Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2016 thực hiện "Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến” trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Số hiệu: 107/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Trần Hữu Thế
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Hành chính tư pháp, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/KH-UBND

Phú Yên, ngày 21 tháng 7 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến” (gọi tắt là Đề án); Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Quyết định số 1051/QĐ- BTP ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đề án; căn cứ tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí đi lại cho cá nhân, gắn với triển khai thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh.

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo hướng đơn giản, đảm bảo mức độ cung ứng dịch vụ công đạt mức độ 4; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện giải pháp tích hợp dịch vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua bưu chính trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra.

2. Yêu cầu:

Việc triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến phải đảm bảo thiết thực, kịp thời, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Xây dựng phương thức mới trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhằm xác định các hoạt động cụ thể, thời hạn hoàn thành, thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:

Tuyên truyền, phổ biến trình tự, thủ tục và phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và các hình thức khác.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

2. Kích hoạt triển khai thử nghiệm Phân hệ đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

3. Xây dựng và ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Bưu điện tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 7 năm 2016.

4. Phối hợp xác minh, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật, công nghệ phục vụ cho việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến:

a) Xây dựng quy trình nghiệp vụ về đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến gồm 03 quy trình:

* Tiếp nhận hồ sơ tại Sở Tư pháp - trả kết quả trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc qua dịch vụ bưu chính,

* Tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả qua dịch vụ bưu chính,

* Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến - trả kết quả trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Bưu điện tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

b) Nâng cấp, bổ sung tính năng của Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp dùng chung, mô hình “Kiềng ba chân” và đường truyền mạng phục vụ cho công tác tra cứu, xác minh, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp đáp ứng yêu cầu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2016.

6. Bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nhận hồ sơ, trả Phiếu lý lịch tư pháp cho đội ngũ người lao động làm việc tại các bưu cục, điểm phục vụ bưu chính của Bưu điện tỉnh:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Bưu điện tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

7. Thực hiện thí điểm nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua bưu chính:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Bưu điện tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

8. Thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Bưu điện tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

9. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án:

a) Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Bưu điện tỉnh và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018.

b) Tổng kết 03 năm thực hiện Đề án:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Bưu điện tỉnh và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện:

a) Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh; phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Đề án.

b) Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc cấp kinh phí, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật để triển khai thực hiện Đề án.

c) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến phương thức cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

d) Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp trong công tác tra cứu, xác minh, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp phục vụ cho việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

đ) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp trong công tác cung cấp thông tin lý lịch tư pháp phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo Kế hoạch này.

e) Bưu điện tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính theo Kế hoạch.

g) UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp theo quy định để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này từ nguồn ngân sách nhà nước. Giao Sở Tư pháp, hàng năm căn cứ vào nhu cầu thực hiện các nội dung theo Kế hoạch, lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TP, TT và TT, TC;
- Công an tỉnh, TAND tỉnh, Cục THADS tỉnh;
- Chánh, các PVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Bưu điện tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế