về phòng, chống ma túy; tăng cường hợp tác quốc tế qua biên giới và đấu tranh chống tội phạm ma túy; tổ chức cho các cơ sở y tế trong quân đội trên địa bàn biên giới tham gia cai nghiện ma túy với phương châm “Quân dân y” kết hợp.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nội dung Dự án “Tăng cường lực lượng; nâng cao năng lực; sửa chữa, trang bị, nâng cấp phương tiện chuyên dụng cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy thuộc Bộ Quốc phòng” của Bộ Quốc phòng.

- Mục tiêu:

+ Nâng cao tỷ lệ phát hiện, bắt giữ các vụ án về ma túy tại khu vực biên giới do các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tăng 10% so với năm trước. Tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy cho 100% cán bộ, chiến sỹ và đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn biên giới. Phối hợp quản lý 100% người nghiện ma túy tại địa bàn biên giới.

+ Tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của Trung Quốc trong đấu tranh phòng, chống ma túy; xác định và triệt phá 60% số vụ phạm tội về ma túy lớn từ ngoại biên.

- Nhiệm vụ:

+ Tăng cường lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng tại các phòng, đội, trạm phòng chống ma túy.

+ Bồi dưỡng, nâng cao năng lực về phòng, chống ma túy cho cán bộ chuyên trách phòng, chống ma túy. Trang cấp, nâng cấp, sửa chữa các phương tiện phục vụ nhiệm vụ phòng, chống ma túy cho các đơn vị trực thuộc.

8. Sở Công thương

a) Chỉ đạo các phòng chuyên môn, các dơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm soát việc nhập khẩu, xuất khẩu và quá cảnh tiền chất theo quy định hiện hành.

b) Tăng cường công tác quản lý địa bàn, kịp thời nắm bắt, phát hiện và quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng hóa chất và tiền chất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

9. Văn phòng UBND tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan giúp Ban Chỉ đạo 138 tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch.

b) Giúp Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chỉ đạo phối hợp liên ngành về phòng, chống ma túy.

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư hàng năm cho các dự án phòng, chống ma túy đã được phê duyệt theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, phù hợp khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

b) Thông báo cho Cơ quan quản lý và các cơ quan thực hiện Kế hoạch xây dựng kế hoạch hàng năm phù hợp với khả năng cấn đối ngân sách và nhiệm vụ được giao.

11. Sở Tài chính

a) Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan hướng dẫn kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình phòng, chống ma túy theo quy định của pháp luật.

12. Các sở, ban, ngành khác của tỉnh

Có trách nhiệm tham gia xây dựng, triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

13. UBND các huyện, thành phố

a) Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, trong đó xác định chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy hàng năm và cả giai đoạn gửi Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp chung.

b) Thống nhất quản lý, huy động và lồng ghép các nguồn lực; tổ chức điều hành, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình, dự án trên địa bàn. Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống ma túy theo nội dung được phân công.

c) Thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến lĩnh vực phòng, chống ma túy do địa bàn quản lý theo quy định.

d) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện; lập báo cáo gửi Công an tỉnh (Cơ quan thường trực), Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch thuộc thẩm quyền quản lý theo nội dung, biểu mẫu và thời gian đúng quy định.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên

a) Tham gia thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào của các tổ chức thành viên trên địa bàn dân cư.

b) Phối hợp, kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống ma túy tại cộng đồng theo nội dung Kế hoạch.

15. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp công tác với các sở, ban, ngành có liên quan trong phòng, chống ma túy.

b) Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng lựa chọn những vụ án điểm về ma túy để đưa ra xét xử lưu động nhằm giáo dục, răn đe tội phạm và phòng ngừa chung.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo 138 tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch này.

2. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch; tổ chức xây dựng và phối hợp triển khai các Dự án, Đề án của Kế hoạch. Định kỳ 6 tháng và hàng năm, sơ kết giữa kỳ (năm 2018) và tổng kết Kế hoạch có báo cáo gửi Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Công an tỉnh chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo đề xuất điều chỉnh các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tổng kết thực hiện Kế hoạch vào năm 2020 và đề xuất nhiệm vụ thời gian tiếp theo.

4. Kinh phí thực hiện chương trình phòng, chống ma túy bao gồm: Kinh phí Trung ương cấp cho Chương trình mục tiêu “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy” của Bộ Công an; Chương trình mục tiêu “Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội” của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; kinh phí sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm của các sở, ban, ngành địa phương chủ trì các Đề án, Dự án được phê duyệt; kinh phí thực hiện của tỉnh và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác theo quy định hiện hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Tiến Thiệu