Thông báo 401/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tuyển sinh vào trường sư phạm
Số hiệu: 401/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 29/08/2017 Ngày hiệu lực: 29/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 401/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM

Ngày 17 tháng 8 năm 2017, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về việc tuyển sinh vào các trường sư phạm. Cùng dự có đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, đại diện lãnh đạo các cơ quan: Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kết luận như sau:

1. Giáo viên là yếu tố quyết định trong đổi mới giáo dục và đào tạo. Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29 đã xác định một trong những nhiệm vụ, giải pháp quyết định để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là phát triển đội ngũ nhà giáo, đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, đào tạo lại; sắp xếp, kiện toàn hệ thống và điều chỉnh nhiệm vụ của các cơ sở đào tạo giáo viên; tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giáo viên phổ thông, giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình, sách giáo khoa mới.

2. Về thực trạng đào tạo và chất lượng giáo viên hiện nay còn có một số hạn chế sau đây:

a) Chất lượng giáo viên chưa đồng đều, một bộ phận giáo viên chưa cập nhật kiến thức, kỹ năng thường xuyên và kịp thời nên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, nhất là đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Từ một số năm, cơ cấu đội ngũ giáo viên có sự thừa, thiếu cục bộ trong từng môn học, cấp học ở từng địa phương nhưng chậm được xử lý.

b) Số lượng trường đào tạo giáo viên hiện nay đã vượt quá nhu cầu thực tế của xã hội. Việc phân bổ giáo viên hiện nay mang tính địa phương (hầu hết giáo viên là người ở địa phương nào thì học và dạy ở địa phương đó). Chất lượng đào tạo của trường sư phạm thuộc tỉnh, thành phố sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục của chính địa phương đó.

c) Công tác kiểm định chất lượng đào tạo đại học nói chung và đào tạo giáo viên nói riêng thực hiện chưa chặt chẽ, đầy đủ; công tác dự báo nhu cầu nhân lực, trong đó có nhu cầu về đào tạo giáo viên chưa sát với thực tế. Việc slượng giáo viên đào tạo lớn hơn nhu cầu sử dụng dẫn đến tình trạng sinh viên tt nghiệp ngành sư phạm khó tìm được việc làm là nguyên nhân chính dn đến tình trạng điểm tuyển sinh vào một số trường cao đẳng, đại học ngành sư phạm thp.

3. Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và các bộ, ngành liên quan cần tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các địa phương rà soát, thống kê số lượng giáo viên từng cấp, từng môn. Trên cơ sở đó dự báo sát nhu cầu đào tạo, đào tạo lại, khắc phục bằng được thừa, thiếu cục bộ.

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá, xây dựng tiêu chí chuẩn các trường sư phạm ở địa phương để quy hoạch, sắp xếp lại các trường sư phạm theo hướng hình thành một số trường trọng điểm (có thể có phân hiệu ở các địa phương) để bảo đảm chất lượng đào tạo giáo viên một cách đồng đều. Nâng chuẩn chất lượng giáo viên các cấp học.

c) Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với các trường sư phạm nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên; xây dựng các chương trình đào tạo, đào tạo lại, đáp ứng nhu cầu nhân lực theo Nghị quyết 29.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: GDĐT, LĐTBXH, NV;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
- Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng VN;
- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các
PCN; Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (3).ĐND

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

Nghị quyết 44/NQ-CP năm 2010 về phiên họp thường kỳ tháng 10 Ban hành: 09/11/2010 | Cập nhật: 11/11/2010