Thông tư 193/2016/TT-BQP Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự
Số hiệu: 193/2016/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Phan Văn Giang
Ngày ban hành: 26/11/2016 Ngày hiệu lực: 11/01/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ QUỐC PHÒNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 193/2016/TT-BQP

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VẬN CHUYỂN CẤP CỨU NGƯỜI BỊ THƯƠNG, BỊ BỆNH TRÊN CÁC VÙNG BIỂN, ĐẢO, VÙNG SÂU, VÙNG XA BẰNG MÁY BAY QUÂN SỰ

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam,

Bộ trưng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư ban hành Quy chế tchức vận chuyển cp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 01 năm 2017.

Điều 3. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Thủ trưng Bộ, CNTCCT;
- Bộ Y tế;
- UBND 28 tỉnh, TP trực thuộc TW ven biển;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Văn phòng
UBQG TKCN;
- Các Cục: Tác chiến, Quân y;
- Các bệnh viện quân y;
- Cục Kiểm tra v
ăn bản QPPL/BTP;
- Vụ Pháp ch
ế BQP;
- L
ưu: VT, NCTH;U96

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Phan Văn Giang

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VẬN CHUYỂN CẤP CỨU NGƯỜI BỊ THƯƠNG, BỊ BỆNH TRÊN CÁC VÙNG BIỂN, ĐẢO, VÙNG SÂU, VÙNG XA BẰNG MÁY BAY QUÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Thông tư s
ố 193/2016/TT-BQP ngày 26 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưng Bộ Quốc phòng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định điều kiện, nguyên tc, quy trình tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bng máy bay quân sự; tổ chức hộ tống cấp cứu; tổ chức hiệp đng và trách nhim của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Squan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ, công nhân, viên chức và lao động hp đồng thuộc các đơn vị Quân đội làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo thuộc chủ quyn, quyn chquyền và quyền tài phán quc gia của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; vùng sâu, vùng xa gặp khó khăn về phương tiện giao thông.

2. Công dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trên các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quc gia của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiu như sau:

1. Bảo đảm bay là tổng hợp các biện pháp ca người chỉ huy và tổ chức hoạt động của các ngành, các đơn vị bảo đảm phục vụ cho hoạt động bay tại đơn vị không quân.

2. Kế hoạch bay là văn kiện theo mẫu quy định, trong đó thhiện nội dung thứ tự thực hiện các chuyến bay và nhiệm vụ của chỉ huy bay, t bay bng thuyết minh và các ký hiệu quân sự.

3. Tổ chức bay là tổng hợp các biện pháp và hoạt động ca người chỉ huy, các cơ quan, đơn vị nhm trin khai thực hiện và hoàn thành chuyến bay nhiệm vụ theo các giai đoạn chun bị, thực hành và giảng bình bay.

4. Đơn vị tchức chuyến bay vận chuyển cp cu là một trong các đơn vị có lực lượng không quân, bao gm: Quân chng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hi quân, Bộ Tư lệnh Cnh sát biển và Binh đoàn 18.

5. Cơ s quân y là các bệnh xá đảo nổi và bộ phận quân y nhà giàn đối với khu vực Qun đảo Trường Sa và nhà giàn DK1; bệnh xá quân y, bệnh xá quân dân y, trung tâm y tế quân dân y và đội điều trị đối với các đảo gn bờ và địa bàn vùng sâu, vùng xa.

6. Bệnh viện chủ quản là bệnh viện có tổ quân y luân phiên thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quân y trên Quần đảo Trường Sa; đối với các bệnh viện khu vực chưa có h thng Telemedicine thì bệnh viện chủ qun là bệnh viện tuyến cui quân khu.

7. Thộ tống cp cứu là tổ quân y có nhiệm vụ: tiến hành bổ sung cấp cứu hoặc cu chữa ti khn cấp cho người bệnh khi cần thiết; chăm sóc, điều trị người bệnh trong suốt quá trình vận chuyển cp cứu.

8. Biu hiện đe dọa tính mạng là tình trạng bnh lý có thdẫn tới tvong nếu không được cp cứu, điều trị kịp thời.

Điều 4. Điều kiện được vận chuyển cấp cứu bằng máy bay quân sự

Các đi tượng thuộc khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Quy chế này bị thương, bị bệnh (sau đây gọi tt là người bệnh) được vận chuyn cp cứu bằng máy bay quân sự khi có đủ các điều kiện sau:

1. Bị thương, tình trạng cấp cứu, bệnh cấp tính đang có biểu hiện đe dọa tính mạng mà vượt quá khả năng cấp cứu, điều trị của cơ sở quân y, cần chuyển ngay về các bệnh viện tuyến sau theo chỉ định của Cục trưởng Cục Quân y.

2. Có đủ các yếu tố bảo đm cho chuyến bay và bảo đảm an toàn bay.

Điều 5. Nguyên tắc bảo đảm chuyến bay vận chuyển cấp cứu

1. Chuyến bay vận chuyển cấp cứu phi tuân thcác nguyên tắc áp dụng dành cho chuyến bay nhiệm vụ đi với máy bay, t lái, thộ tống cấp cứu tham gia thực hin chuyến bay.

2. Tuân thủ quy trình tại Điều 6, Điều 10 Quy chế này.

3. Tuân thủ các yêu cu, quy định vbảo đảm an toàn cho chuyến bay.

4. Kịp thời, khn trương, chính xác trong quá trình thực hiện chuyến bay.

5. Phi hợp hiệp đng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong tổ chức chuyến bay vận chuyn cấp cứu.

Điều 6. Quy trình báo cáo, xử lý thông tin và chỉ đạo tổ chức vận chuyển cấp cứu

1. Khi người bệnh vào cấp cứu tại các cơ sở quân y, có chỉ định vận chuyển cấp cứu người bệnh bằng máy bay quân sự, người phụ trách cơ sở quân y thực hiện như sau:

a) Đối với khu vực Quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1: báo cáo tình trạng người bệnh với Giám đốc bệnh viện chủ quản và Chủ nhiệm quân y cấp trên tới Chủ nhiệm quân y Quân chủng Hải quân;

b) Đi với các đảo gần bờ và vùng sâu, vùng xa: báo cáo tình trạng người bệnh với Chủ nhiệm quân y cấp trên tới Chủ nhiệm quân y quân khu hoặc Chủ nhiệm quân y Quân chủng Hải quân, Chnhiệm quân y Binh đoàn 15, Chủ nhiệm quân y Binh đoàn 16.

2. Giám đốc bệnh viện chủ quản, Chủ nhiệm quân y Quân chủng Hải quân, Chủ nhiệm quân y quân khu, Chủ nhiệm quân y Binh đoàn 15, Binh đoàn 16 báo cáo Cục Quân y tình trạng người bệnh và đề nghị được vận chuyển cấp cứu bằng máy bay quân sự:

a) Nội dung báo cáo gm: Họ tên người bệnh, tui, cấp bậc, chức vụ hoặc nghề nghiệp; tình trạng bệnh lý và quá trình sơ cứu, cấp cứu, tiên lượng bệnh; các yêu cu cn thiết vhồi sức cấp cứu trên đường vận chuyển; trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ y tế, thuốc, hóa chất, tổ hộ tống cấp cứu trên máy bay;

b) nh thức báo cáo bng điện thoại, sau đó bằng văn bản.

3. Cục Quân y xử lý như sau:

a) Khi nhận được báo cáo đề nghị của đơn vị, Cục trưởng Cục Quân y quyết định chỉ định vận chuyển cấp cứu người bệnh;

b) Trường hợp chỉ định vận chuyển cấp cứu người bệnh bằng máy bay quân sự, báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu (qua Cục Tác chiến);

c) Đối với người bệnh là đối tượng thuộc khoản 2 Điều 2 Quy chế này có chỉ định vận chuyển cấp cứu bằng máy bay quân sự, Cục Quân y báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu (qua Cục Cứu hộ - Cứu nạn);

d) Nội dung báo cáo gồm: Họ tên người bệnh, tuổi, cấp bậc, chức vụ hoặc nghề nghiệp; tình trạng, chẩn đoán bệnh; địa điểm cn đến vận chuyển cấp cứu; đơn vị quân y được giao nhiệm vụ tchức hộ tống cấp cứu và bệnh viện tiếp nhận người bệnh;

đ) Hình thức báo cáo bng điện thoại, sau đó bng văn bản.

4. Khi nhận được đề nghị ca Cục Quân y về các trường hợp thuộc điểm c, khoản 3, Điều này, Cục Cứu hộ - Cứu nạn báo cáo Thủ trưng Bộ Tổng Tham mưu (qua Cục Tác chiến).

5. Sau khi nhận được đề nghị của Cục Quân y và Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Cục Tác chiến báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu xem xét, quyết định.

6. Giao nhiệm vụ bay

a) Đơn vị được giao nhiệm vụ tchức chuyến bay vận chuyn cấp cứu tiến hành giao nhiệm vụ cụ thcho các đơn vị không quân thuộc quyền thực hiện;

b) Đơn vị không quân được giao nhiệm vụ lập kế hoạch bay và báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

7. Tchức bay

a) Khi đón người bệnh và tổ hộ tống cấp cứu, tổ bay hướng dẫn vị trí cho người, vị trí triển khai các trang thiết bị, dụng cụ y tế cần thiết và các yêu cầu bt buộc phi tuân theo đ bo đm an toàn trong chuyến bay;

b) Trường hợp có bất trc xảy ra do gặp thời tiết xấu đột ngột hoặc các sự c, tbay chịu trách nhiệm xử lý và báo cáo v S chhuy để được trợ giúp;

c) Sau khi tắt máy, cánh quạt máy bay dừng hẳn mới mở cửa và chuyển giao người bệnh; kết thúc chuyến bay cấp cứu các đơn vị không quân tổng hợp báo cáo cấp trên.

Chương II

TỔ CHỨC HỘ TỐNG CẤP CỨU

Điều 7. Nguyên tắc hộ tống cấp cứu

1. Người bệnh đã được sơ cứu, cấp cứu, có chỉ định vận chuyển của Cục trưởng Cục Quân y và đủ điều kiện quy định tại Điều 4 Quy chế này mới được vận chuyển cấp cứu bằng máy bay quân sự.

2. Bảo đảm v nhân viên y tế, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ và thuc, hóa chất cn thiết để tiến hành được các biện pháp hi sức cấp cứu trên máy bay trong suốt thời gian bay và thời gian vận chuyển người bệnh từ sân bay về bệnh viện tiếp nhận.

Điều 8. Đơn vị quân y thực hiện hộ tống cấp cứu

1. Căn cứ vào địa điểm của cơ sở quân y có người bệnh cần vận chuyển cấp cứu, Cục Quân y giao nhiệm vụ cho đơn vị quân y cử thộ tống cấp cứu và bệnh viện tiếp nhận tổ chức vận chuyển cấp cứu người bệnh.

2. Nội dung giao nhim vụ gồm: Họ tên người bệnh, tui, cấp bậc, chức vụ hoặc nghề nghiệp; tình trạng bệnh và các yêu cầu cần thiết về hồi sức cấp cu trong quá trình vận chuyn; bệnh viện tiếp nhận người bệnh.

Điều 9. Tổ hộ tống cấp cứu

1. Thành phần của thộ tống cp cứu, gồm: Một (01) bác stổ trưởng, một (01) bác sỹ chuyên khoa hi sức cấp cứu và hai (02) điều dưỡng viên.

2. Trang bị, phương tiện của thộ tống cấp cứu:

a) Trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất và vật tư tiêu hao cần thiết phục vụ cấp cứu hi sc.

b) Xe cứu thương làm nhiệm vụ vận chuyển cp cứu từ sân bay vbệnh viện tiếp nhn.

3. Yêu cu của thộ tống cấp cứu

a) Lực lượng tham gia thộ tống cấp cứu có trình độ chuyên môn đáp ng được yêu cu cấp cứu nời bệnh trong quá trình vận chuyn;

b) Trang thiết bị y tế, thuốc, hóa cht và vật tư tu hao phù hợp với việc hi sức cấp cu nời bệnh trên máy bay.

Điều 10. Quy trình tổ chức hộ tống cấp cứu

1. Cơ sở quân y dưới sự chỉ đạo chuyên môn của cơ quan quân y cp trên, bệnh viện chủ quản qua hệ thống Telemedicine và các phương tiện thông tin tchức sơ cứu, cấp cứu người bệnh tại chỗ.

2. Khi nhận thông báo có máy bay, cơ sở quân y có nhiệm vụ tổ chức vận chuyển người bệnh từ nơi đang cấp cứu, điều trị tới bãi hạ cánh và bàn giao cho tổ hộ tống cấp cứu. Nội dung bàn giao gồm: Hồ sơ bệnh án, quá trình cấp cứu điều trị tại đơn vị, các yêu cu cn thiết v hi sức cấp cứu trên đường vận chuyển.

3. Tổ hộ tống cấp cứu có nhiệm vụ xtrí cấp cứu người bệnh từ khi nhận bàn giao, trong thời gian trên máy bay đến khi bàn giao cho bệnh viện tiếp nhận.

