Thông tư 18/2012/TT-NHNN sửa đổi thời hạn công bố thông tin tại Thông tư 35/2011/TT-NHNN quy định việc công bố và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước
Số hiệu: 18/2012/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đào Minh Tú
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 31/05/2012
Ngày công báo: 12/06/2012 Số công báo: Từ số 389 đến số 390
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 09/02/2015

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2012/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI THỜI HẠN CÔNG BỐ MỘT SỐ THÔNG TIN QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 35/2011/TT-NHNN NGÀY 11/11/2011 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH VIỆC CÔNG BỐ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi thời hạn công bố một số thông tin quy định tại Thông tư số 35/2011/TT-NHNN ngày 11/11/2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định việc công bố và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước,

Điều 1. Sửa đổi thời hạn công bố các thông tin quy định tại điểm 10, 11 Mục IV, Phụ lục đính kèm Thông tư số 35/2011/TT-NHNN ngày 11/11/2011 của Ngân hàng nhà nước theo Phụ lục đính kèm Thông tư này.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 31/5/2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Dự báo Thống kê tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu: VP, PC.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đào Minh Tú

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH VIỆC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG TRÊN WEBSITE NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-NHNN ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước)

STT

Nội dung thông tin công bố

Đơn vị đầu mối cập nhật thông tin

Thẩm quyền duyệt thông tin đăng tải

Định kỳ công bố

Thời hạn công bố

IV

Tình hình diễn biến tiền tệ và hoạt động ngân hàng toàn hệ thống

10

Tốc độ tăng trưởng và số tuyệt đối của tổng phương tiện thanh toán

Vụ Dự báo

Thống kê tiền tệ

Thống đốc hoặc Phó Thống đốc phụ trách

Hàng tháng

Trong vòng 45 ngày kể từ khi kết thúc tháng báo cáo

11

Tỷ trọng tiền mặt trong lưu thông trên tổng phương tiện thanh toán

Vụ Dự báo

Thống kê tiền tệ

Thống đốc hoặc Phó Thống đốc phụ trách

Hàng tháng

Trong vòng 45 ngày kể từ khi kết thúc tháng báo cáo