Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2016 phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2017
Số hiệu: 113/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: 28/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 7 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC MỨC ĐỘ 3 NĂM 2017

Thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục xóa mù chữ, Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học (PCGDTH) mức độ 3 vào năm 2017 với các nội dung sau:

1. Mục tiêu chung

a) Củng cố, duy trì và nâng cao số lượng, chất lượng đạt chuẩn PCGDTH mức độ 2 năm 2016, phấn đấu đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3 năm 2017.

b) Duy trì và nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3 của các xã, phường, thị trấn đã đạt trong năm 2015.

2. Chỉ tiêu cụ thể

a) 100 huyện, thị xã và thành phố Huế được công nhận đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3.

b) Mỗi đơn vị có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3.

c) Huy động từ 60% trở lên số trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục.

3. Một số nhiệm vụ và giải pháp

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân và các tổ chức về công tác PCGDTH:

- Quán triệt các nội dung, nhiệm vụ PCGDTH đến các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương để các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội nhận thức được tính ưu việt của chế độ ta trong giáo dục, đồng thời nhận thức rõ đây cũng là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người từ đó tự giác tham gia một cách tích cực.

- Thực hiện lồng ghép các hình thức và phương tiện truyền thông đại chúng để phổ biến các nội dung Kế hoạch PCGDTH, tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội, các bậc cha mẹ và toàn xã hội cùng tham gia công tác PCGDTH.

- Tiếp tục điều tra, thống kê số liệu PCGDTH, lập hồ sơ và báo cáo việc duy trì tỷ lệ đạt chuẩn PCGDTH, triển khai kế hoạch cụ thể để nâng cao vững chắc tỷ lệ PCGDTH.

b) Đẩy mạnh việc huy động học sinh đến lớp đúng độ tuổi, hạn chế lưu ban, bỏ học; huy động trẻ khuyết tật trong độ tuổi được tiếp cận giáo dục:

- Tổ chức điều tra nắm chắc trẻ em 6 tuổi trên địa bàn; tạo mọi điều kiện để các cơ sở giáo dục huy động trẻ 6 tuổi đến lớp, gắn kết quả phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ 05 tuổi với PCGDTH. Nắm chắc số liệu trẻ 05 tuổi trên địa bàn để tổ chức huy động trẻ 06 tuổi vào lớp một đảm bảo số lượng.

- Đưa chỉ tiêu công tác PCGDTH vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương để chỉ đạo thực hiện; đưa kết quả việc thực hiện PCGDTH vào tiêu chuẩn bình xét, đánh giá các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể, bình xét gia đình văn hóa và đơn vị văn hóa. Cấp ủy, chính quyền địa phương, giao trách nhiệm cho các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn phối hợp vận động các gia đình đưa trẻ 06 tuổi đến trường, huy động số trẻ bỏ học trở lại trường.

- Tăng cường các biện pháp giáo dục, hạn chế học sinh bỏ học, giảm tỷ lệ học sinh lưu ban, nhất là các lớp trong cấp học đảm bảo trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ trên 90%.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời các văn bản về công tác Phổ cập giáo dục - xóa mù chữ (PCGD-XMC). Thường xuyên tuyên truyền, thực hiện tốt việc huy động học sinh đúng độ tuổi, quản lý và duy trì tốt sĩ số học sinh.

c) Thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học:

- Nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, mở rộng các trường lớp học 2 buổi/ngày, nâng cao tỷ lệ trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, trong đó quan tâm chỉ đạo ở những xã/phường có khu tái định cư như Phú Mậu, Phú Xuân, Phú Mỹ, Phú Đa (huyện Phú Vang); Hương Sơ, Phú Hậu, Phường Đúc (thành phố Huế); Phong Hòa, Phong Bình (huyện Phong Điền).

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học, đảm bảo 100% trường được trang bị máy tính và được kết nối internet, sử dụng các phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý và dạy học theo quy định.

- Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học, tạo hứng thú cho học sinh khi đến trường.

d) Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trường tiểu học:

- Tăng cường công tác bồi dưỡng thường xuyên, tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên và cán bộ quản lý, cập nhật kiến thức và kỹ năng cho giáo viên để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, đẩy mạnh ứng dụng trang thiết bị công nghệ trong công tác dạy học.

- Tuyển dụng đủ giáo viên, nhân viên theo quy định, bảo đảm chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên hợp đồng.

- Có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, đảm bảo 100% giáo viên đạt chuẩn đào tạo theo quy định.

đ) Xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị dạy học:

- Tập trung xây dựng phòng học, các phòng hỗ trợ học tập và các công trình phụ trợ theo hướng kiên cố và đạt chuẩn để đáp ứng quy mô trường lớp, ở những xã/phường có tỷ lệ phòng học/lớp thấp; quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; đảm bảo các điều kiện cho việc thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông.

- Bổ sung kinh phí xây dựng phòng học mới đảm bảo đạt tỷ lệ phòng học/lớp theo quy định (thị trấn Thuận An - huyện Phú Vang; phường An Đông - thành phố Huế).

- Rà soát, bổ sung, trang bị đủ bộ đồ dùng dạy học tối thiểu theo quy định; có kế hoạch mua sắm các trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác quản lý và dạy học.

- Tiếp tục thực hiện việc huy động sự đóng góp công sức lao động của nhân dân cùng với ngân sách Nhà nước để xây dựng, chỉnh trang trường, lớp; bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ dạy học 02 buổi/ ngày và công tác bán trú trường học.

e) Tăng cường quản lý chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, của ban chỉ đạo phổ cập các cấp:

- Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD-XMC các cấp.

- Tăng cường sự phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức đoàn thể đối với công tác phổ cập giáo dục.

- Đẩy mạnh kiểm tra, nắm chắc tình hình của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục ở các cấp; tổ chức trực báo, sơ kết, tổng kết đối với công tác phổ cập kịp thời.

- Tập trung chỉ đạo huyện điểm, xã điểm (huyện khó, xã khó), tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác phổ cập để kịp thời chỉ đạo.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác PCGDTH; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác PCGDTH. Đưa tiêu chí thực hiện công tác PCGDTH vào việc xét thi đua khen thưởng hàng năm của các đơn vị.

4. Phân công trách nhiệm

a) Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Là cơ quan thường trực, có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Ban, Ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch PCGDTH đạt chuẩn mức độ 3 năm 2017.

- Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư: tham mưu cân đối các nguồn lực nhằm hỗ trợ các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai việc xây dựng đủ phòng học theo quy định, nâng cao tỷ lệ học 2 buổi/ngày và tổ chức bán trú cho các đơn vị trường học.

c) Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối và bố trí kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch PCGDTH từ nay đến năm 2020, bố trí kinh phí để tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị phục vụ học tập để đảm bảo điều kiện đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3 vào năm 2017.

d) Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về PCGDTH mức độ 3 vào năm 2017.

đ) Đề nghị UBMTTQVN tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh và các tổ chức, đoàn thể: tham gia tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện về tinh thần và vật chất để tất cả trẻ em trong độ tuổi được đến trường, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCGDTH mức độ 3 năm 2017 và trong những năm tiếp theo.

e) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế: Chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện PCGDTH trên địa bàn; xây dựng kế hoạch PCGDTH mức độ 3 năm 2017 và những năm tiếp theo; cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này để chỉ đạo, triển khai thực hiện trên địa bàn.

5. Tổ chức thực hiện

Yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT. HĐND Tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị tại mục 4;
- VP: CVP, PVP và CV: TH, TC, ĐTXD;
- Lưu: VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung