Thông báo 9798/TB-BNN-VP năm 2016 ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hà Công Tuấn về thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hiệu: 9798/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9798/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỨ TRƯỞNG HÀ CÔNG TUẤN VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 36a/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ, TRIỂN KHAI CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Ngày 16/11/2016, Bộ đã giao Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức cuộc họp của Tổ công tác xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến để trin khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ, thực hiện xây dựng, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tại cuộc họp, các thành viên Tcông tác đã thảo luận về kế hoạch và giải pháp của Bộ về triển khai dịch vụ công trực tuyến xem xét việc đăng tải các thủ tục hành chính (cung cấp dịch vụ công) trên Cổng thông tin điện tử của Bộ với các cấp độ 1, 2, 3, 4; xem xét việc rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính để triển khai dịch vụ công trực tuyến. Thực tế cho thấy hầu hết các nhiệm vụ triển khai chưa đạt yêu cầu của Bộ, chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 36a.

Sau khi Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo Thứ trưởng Hà Công Tuấn về nội dung trên, Văn phòng Bộ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hà Công Tuấn, như sau:

1. Giao các Tổng cục, Cục thuộc Bộ và các Vụ thuộc Bộ (có TTHC thực hiện gồm: Khoa học Công nghệ và Môi trường, Tài chính, Hợp tác quốc tế, Tchức cán bộ, Quản lý doanh nghiệp), trin khai gấp việc sau:

Gửi bản mềm Danh mục, dữ liệu các TTHC thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của Bộ đã được rà soát (chuẩn hóa về tên và chuẩn hóa về nội dung), công bố (tính đến ngày 16/11/2016) về Trung tâm Tin học và Thống kê trước ngày 25/11/2016 (qua địa chỉ Email: trangtin@mard.gov.vn), gồm:

- Thủ tục hành chính thực hiện ở cấp trung ương;

- Thủ tục hành chính thực hiện ở cấp tỉnh;

- Thủ tục hành chính thực hiện ở cấp huyện;

- Thủ tục hành chính thực hiện ở cấp xã.

2. Giao Trung tâm Tin học và Thống kê:

Thiết lập cấu trúc hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ; nhập dữ liệu TTHC vào hệ thống; hoàn tất các công việc để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính đã lựa chọn để phục vụ khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ trong tháng 12/2016.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB. (35b).

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Trần Quốc Tuấn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.