Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và thực hiện hương ước ở thôn, quy ước ở khu, khối phố trong tình hình mới
Số hiệu: 133/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Hồ Tiến Thiệu
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 133/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03-CT/TU NGÀY 31/3/2016 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC Ở THÔN, QUY ƯỚC Ở KHU, KHỐI PHỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và thực hiện hương ước ở thôn, quy ước ở khu, khối phố trong tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy), UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện hương ước ở thôn, quy ước ở khu, khối phố trên địa bàn tỉnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng công tác xây dựng, nâng cao ý thức tự giác thực hiện hương ước, quy ước của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Cụ thể hóa Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể; phân công trách nhiệm cho các cấp, các ngành, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản có liên quan đến công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

Quán triệt, phổ biến sâu rộng Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản có liên quan đến công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của hương ước, quy ước trong đời sống của cộng đồng dân cư. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện hương ước của thôn, quy ước của khu, khối phố. Gắn việc thực hiện hương ước, quy ước với Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Cuộc vận động "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

2. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật

Hằng năm, cấp ủy, chính quyền cơ sở tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện hương ước, quy ước; kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt sửa đổi, bổ sung các bản hương ước, quy ước không phù hợp với quy định của pháp luật, đạo đức, truyền thống và thuần phong mỹ tục. Đảm bảo đến hết năm 2017, 100% thôn, khu, khối phố có hương ước, quy ước; các bản hương ước, quy ước sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt đều được học tập quán triệt trong nhân dân, tổ chức ký cam kết thực hiện, cấp phát đến từng hộ gia đình và niêm yết công khai tại nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt của cộng đồng.

Thường xuyên tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác rà soát, xây dựng và thẩm định hương ước, quy ước, để tham mưu kịp thời cho cấp có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở.

3. Nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện hương ước, quy ước của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân

a) Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện hương ước, quy ước tại địa bàn cư trú. Gắn việc thực hiện hương ước, quy ước với công tác đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị.

b) Thực hiện nghiêm túc nội dung của hương ước, quy ước về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; không để xảy ra tình trạng sử dụng trái phép lòng đường, hè phố vào việc cưới, việc tang, lễ hội...gây mất trật tự an toàn giao thông. Gắn việc thực hiện hương ước, quy ước với việc bình chọn gia đình văn hóa, thôn, khối phố văn hóa.

Lựa chọn Thành phố Lạng Sơn là đơn vị điểm chỉ đạo xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước về nếp sống văn mình trong việc cưới, việc tang, lễ hội, cụ thể:

- Năm 2017 tiến hành rà soát toàn bộ các bản hương ước, quy ước hiện hành để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định của pháp luật và thực tiễn đời sống nhân dân. Tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc hương ước, quy ước; ký cam kết đến từng hộ gia đình; giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện.

- Năm 2018 tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

c) Đề cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội trong hướng dẫn, vận động quần chúng nhân dân thực hiện và giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong việc nêu gương thực hiện hương ước, quy ước tại nơi cư trú nhất là trong thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội, đảm bảo văn minh, lành mạnh, tiết kiệm, không phô trương, lãng phí. Gắn việc thực hiện hương ước, quy ước với Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Cuộc vận động ”Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

4. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả việc thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở

Hằng năm kiểm tra việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở đảm bảo các bản hương ước, quy ước có nội dung phù hợp với văn bản hiện hành của cơ quan nhà nước cấp trên, phù hợp với tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả trong thực hiện.

Tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời gương điển hình tiên tiến trong thực hiện hương ước, quy ước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Trên cơ sở Kế hoạch này, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; gắn việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước với xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.

2. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tham mưu giúp UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ rà soát, xây dựng và thẩm định hương ước, quy ước cho đội ngũ làm công tác này; hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh; đề xuất các giải pháp thực hiện Kế hoạch.

Tham mưu cho UBND tỉnh tổng kết thực hiện Kế hoạch vào năm 2020 để Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bộ Tư pháp.

3. Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hương ước, quy ước thông qua các thiết chế văn hóa cơ sở; gắn công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới”.

4. Sở Tài chính: Hằng năm trên cơ sở dự toán của các đơn vị, tiến hành thẩm định và lập dự toán báo cáo UBND tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch kinh phí chi thực hiện Kế hoạch ở cấp tỉnh.

Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan tài chính cấp dưới giúp UBND cùng cấp cân đối ngân sách, bảo đảm kinh phí cho công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

5. Sở Thông tin và truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng kế hoạch, tăng thời lượng và chất lượng các chuyên mục tuyên truyền về công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; biểu dương các tổ chức, cá nhân gương mẫu trong thực hiện hương ước, quy ước.

6. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh-Truyền hình cấp huyện: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này; tăng cường thời lượng và nội dung thông tin, nêu gương người tốt, việc tốt trong thực hiện hương ước, quy ước, đồng thời phê phán đối với tổ chức, cá nhân thiếu gương mẫu trong việc thực hiện hương ước, quy ước.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chủ động xây dựng kế hoạch, thường xuyên hướng dẫn, vận động hội viên, đoàn viên trong cơ quan, đơn vị, tổ chức mình gương mẫu thực hiện hương ước, quy ước.

Hằng năm, nhân “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư (ngày 18/11), phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện hương ước, quy ước tại các thôn, khu, khối phố. Khen thưởng, động viên kịp thời tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc; kiểm điểm, phê bình đối với tổ chức, cá nhân chưa gương mẫu thực hiện; hướng dẫn nhân dân góp ý, xây dựng ngày càng hoàn thiện các bản hương ước, quy ước.

8. UBND thành phố Lạng Sơn: Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện việc tổ chức điểm chỉ đạo xây dựng hương ước, quy ước trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo đúng thời gian tại Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và thực hiện hương ước ở thôn, quy ước ở khu, khối phố trong tình hình mới. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Tiến Thiệu

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.