4. Bệnh viện tiếp nhận tổ chức xe cứu thương, tiếp nhận người bệnh tại sân bay và vận chuyển cấp cu về bệnh viện; việc bàn giao giữa thộ tống cấp cứu với bệnh viện tiếp nhận phải được lập biên bản, ghi chép đầy đủ diễn biến bệnh lý và các biện pháp hi sức cấp cứu đã thực hiện trên máy bay.

Điều 11. Xử trí một số trường hợp trong vận chuyển cấp cứu bằng máy bay quân sự

1. Trường hợp người bệnh chống chỉ định vận chuyển bằng máy bay, cần tăng cường lực lượng, trang thiết bị y tế để xử trí cấp cứu tại đơn vị; Cục trưởng Cục Quân y báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu đề nghị tổ chức chuyến bay vận chuyển lực lượng, trang thiết bị y tế đến tăng cường cho cơ sở quân y.

2. Trường hợp bệnh lý diễn biến phức tạp trên máy bay, ttrưởng tổ hộ tống cấp cứu phải thông báo ngay cho người chỉ huy chuyến bay đbáo cáo trực tiếp Giám đốc bệnh viện tiếp nhận, xin ý kiến chỉ đạo hoặc xin lực lượng chi viện về chuyên môn kthuật ngay tại sân bay khi hạ cánh.

3. Trường hợp không thvận chuyển người bệnh đến bệnh viện được giao nhiệm vụ tiếp nhận, người bệnh có thđược chuyn thng vbệnh viện quân y hoặc dân y gần nhất.

Chương III

TỔ CHỨC HIỆP ĐỒNG

Điều 12. Hiệp đồng tổ chức bay

1. Cục Quân y báo cáo Bộ Tổng Tham mưu (qua Cục Tác chiến) đề nghị tổ chức vận chuyn cấp cứu người bệnh bng máy bay quân sự.

2. Cục Tác chiến/BTổng Tham mưu có trách nhiệm thực hiện theo quy trình được quy định tại Điều 6 Quy chế này; đồng thời, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức chuyến bay vận chuyển cấp cứu theo kế hoạch.

3. Các đơn vị quân y được giao nhiệm vụ hộ tống cấp cứu và bnh viện tiếp nhận người bệnh hiệp đồng với đơn vị thực hiện chuyến bay trong suốt quá trình vận chuyển cấp cứu.

Điều 13. Hiệp đồng bảo đảm sân bay, bãi cất, hạ cánh

1. Các đơn vị được giao thực hiện chuyến bay vận chuyn cấp cứu có trách nhiệm thông báo các nội dung theo quy định với Trung tâm Quản lý - Điều hành bay Quc gia, Quân chủng Phòng không - Không quân nhm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chuyến bay.

2. Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chng Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Binh đoàn 18 có trách nhiệm giao nhiệm vụ cho cơ quan đơn vị thuộc quyền liên quan đến nhiệm vụ trin khai các mặt chỉ huy, bảo đảm cho chuyến bay vận chuyển cấp cứu theo đề nghị của đơn vị thực hiện chuyến bay.

Điều 14. Hiệp đồng bảo đảm vật chất

1. Bảo đảm trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất và vật tư tiêu hao cần thiết phục vụ hồi sức cấp cứu

a) Trang thiết bị y tế chuyên dùng cho vận chuyển cấp cứu do Cục Quân y bảo đảm cho các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức hộ tống cấp cứu;

b) Thuốc, hóa chất và vật tư tiêu hao bo đm cho vận chuyển cấp cứu: các đơn vị sử dụng từ nguồn ngân sách quc phòng thường xuyên.

2. Xăng, du bo đm cho các chuyến bay thực hiện nhiệm vụ vận chuyển cấp cứu được sdụng từ nguồn ngân sách Nhà nước và Bộ Quốc phòng bảo đảm cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Tổ chức thực hiện

Cục Quân y ch trì, phi hợp với Cục Tác chiến và Cục Cứu hộ - Cứu nạn đôn đốc, kiểm tra các quan, đơn vị thực hiện Quy chế này.

Cục Quân y hướng dẫn thực hiện Quy chế này và xây dựng danh mục chi tiết trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất và vật tư tiêu hao.

