Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2016 thực hiện Quyết định 2079/QĐ-BNV phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính của thành phố Cần Thơ
Số hiệu: 128/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 21/11/2016 Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2079/QĐ-BNV NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA BỘ NỘI VỤ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Quyết định số 2079/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của thành phố Cần Thơ (sau đây viết tắt là Quyết định số 2079/QĐ-BNV), Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2079/QĐ-BNV, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục hoàn thiện các nội dung của Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý.

2. Rà soát thực trạng tổ chức bộ máy, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính để có kế hoạch phân bổ, điều chỉnh, sắp xếp, bố trí biên chế và phân công nhiệm vụ phù hợp với từng công việc gắn với vị trí việc làm, ngạch công chức cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; phát huy hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức triển khai nội dung danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của thành phố Cần Thơ được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2079/QĐ-BNV cho Sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện.

2. Mời tư vấn hỗ trợ trong quá trình hoàn thiện các nội dung Đề án vị trí việc làm của thành phố theo khung danh mục vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt đối với các nội dung: Tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thiện việc mô tả vị trí việc làm, xây dựng khung năng lực và phương pháp xác định số lượng người làm việc theo danh mục vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2079/QĐ-BNV.

3. Hoàn thiện các nội dung Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo khung danh mục vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt, bao gồm các nội dung sau:

a) Xây dựng, hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm theo danh mục được phê duyệt (xây dựng, hoàn thiện Phụ lục số 1, 5 và Phụ lục số 6 của Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, đơn vị, địa phương theo hướng dẫn của Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ);

b) Xác định số lượng người làm việc phù hợp với khung danh mục vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2079/QĐ-BNV của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Rà soát thực trạng tổ chức bộ máy, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính để có kế hoạch phân bổ, điều chỉnh, sắp xếp, bố trí biên chế và phân công nhiệm vụ phù hợp với từng công việc gắn với vị trí việc làm, ngạch công chức cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

5. Tổng hợp Đề án, thẩm định số lượng người làm việc của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính.

6. Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức tối thiểu tương ứng được Bộ Nội vụ phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai nội dung danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của thành phố cho Sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện;

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố lựa chọn đơn vị tư vấn, hỗ trợ và thành lập Tổ Công tác phục vụ cho việc hoàn thiện các nội dung Đề án vị trí việc làm của thành phố theo danh mục vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt;

c) Phối hợp với đơn vị tư vấn chọn 02 sở và 01 quận, 01 huyện của thành phố để làm đơn vị mẫu tập huấn, hướng dẫn phương pháp mô tả vị trí việc làm, xây dựng khung năng lực và xác định số lượng người làm việc theo danh mục vị trí việc làm, bắt đầu triển khai thực hiện vào tháng 12 năm 2016 và hoàn thiện các Đề án mẫu vào tháng 4 năm 2017;

d) Trên cơ sở kết quả thực hiện tại các đơn vị mẫu, tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức hướng dẫn các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện hoàn thiện các nội dung của Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở khung danh mục vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt, bắt đầu thực hiện từ tháng 01 năm 2017 và hoàn thành trước tháng 12 năm 2017;

đ) Tổ chức thẩm định, xác định số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị, địa phương theo khung danh mục vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt; tổng hợp, hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của thành phố;

e) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức được Bộ Nội vụ phê duyệt.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Nội vụ và cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố dự toán, thanh quyết toán kinh phí và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hợp đồng kinh tế đối với đơn vị tư vấn, hỗ trợ thành phố trong việc hoàn thiện các nội dung Đề án vị trí việc làm.

3. Sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện

a) Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định;

b) Trên cơ sở các văn bản quy định và hướng dẫn của Sở Nội vụ; Sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức triển khai nội dung danh mục vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý; thực hiện hoàn tất trước ngày 30 tháng 01 năm 2017;

c) Tổ chức xây dựng và hoàn thiện các nội dung Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo khung danh mục vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt, gửi Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 8 năm 2017 để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố; rà soát thực trạng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương hiện có, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ để tổng hợp) trước ngày 31 tháng 8 năm 2017; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc phân bổ, điều chỉnh, sắp xếp, bố trí biên chế và phân công nhiệm vụ phù hợp với từng công việc gắn với vị trí việc làm, ngạch công chức cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của từng cơ quan, đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2079/QĐ-BNV của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo, phản ánh trực tiếp về Sở Nội vụ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Thành Thống