Thông báo 260/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về việc thay đổi cổ đông sở hữu Nhà đầu tư OneEnergy Asia Limited trong Dự án BOT nhà máy điện Vũng Áng 2 và cổ đông sở hữu Nhà đầu tư OneEnergy Ventures Limited trong Dự án BOT nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3
Số hiệu: 260/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 24/09/2021 Ngày hiệu lực: 24/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 260/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ VĂN THÀNH TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SỞ HỮU NHÀ ĐẦU TƯ ONEENERGY ASIA LIMITED TRONG DỰ ÁN BOT NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 2 VÀ CỔ ĐÔNG SỞ HỮU NHÀ ĐẦU TƯ ONEENERGY VENTURES LIMITED TRONG DỰ ÁN BOT NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 3

Ngày 20 tháng 9 năm 2021 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì họp về việc thay đổi cổ đông sở hữu Nhà đầu tư OneEnergy Asia Limited trong Dự án BOT nhà máy điện Vũng Áng 2 và cổ đông sở hữu Nhà đầu tư OneEnergy Ventures Limited trong Dự án BOT nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Sau khi nghe Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp, báo cáo của Bộ Công Thương và ý kiến phát biểu của các Bộ, cơ quan tham dự họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã kết luận như sau:

1. Hợp đồng BOT và Bảo lãnh Chính phủ (GGU) của Dự án BOT nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 đã được Bộ Công Thương ký kết với Nhà đầu tư OneEnergy Asia Limited ngày 15 tháng 12 năm 2020; Hợp đồng BOT và GGU của Dự án BOT nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 đã được Bộ Công Thương và Nhà đầu tư OneEnergy Ventures Limited ký tắt vào thời điểm cuối năm 2020 theo quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và pháp luật có liên quan.

Đại diện các Bộ, cơ quan: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có ý kiến thống nhất về các nội dung: (i) pháp luật hiện hành của Việt Nam có quy định về chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư dự án BOT cho nhà đầu tư khác song không có quy định cụ thể về thay đổi cổ đông sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các dự án BOT ở nước ta; (ii) việc thay đổi cổ đông của các nhà đầu tư nước ngoài như báo cáo của Bộ Công Thương tại các văn bản số 4550/BCT-ĐL ngày 29 tháng 7 năm 2021 và số 4551/BCT-ĐL ngày 29 tháng 7 năm 2021 được quy định cụ thể trong Hợp đồng BOT đã ký (đối với Dự án BOT nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2) và đã ký tắt (đối với Dự án BOT nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3) là nội dung trong quá trình thực hiện, nhằm bảo đảm thực hiện các Hp đồng dự án và quyền li của phía Việt Nam nên thuộc trách nhiệm xem xét, quyết định của Bộ Công Thương (là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đàm phán và ký Hợp đồng BOT theo quy định của pháp luật), không thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 416/TTg-CN ngày 01 tháng 4 năm 2021 và số 1119/TTg-CN ngày 08 tháng 9 năm 2021 về việc thay đổi cổ đông sở hữu Nhà đầu tư OneEnergy Asia Limited trong Dự án BOT nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2; văn bản số 368/TTg-CN ngày 25 tháng 3 năm 2021 về việc thay đổi cổ đông sở hữu Nhà đầu tư OneEnergy Ventures Limited trong Dự án BOT nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3, trong đó yêu cầu Bộ Công Thương chịu trách nhiệm đánh giá năng lực của các cổ đông mới sở hữu Nhà đầu tư OneEnergy Asia Limited trong Dự án BOT nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 và Nhà đầu tư OneEnergy Ventures Limited trong Tổ hp nhà đầu tư Dự án BOT nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: CT, KH&ĐT, TP, TC;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, QHQT, PL;
- Lưu: VT, CN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục