Thông báo 399/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về dự thảo Quyết định quy định thí điểm quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ phần mềm
Số hiệu: 399/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 29/08/2017 Ngày hiệu lực: 29/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 399/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH THÍ ĐIỂM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU SẢN PHẨM PHẦN MỀM, DỊCH VỤ PHẦN MỀM

Ngày 24 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm phần mềm, dịch vụ phần mềm (Quyết định). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Ththao và Du lịch và Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Hiệp hội Phần mềm và ứng dụng công nghệ thông tin Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận như sau:

Mục đích của Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định này để giúp tháo gỡ vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin trong việc thực hiện chính sách thuế nhà thầu theo đề nghị của Hiệp hội Phần mềm và ứng dụng công nghệ thông tin Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay Bộ Tài chính đã ban hành các quy định giải quyết cơ bản những vướng mắc này. Việc ban hành Quyết định này là không thực sự cần thiết. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ dừng việc ban hành Quyết định này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: TTTT
, TC, CT, KHĐT, VHTTDL, TP;
- Hiệp hội Phầ
n mềm và ứng dụng công nghệ thông tin Việt Nam;
- Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục: KGVX, PL, TKBT, T
H, KSTT, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).
LT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.