Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2021 về kiểm tra các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Số hiệu: 138/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Trần Quốc Văn
Ngày ban hành: 10/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/KH-UBND

Hưng Yên, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

Thực hiện Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch kiểm tra các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ (viết tắt là tổ chức) trong thực hiện nội dung kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh; không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động hợp pháp để thực hiện hoặc cấu kết thực hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất có chứa chất ma túy.

2. Tăng cường quản lý nhà nước, hướng dẫn, tuyên truyền, đôn đốc các tổ chức, cá nhân tham gia một trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, phân phối và sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất có chứa chất ma túy, tiền chất chấp hành đúng quy định của pháp luật. Kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy để kịp thời kiến nghị, chấn chỉnh, khắc phục; không để tổ chức, cá nhân lợi dụng vi phạm pháp luật.

3. Quá trình thực hiện phải tuân thủ quy định của pháp luật, việc kiểm tra phải thiết thực, bám sát nội dung, tránh hình thức.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Kiểm tra tư cách pháp nhân của các tổ chức, gồm:

- Giấy phép thành lập và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu;

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

2. Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, quản lý, phân phối, sử dụng tiền chất

2.1. Kiểm tra các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, quản lý, phân phối, sử dụng, gồm:

- Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc;

- Thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế và phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học của các cơ quan, tổ chức, cá nhân;

- Thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện, thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa chất hướng thần.

2.2. Kiểm tra hàng tồn kho và chế độ bảo quản.

3. Chế độ ghi chép, báo cáo, hồ sơ sổ sách, gồm:

- Hồ sơ hải quan về nhập khẩu, xuất khẩu;

- Hồ sơ về sổ sách, chứng từ, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho;

- Ghi nhóm hàng hóa liên quan;

- Công tác thống kê, kiểm kê, báo cáo theo quy định.

III. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

- Các tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp trong việc sản xuất, kinh doanh, mua bán các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất;

- Các tổ chức trong hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng các loại tiền chất;

- Các tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ xuất khẩu, nhập khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất (Có danh sách kèm theo).

IV. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

1. Các tổ chức, cá nhân được kiểm tra chuẩn bị báo cáo bằng văn bản về tình hình, kết quả hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, sản xuất, bảo quản, lưu trữ, mua bán, vận chuyển, quản lý, phân phối và sử dụng các chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất để báo cáo trực tiếp với Tổ công tác liên ngành theo nội dung mục II kế hoạch này.

2. Các thành viên Tổ công tác liên ngành trực tiếp kiểm tra cụ thể các hoạt động liên quan của đơn vị được kiểm tra và lập biên bản.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Hải quan Hưng Yên chỉ đạo Tổ Công tác liên ngành kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy (viết tắt là Tổ công tác liên ngành) tổ chức triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

2. Thời gian kiểm tra

- Dự kiến từ ngày 01/1 1/2021 đến ngày 30/11/2021.

- Lịch kiểm tra cụ thể do Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy thông báo cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân được kiểm tra.

3. Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Hải quan Hưng Yên có trách nhiệm cử thành viên tham gia Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh; cung cấp thông tin liên quan đến các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, sản xuất, bảo quản, lưu trữ, mua bán, vận chuyển, quản lý, phân phối và sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất phục vụ Tổ công tác liên ngành kiểm tra thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an (qua Cục C04);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT;
- UBND các huyện: Văn Lâm và Kim Động;
- Chi cục Hải quan Hưng Yên;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
-
Lưu: VT, CVNCHảo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Quốc Văn

 

DANH SÁCH KIỂM TRA

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh)

STT

TÊN QUAN, TỔ CHỨC, NHÂN

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

1.

Công ty Cổ phần HYUNDAI ALUMINUM VINA

Đường B2, Khu B, Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

 

2.

Công ty TNHH môi trường Ngân Anh

Xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

 

3.

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Ngọc

Đường 206, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

 

4.

Công ty TNHH Tôn Hoà Phát

Khu E, Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

 

5.

Bệnh viện sản nhi Hưng Yên

Xã hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.