Kế hoạch 1015/KH-UBND năm 2020 về kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; khảo sát tình hình thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Số hiệu: 1015/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Ngày ban hành: 12/06/2020 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân sự, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1015/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 12 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT; VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH; KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Thực hiện Kế hoạch số 2175/KH-UBND ngày 31/12/2019 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 và Kế hoạch số 2176/KH-UBND ngày 31/12/2019 về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; khảo sát tình hình thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm năm 2020 trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm đánh giá khách quan thực trạng công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói chung, tình hình thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực trọng tâm và việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, từ đó có cơ sở thực tiễn để xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Phát hiện những thiếu sót, hạn chế trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật tại địa phương.

2. Yêu cầu

Việc kiểm tra, khảo sát được thực hiện khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật;

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; không gây trở ngại đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra, khảo sát.

Kết luận kiểm tra phải được đối tượng được kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành đầy đủ và đúng thời hạn. Các hạn chế, thiếu sót, kiến nghị, yêu cầu trong kết luận kiểm tra phải được xử lý kịp thời, đúng pháp luật.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA, KHẢO SÁT

1. Nội dung kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói chung và tình hình thi hành pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất, đăng ký giao dịch bảo đảm: thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Nội dung kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

3. Nội dung khảo sát tình hình thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm: được thể hiện bằng phiếu khảo sát, tập trung vào các vấn đề về các quy định của pháp luật liên quan đến trình tự, thủ tục thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm; việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN

1. Đối tượng, địa điểm kiểm tra

Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói chung; tình hình thi hành pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại UBND huyện Quảng Ninh, UBND thị xã Ba Đồn, UBND thành phố Đồng Hới.

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Quảng Ninh, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới.

2. Đối tượng, địa điểm khảo sát

Cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện Bố Trạch, Lệ Thủy và thị xã Ba Đồn.

3. Thời gian kiểm tra, khảo sát

Thực hiện trong Quý III năm 2020 (thời gian cụ thể do Đoàn kiểm tra liên ngành bố trí và thông báo đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương).

4. Thành phần Đoàn kiểm tra

- Trưởng đoàn: đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp;

- Phó trưởng đoàn và các thành viên: đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; các Phòng chuyên môn của Sở Tư pháp phụ trách lĩnh vực được kiểm tra.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật được trích từ nguồn kinh phí cấp cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Tư pháp.

Kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Kế hoạch này; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra của đối tượng được kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định;

- Chủ trì thực hiện khảo sát tình hình thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm; tổng hợp kết quả khảo sát báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch này; cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra liên ngành theo đề nghị của Sở Tư pháp.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc đối tượng kiểm tra

Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo nội dung tại Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Cục Quản lý XLVPHC và TDTHPL- Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị tại mục III;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- UBND thành phố, thị xã, huyện: Đồng Hới, Ba Đồn, Quảng Ninh.
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng