Thông báo 88/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 23/3/2022 về nội dung trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Số hiệu: 88/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành: 29/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2022

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP NGÀY 23/3/2022 VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Ngày 23 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì cuộc họp bàn về giải pháp làm sạch dữ liệu tiêm chủng, định danh điện tử bệnh nhân; giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu an sinh xã hội và dân cư phục vụ các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội; rà soát hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của các Bộ, cơ quan: Công an, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đại diện Bộ Tư pháp. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công an và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Công an tiếp tục phối hợp với Ban Dân vận Trung ương và các cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội triển khai xây dựng phần mềm dùng chung cho các cơ quan, xác thực định danh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để quản lý hội viên; mở rộng thực hiện đối với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2022.

Khẩn trương hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện thủ tục cam kết bảo đảm an ninh, an toàn thông tin khi sử dụng dữ liệu dân cư để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thành kết nối Cơ sở dữ liệu về trẻ em với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước ngày 31 tháng 3 năm 2022.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an khẩn trương thực hiện các giải pháp “làm sạch” của 41 triệu dữ liệu mũi tiêm chủng COVID-19 đã có thông tin về số định danh cá nhân nhưng chưa thể xác thực do sai sót các thông tin về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh,.... với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tổng số 80 triệu dữ liệu mũi tiêm chưa thể xác thực, hoàn thành trước 05 tháng 4 năm 2022.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu hiện có trong Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội bằng cách sử dụng dịch vụ xác thực thông tin công dân, bổ sung số định danh từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu. Đồng thời, đồng bộ dữ liệu hiện có trong Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ làm giàu dữ liệu dân cư theo đúng lộ trình của Đề án 06.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Phối hợp với Bộ Y tế thực hiện bàn giao và tiếp nhận Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19, hoàn thành trong tháng 3 năm 2022.

b) Khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn về các thành phần công nghệ thông tin thiết yếu cần thiết và tiêu chuẩn, định mức kèm theo phải đầu tư theo yêu cầu của Đề án 06 làm cơ sở để các bộ, ngành, địa phương đề xuất đầu tư, dự toán kinh phí thực hiện. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn bố trí kinh phí đầu tư, thường xuyên bảo đảm việc triển khai thực hiện đáp ứng lộ trình của Đề án 06. Việc ban hành văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông phải hoàn thành trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu nghiệp vụ của Bộ Công an.

c) Sớm có giải pháp khuyến khích, thúc đẩy người dân sử dụng dịch vụ ký số từ xa (Smart CA) để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

d) Chỉ đạo các nhà mạng kết nối thông tin thuê bao (trừ thông tin mật) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực dữ liệu người dùng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2022.

5. Văn phòng Chính phủ có văn bản đôn đốc các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tích hợp, cung cấp các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử theo đúng tiến độ của Đề án 06.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: Công an, Y tế, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý, Thư ký TTgCP, các Vụ; KGVX, KTTH;
- Lưu: VT, KSTT (3). Hữu

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

 

 

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.