Kế hoạch 1129/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016
Số hiệu: 1129/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Xuân Bình
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hiệu lực: 15/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1129/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 15 tháng 07 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT Ở THÀNH PHỐ HI PHÒNG NĂM 2016

Thực hiện Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 và Quyết định số 960/QĐ-BTP ngày 25/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho ngươi khuyết tật năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật nhằm tạo bước chuyển biến mới trong nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật;

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật để đông đảo người khuyết tật trên địa bàn thành phố được tiếp cận, biết và sử dụng các dịch vụ trợ giúp pháp lý min phí;

- Tăng cường năng lực trợ giúp pháp lý, tập trung thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (trong đó, chú trọng tham gia tố tụng) cho người khuyết tật.

2. Yêu cầu

- Bám sát nội dung chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyt tại Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012; bảo đảm sự tiếp nối các hoạt động đã thực hiện theo các Kế hoạch đã ban hành;

- Các hoạt động cụ thể, khả thi, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; xác định rõ đơn vị thực hiện, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; kết hợp lồng ghép với các Chương trình, Đề án khác về người khuyết tật.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

a) Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý tại cơ sở của người khuyết tật:

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp);

- Cơ quan phối hợp: Phòng Bảo trợ xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) các tổ chức hội của người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2016.

b) Cung cấp danh sách, thông tin về người khuyết tật; danh sách, địa chcác tổ chức hội của người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh của người khuyết tật để thực hiện việc tuyên truyền chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Bảo trợ xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), Phòng Quản lý công tác học sinh, sinh viên (SGiáo dục và Đào tạo).

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp).

- Thời gian thực hiện: Quý III/2016.

c) Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý bằng nhiều hình thức phù hợp với các dạng tật (khuyết tật nhìn, khuyết tật nghe, nói, khuyết tật vận động...) tại nơi cư trú, sinh sống của người khuyết tật, tại các hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh, trường học cho người khuyết tật, bảo đảm 100% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có yêu cu.

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp);

- Cơ quan phối hợp: Phòng Bảo trợ xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) Phòng Quản lý công tác học sinh, sinh viên (Sở Giáo dục và Đào tạo) UBND cấp xã, các tổ chức của người khuyết tật, cơ quan tiến hành ttụng hai cấp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

a) Tiếp tục xây dựng chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đi với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: Phòng Bảo trợ xã hội (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội).

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2016.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2016.

c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về việc nhận diện đối tượng trợ giúp pháp lý là người khuyết tật cho các cán bộ tiến hành tố tụng.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

- Cơ quan phối hợp: Công an thành phố, Viện Kim sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2016.

3. Đẩy mạnh truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

a) Đẩy mạnh truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên các phương tiện thông tin đại chúng ở thành phố (Báo Hi Phòng, báo An ninh Hải Phòng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, đài phát thanh các quận, huyện)- xây dựng chuyên đề về quyền được trợ giúp pháp lý và các quyn, nghĩa vụ khác của ngưi khuyết tật trên báo, đài địa phương; đồng thời giải đáp những vướng mắc pháp luật và đưa tin vụ việc trợ giúp pháp lý điển hình cho người khuyết tật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước).

- Cơ quan phối hợp: Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hi Phòng, các đài phát thanh các quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Tiếp tục biên soạn và phát hành các tài liệu truyền thông về chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, quyền được trợ giúp pháp lý, địa chỉ liên hệ của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khi người khuyết tật có yêu cu.

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp).

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Hoàn thiện việc xây dựng và lắp đặt bảng thông tin, hộp tin về trợ giúp pháp lý tại ít nhất 50% địa điểm (trụ sở các tổ chức hội của người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật).

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Bảo trợ xã hội (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) và các tổ chức hội của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2016.

d) Lồng ghép việc truyền thông, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật với các chương trình, đề án khác về người khuyết tật trên địa bàn thành phố (về các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, dạy ngh,..)

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

- Cơ quan phối hp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch thực hiện các chương trình, đề án khác về người khuyết tật ở thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn thành ph.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch; tổng hợp tình hình số lượng, danh sách người khuyết tật trên địa bàn thành phố; phối hợp với Sở Tư pháp khảo sát, đánh giá nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật; phối hợp theo dõi giám sát đánh giá kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng

Phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố thực hiện các hoạt động truyền thông vtrợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên các phương tiện thông tin đại chúng ở thành phố.

4. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố theo quy định.

5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch tại địa phương;

- Bố trí kinh phí, nhân lực thực hiện Kế hoạch; phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đang sinh sống ở địa phương.

6. Đề nghị Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố

Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cho người khuyết tật; chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện thực hiện nghiêm túc công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cho người khuyết tật nói riêng và các đối tượng được trợ giúp pháp lý nói chung.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật được bảo đảm từ nguồn ngân sách của thành phố theo quy định, các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án liên quan khác; đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có). Các s, ngành lập dự toán ngân sách đối với nội dung hoạt động do đơn vị mình thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh các tổ chức, đơn vị liên quan báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành ph(qua Sở Tư pháp) xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐNDTP;
- CT, các PCTUBNDTP;
- Các Sở: TP, LĐ-TB &XH, GD&ĐT, TC;
- Đài PT và TH HP, Báo HP, Báo ANHP, Cổng TTĐTTP;
- CATP, VKSNDTP, TANDTP;
- UBND các quận, huyện;
- CPVP;
-
CV: NC1, LĐ, GD;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình