Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2016 triển khai Quyết định 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020
Số hiệu: 131/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Lý Vinh Quang
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2016/QĐ-TTG NGÀY 03/11/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ THUỘC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020; Văn bản số 1138/UBDT-CSDT ngày 08/11/2016 của Ủy ban Dân tộc về triển khai thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg , UBND tỉnh ban hành kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định danh sách các thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn theo các tiêu chí quy định tại Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu

Việc phân định, lập danh sách thôn bản đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III trên địa bàn phải theo đúng các quy định tại Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung yêu cầu tại Văn bản số 1138/UBDT-CSDT ngày 08/11/2016 của Ủy ban Dân tộc; đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, khoa học và đúng thời gian quy định.

II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Cấp tỉnh

Ban Dân tộc là cơ quan thường trực, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan phổ biến, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

2. Cấp huyện (thành phố)

- UBND các huyện, thành phố (UBND cấp huyện) tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến, tập huấn cán bộ huyện, cán bộ xã về thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các biểu mẫu kèm theo Công văn số 1138/UBDT-CSDT ngày 08/11/2016 của Ủy ban Dân tộc.

Tài liệu phục vụ Hội nghị gồm Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1138/UBDT-CSDT ngày 08/11/2016 của Ủy ban Dân tộc (hệ thống biểu mẫu kèm theo) và Kế hoạch triển khai của UBND tỉnh.

- UBND cấp huyện thành lập Hội đồng tư vấn giúp UBND huyện triển khai thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg. Thành phần Hội đồng gồm có: 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm chủ tịch Hội đồng tư vấn; Trưởng Phòng Dân tộc làm Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn (UBND thành phố Lạng Sơn cử đồng chí lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố làm Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn). Thành viên là đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn có liên quan do UBND huyện quyết định.

- Hội đồng tư vấn huyện phân công các phòng chuyên môn là ngành thành viên Hội đồng tư vấn phụ trách xã, cử cán bộ xuống cơ sở xã để tư vấn, giúp xã hoàn thiện các nội dung phân định theo quy định, lập hồ sơ trình Hội đồng tư vấn huyện thẩm định.

- Hội đồng tư vấn huyện thẩm định, xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III tổng hợp theo biểu mẫu (số 04), lập hồ sơ gửi Ban Dân tộc tỉnh thẩm định, tổng hợp chung báo cáo UBND tỉnh trình Ủy ban Dân tộc theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2016.

3. Cấp xã (phường, thị trấn)

UBND cấp xã tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến, tập huấn cho cán bộ xã, trưởng thôn, bản, khối phố. Thành phần gồm Đảng ủy xã, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc, Hiệu trưởng các trường trên địa bàn xã, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, trưởng, phó các thôn, bản, khối phố.

Nội dung: triển khai, phổ biến, tập huấn cán bộ huyện, cán bộ xã về thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các biểu mẫu kèm theo Công văn số 1138/UBDT-CSDT ngày 08/11/2016 của Ủy ban Dân tộc; Kế hoạch của UBND tỉnh, huyện; phổ biến các tiêu chí xã, thôn đặc biệt khó khăn tới từng thôn, hướng dẫn cho Trưởng thôn về quy trình, hồ sơ xác định thôn đặc biệt khó khăn.

UBND xã cử cán bộ phụ trách thôn, bản hướng dẫn quy trình, thủ tục, rà soát, hồ sơ, biểu mẫu của thôn (biểu mẫu số 01).

UBND xã thẩm định kết quả rà soát của các thôn, bản, tổng hợp (theo biểu mẫu số 02; 03), lập hồ sơ trình Hội đồng huyện thẩm định. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/11/2016.

4. Tại thôn, bản

Sau khi UBND xã tổ chức hội nghị triển khai ở cấp xã, Trưởng thôn, bản thực hiện nhiệm vụ được giao, tự rà soát thôn mình có thuộc diện thôn đặc biệt khó khăn hoặc không thuộc thôn đặc biệt khó khăn (theo biểu mẫu số 01).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ban Dân tộc làm cơ quan thường trực, giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ; tổ chức kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 1138/UBDT-CSDT ngày 08/11/2016 của Ủy ban Dân tộc; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất biện pháp xử lý.

2. UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện theo địa bàn quản lý; hoàn thành hồ sơ, gửi Ban Dân tộc tỉnh thẩm định, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2016.

Trên đây là kế hoạch triển khai Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các ngành, cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc các cơ quan phản ánh về UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc) để được xem xét, xử lý theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Vinh Quang

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN