Chương trình 110/CTRPH/UBND-MTTH phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020
Số hiệu: 110/CTRPH/UBND-MTTH Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: 21/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH -
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/CTrPH/UBND-MTTH

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 7 năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHỐI HỢP VẬN ĐỘNG VÀ GIÁM SÁT BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM GIAI ĐOẠN 2016-2020

Căn cứ Luật tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 217- QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị;

Căn cứ Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới;

Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa ban hành Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Vận động toàn xã hội, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp thực phẩm và cộng đồng dân cư, tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở hình thành nếp sống văn hóa: Nông dân trong tỉnh là người đi đầu trong sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn, người Việt Nam nói chung, người Thanh Hóa nói riêng tiêu dùng thực phẩm phải an toàn, góp phần bảo đảm sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, nâng cao uy tín của tỉnh trong quá trình hội nhập quốc tế và phát triển.

b) Biểu dương, khuyến khích và tổ chức nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, đồng thời kiên quyết phê phán, tẩy chay và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn.

c) Qua thực hiện Chương trình phối hợp này đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, các quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp này là nhiệm vụ cấp bách, cần thiết, thường xuyên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và chính quyền, ngành chức năng các cấp, trong đó vận động toàn dân thực hiện an toàn thực phẩm là một nội dung trọng tâm của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

b) Việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm phải đồng bộ, sâu rộng và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức. Định kỳ có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng và định hướng cho thời gian tiếp theo.

c) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước về thực hiện pháp luật an toàn thực phẩm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Mục tiêu

a) Đến năm 2017:

- Hằng năm, 100% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

- Vận động ít nhất 50% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm và 100% số hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Tất cả các xã được công nhận nông thôn mới và phường, thị trấn được công nhận đô thị văn minh phải đạt tiêu chí về an toàn thực phẩm.

b) Đến năm 2019:

- Hằng năm, 100% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

- Vận động ít nhất 70% số hộ sản xuất nông nghiệp, sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm đăng ký, cam kết và ít nhất 35% số hộ được công nhận sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; 100% số hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm được công nhận là sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Tất cả các xã được xét công nhận nông thôn mới và phường, thị trấn được công nhận đô thị văn minh phải đạt tiêu chí an toàn thực phẩm; xem đây là tiêu chí bắt buộc.

c) Đến năm 2020:

- Vận động ít nhất 90% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm đăng ký, cam kết và trên 60% số hộ được công nhận là sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn đạt các tiêu chuẩn theo quy định; 100% số hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm được công nhận là sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Tất cả các xã được công nhận nông thôn mới và phường, thị trấn được công nhận đô thị văn minh phải đạt tiêu chí an toàn thực phẩm.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm an toàn thực phẩm

a) Cấp tỉnh:

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng chương trình truyền thông về an toàn thực phẩm.

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông về an toàn thực phẩm trong hệ thống tổ chức của mình từ tỉnh đến cấp xã, cộng đồng khu dân cư trong phạm vi cả tỉnh.

b) Cấp huyện:

Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các cơ quan, Ban, ngành, cơ quan truyền thông, báo chí tại địa phương và Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng cấp tuyên truyền, giáo dục vận động toàn dân tham gia bảo đảm an toàn thực phẩm.

c) Cấp xã:

Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng cấp xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, giáo dục vận động bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực chấp hành pháp luật và trách nhiệm của công dân, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm.

d) Ở khu dân cư:

- Trưởng Ban Công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn thực phẩm và vận động các hộ nông dân, các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ, thức ăn đường phố đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tuyên truyền, vận động các gia đình đoàn viên, hội viên cam kết thực hiện sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.

2. Xây dựng và nhân rộng các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn

a) Các ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương cung cấp tài liệu và hỗ trợ điều kiện kỹ thuật để Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng và phát triển các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chủ trì hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội vận động các hộ nông dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn:

- Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn và vận động gia đình hội viên đăng ký, cam kết sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hướng dẫn và vận động hộ nông dân do phụ nữ là chủ hộ đăng ký, cam kết sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn.