Điều 16. Sửa đổi bổ sung Quy chế

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kp thời báo cáo về Bộ Quốc phòng (qua Cục Quân y và Cục Tác chiến) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

- Điều này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 127/2020/TT-BQP

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BQP ngày 26 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định điều kiện, nguyên tắc, quy trình tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự; tổ chức hộ tống cấp cứu, tổ chức hiệp đồng và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

2. Quy chế này không áp dụng đối với các chuyến bay thương mại trong lĩnh vực cấp cứu y tế do Binh đoàn 18 (Tổng công ty trực thăng Việt Nam) thực hiện theo hợp đồng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.”

Xem nội dung VB
- Điều này được bổ sung bởi Khoản 6 Điều 1 Thông tư 127/2020/TT-BQP

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BQP ngày 26 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
...
6. Bổ sung khoản 8 Điều 6 như sau:

“8. Báo cáo sau khi tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị:

a) Bệnh viện Quân y tiếp nhận bệnh nhân kịp thời báo cáo kết quả tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị về Cục Quân y;

b) Cục Quân y tổng hợp tình hình báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu (qua Cục Tác chiến, Cục Cứu hộ - Cứu nạn) và Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần.”

Xem nội dung VB
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 127/2020/TT-BQP

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BQP ngày 26 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
...
2. Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Khi người bệnh vào cấp cứu tại các cơ sở quân y, có chỉ định vận chuyển cấp cứu người bệnh bằng máy bay quân sự, người phụ trách cơ sở quân y thực hiện như sau:

a) Đối với khu vực Quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1: Kịp thời báo cáo tình trạng người bệnh với Giám đốc bệnh viện chủ quản và Chủ nhiệm quân y các cấp lên tới Chủ nhiệm quân y Quân chủng Hải quân;

b) Đối với các đảo gần bờ và vùng sâu, vùng xa: Kịp thời báo cáo tình trạng người bệnh với Chủ nhiệm quân y các cấp lên tới Chủ nhiệm quân y quân khu hoặc Chủ nhiệm quân y Quân chủng Hải quân. Chủ nhiệm quân y Binh đoàn 15, Chủ nhiệm quân y Binh đoàn 16.”

Xem nội dung VB
- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 127/2020/TT-BQP

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BQP ngày 26 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
...
3. Điểm b ... khoản 3 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Trường hợp chỉ định vận chuyển cấp cứu người bệnh bằng máy bay quân sự, Cục Quân y báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu (qua Cục Tác chiến), đồng thời báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần. Trong trường hợp khẩn cấp, báo cáo đồng thời trực tiếp Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu;

Xem nội dung VB
- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 127/2020/TT-BQP

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BQP ngày 26 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
...
3. ... điểm c khoản 3 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:
...
c) Đối với người bệnh là đối tượng thuộc khoản 2 Điều 2 Quy chế này có chỉ định vận chuyển cấp cứu bằng máy bay quân sự, Cục Quân y báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu (qua Cục Cứu hộ - Cứu nạn), đồng thời báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần. Trong trường hợp khẩn cấp, báo cáo đồng thời trực tiếp Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu.”

Xem nội dung VB
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư 127/2020/TT-BQP

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BQP ngày 26 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
...
4. Khoản 5 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“5. Sau khi nhận được đề nghị của Cục Quân y và Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Cục Tác chiến báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu. Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu xem xét, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng quyết định. Trong trường hợp khẩn cấp, Cục Quân y báo cáo trực tiếp Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, đồng thời báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần và Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Cục Tác chiến.”

Xem nội dung VB
- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Thông tư 127/2020/TT-BQP

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BQP ngày 26 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
...
5. Điểm c khoản 7 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“c) Sau khi hạ cánh, căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ trưởng chuyến bay quyết định việc tắt máy hoặc giữ động cơ ở chế độ hoạt động (ga nhỏ) để chuyển giao bệnh nhân. Trong quá trình chuyển giao bệnh nhân, phải có ít nhất một thành viên trong tổ bay xuống hướng dẫn và kiểm soát việc tiếp cận máy bay. Kết thúc chuyến bay cấp cứu, các đơn vị Không quân tổng hợp báo cáo cấp trên.”

Xem nội dung VB
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Thông tư 127/2020/TT-BQP

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BQP ngày 26 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
...
7. Khoản 1 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Trường hợp người bệnh chống chỉ định vận chuyển bằng máy bay, cần tăng cường lực lượng, trang thiết bị y tế để xử trí cấp cứu tại đơn vị; Cục trưởng Cục Quân y báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần đề nghị Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo tổ chức chuyến bay vận chuyển lực lượng, trang thiết bị y tế đến tăng cường cho cơ sở quân y.”

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.