Kế hoạch 144/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Số hiệu: 144/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lê Thành Trí
Ngày ban hành: 29/12/2017 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân sự, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/2017/NĐ-CP NGÀY 01/9/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Triển khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của  Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm (sau đây gọi tắt là Nghị định số 102/2017/NĐ-CP) và Quyết định số 2300/QĐ-BTP ngày 13/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Yêu cầu

- Xác định nội dung công việc, tiến độ, thời hạn và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và Quyết định số 2300/QĐ-BTP ngày 13/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ đã nêu trong kế hoạch.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các nội dung của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP

a) Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng:

Đăng tải các bài viết, chuyên mục, phóng sự để tuyên truyền Nghị định số 102/2017/NĐ-CP trên Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, cổng thông tin điện tử tỉnh; bản tin, trang thông tin điện tử của các sở, ngành và địa phương.

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Các hình thức tuyên truyền, phổ biến khác: Tùy theo điều kiện, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức phù hợp đtổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn như: Hội nghị phổ biến, quán triệt; tọa đàm, hội thảo; sinh hoạt “Ngày pháp luật”; tuyên truyền thông qua việc xây dựng và khai thác tủ sách pháp luật; các hình thức tuyên truyền phù hp khác.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Tổ chức tập huấn triển khai Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và các văn bản có liên quan cho các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, các tổ chức tín dụng, tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan liên quan về đăng ký biện pháp bảo đảm, quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý 1/2018.

2. Rà soát, cập nhật và trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm.

3. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

4. Xây dựng hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư phập, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi nhận được hướng dẫn thực hiện từ các cơ quan có thẩm quyền cấp trên.

5. Tổ chức cập nhật, tích hp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gn lin với đất vào hệ thng dữ liệu quốc gia về biện pháp bảo đảm

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi hệ thống dữ liệu quốc gia về biện pháp bảo đảm được hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng.

6. Kiểm tra, thanh tra, theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

7. Báo cáo Bộ Tư pháp về việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

IV. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức thực hiện các nội dung được quy định tại mục II Kế hoạch này. Tham mưu Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn các ngành, địa phương tuyên truyền Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

3. Báo Sóc Trăng; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương tăng cường thời lượng giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.

4. Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương mình; hướng dẫn, theo dõi, triển khai thực hiện tại địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo việc triển khai Nghị định số 102/2017/NĐ-CP tại địa phương.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 

 

Nghị định 102/2017/NÐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm Ban hành: 01/09/2017 | Cập nhật: 01/09/2017