- Hội Cựu Chiến binh tỉnh hướng dẫn và vận động gia đình hội viên là hộ nông dân đăng ký, cam kết sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn.

c) Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cấp tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp hướng dẫn các hợp tác xã nông nghiệp đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

d) Các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền, giới thiệu các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.

3. Tổ chức giám sát chấp hành pháp luật an toàn thực phẩm do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ trì thực hiện

phẩm.

a) Đối tượng và nội dung giám sát:

- Các hộ nông dân, các cơ sở, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực

- Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp về an toàn thực phẩm.

b) Giám sát của tỉnh:

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và các sở, ngành có liên quan tổ chức các đoàn giám sát các hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương về an toàn thực phẩm, trước hết ở các địa bàn trọng điểm sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tỉnh.

- Các tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức các đoàn giám sát một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy mô lớn.

c) Giám sát của cấp huyện:

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức đoàn giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy mô vừa trên địa bàn cấp huyện.

d) Giám sát của cấp xã:

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện giám sát các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn cấp xã quản lý.

đ) Giám sát của khu dân cư:

Trưởng ban Công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn hoặc tổ trưởng Tổ dân phố và Trưởng các Chi hội, Chi đoàn của các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hình thức tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, phát giác của nhân dân đối với hành vi vi phạm an toàn thực phẩm của các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và chế biến, kinh doanh thực phẩm ở cộng đồng dân cư, chuyển đến Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cấp tỉnh.

4. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm

a) Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi công bố, báo cáo kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm có trách nhiệm gửi văn bản đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để tuyên truyền những trường hợp chấp hành tốt hoặc giám sát việc thực hiện sau kết luận, báo cáo đã công bố.

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm theo đề nghị của các sở, ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương hoặc chính quyền cùng cấp, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c) Các sở, ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã công bố tên và việc xử lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, hợp tác xã, hộ nông dân vi phạm nghiêm trọng pháp luật về an toàn thực phẩm trên các phương tiện truyền thông, báo chí và địa phương theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, phát giác của nhân dân đối với hành vi vi phạm an toàn thực phẩm

a) Báo cáo kết quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở địa phương phải được gửi đến các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương và Ủy ban nhân dân cùng cấp để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả xử lý được gửi cho cơ quan đã tổ chức giám sát.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xử lý và phản ánh, kiến nghị, phát giác của nhân dân về vi phạm pháp luật an toàn thực phẩm ở các khu dân cư đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật và đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện để tổng hợp và xử lý theo hệ thống Mặt trận.

c) Các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương và Ủy ban nhân dân huyện và xã công bố địa chỉ tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhân dân (nơi tiếp dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử).

6. Định kỳ sơ kết và tổng kết việc thực hiện chương trình phối hợp

a) Trong 02 năm 2016 - 2017, hằng quý Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Thông tin và Truyền thông tổ chức giao ban, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình phối hợp này.

Ở cấp huyện và cấp xã, tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức giao ban hằng quý hoặc hằng tháng để đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình phối hợp này.

b) Hằng năm, sở Y tế, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức Tháng hành động “Vì an toàn thực phẩm” (từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5) để biểu dương, tôn vinh, đánh giá công tác quản lý ATTP và nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn tại địa phương.

c) Báo cáo công tác 6 tháng và hằng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội của Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã phải có nội dung đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp này.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

1. Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện

Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trên lĩnh vực được phân công trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ trong Chương trình phối hợp này:

a) Sở Y tế:

- Hướng dẫn, chủ trì phối hợp với sở, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, xã triển khai thực hiện Chương trình phối hợp này.

- Xây dựng và ban hành tiêu chí an toàn thực phẩm cho các phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2016.

- Trên cơ sở kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua công tác giám sát, sửa đổi hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực được phụ trách.

- Tham mưu bổ sung hoặc kiện toàn đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Ban Chỉ đạo liên ngành các cấp về vệ sinh an toàn thực phẩm.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung nội dung an toàn thực phẩm trong bộ tiêu chí về nông thôn mới.

- Xây dựng và ban hành tiêu chí an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối, chợ đấu giá nông hải sản.

- Trên cơ sở kết quả giám sát, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm bảo đảm khả thi, phù hợp với thực tế sản xuất, chế biến kinh doanh nông sản.

c) Sở Công thương:

- Chỉ đạo, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình phối hợp này; xây dựng và triển khai thực hiện tiêu chí an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị (trừ các chợ đầu mối, chợ đấu giá nông sản).

- Phát huy vai trò cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để ngăn chặn có hiệu quả việc nhập lậu thực phẩm.

- Hướng dẫn Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới cấp tỉnh chỉ đạo các lực lượng chuyên ngành tại các cửa khẩu biên giới tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới.

- Trên cơ sở kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực được phân công.

d) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với sở Y tế, sở Xây dựng, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung tiêu chí an toàn thực phẩm trong việc bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng, bản, thôn, ấp, tổ dân phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn phòng Văn hóa các huyện định kỳ tổ chức thi tuyên truyền cổ động, kịch bản sân khấu, tiểu phẩm về an toàn thực phẩm.

đ) Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng chương trình truyền thông quốc gia về an toàn thực phẩm, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm.

e) Sở Xây dựng:

Chủ trì, phối hợp với sở Y tế, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và ban hành bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

g) Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bố trí kinh phí và hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình phối hợp này.

h) Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa có trách nhiệm triển khai chương trình truyền thông tuyên truyền về an toàn thực phẩm, đóng góp thiết thực vào việc hình thành nếp sống văn hóa.

i) Ủy ban nhân dân các huyện:

- Căn cứ Chương trình này, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch hàng năm.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã triển khai nội dung Chương trình phối hợp trên địa bàn.

- Bố trí kinh phí và bảo đảm các điều kiện thực hiện nội dung Chương trình phối hợp này đến cấp xã và khu dân cư.

2. Đoàn Chủ tịch giao cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

a) Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai Chương trình phối hợp này; hằng năm xây dựng kế hoạch thực hiện; tổ chức tập huấn, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương triển khai thực hiện.

- Phối hợp các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn an toàn thực phẩm gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân thông qua thực hiện Chương trình phối hợp này để kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm cho phù hợp.

b) Hội Nông dân tỉnh:

- Hướng dẫn chỉ đạo các cấp hội tổ chức tập huấn, tuyên truyền vận động các gia đình hội viên và nông dân sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn.

- Chủ trì giám sát chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm.

c) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

- Tuyên truyền, vận động hội viên và gia đình do phụ nữ làm chủ hộ thực hiện sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn, gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình năm không, ba sạch do Hội Phụ nữ chủ trì.

- Chủ trì giám sát an toàn thực phẩm tại các chợ, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống.

d) Hội Cựu chiến binh tỉnh:

- Tuyên truyền, hướng dẫn gia đình hội viên thực hiện sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm an toàn.

- Chủ trì vận động phát giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh không bảo đảm an toàn thực phẩm.

đ) Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Chỉ đạo Công đoàn các cấp tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động trong việc bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm đối với sức khỏe của người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

- Chủ trì giám sát việc bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm đối với bữa ăn ca, bếp ăn tập thể của người lao động tại các khu công nghiệp.

e) Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

- Hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia sản xuất thực phẩm tại các hộ nông dân, các cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp.

- Hướng dẫn Đoàn Thanh niên các cấp chủ trì giám sát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể ở các trường học.

g) Các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

Chủ động đề xuất và hướng dẫn Hội viên và các cấp Hội tham gia thực hiện Chương trình này với hiệu quả cao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

a) Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình ở địa phương.

b) Trong 02 năm 2016 - 2017, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thống nhất với Ủy ban nhân dân huyện chọn ít nhất 01 huyện (ưu tiên chọn nơi đạt chuẩn nông thôn mới), để làm điểm; các huyện, thành phố, thị xã chọn 2 - 3 xã, phường làm điểm.

Giao cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên và các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi kết quả triển khai Chương trình phối hợp này, kịp thời tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện Chương trình này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

TM. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
VIỆT NAM TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH


Nguyễn Đình Xứng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.