Thông báo 255/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035
Số hiệu: 255/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 23/09/2021 Ngày hiệu lực: 23/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 255/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ VĂN THÀNH TẠI CUỘC HỌP ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2035.

Ngày 07 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 theo báo cáo của Bộ Xây dựng (Báo cáo thẩm định số 91/BC-BXD ngày 02 tháng 8 năm 2021) và kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021, Công văn số 3837/UBND-CNN&XD ngày 13 tháng 8 năm 2021 và Công văn số 3995/UBND-CNN&XD ngày 20 tháng 8 năm 2021). Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, cơ quan: Xây dựng, Văn phòng Chính phủ và Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên (đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Việt Hùng).

Sau khi nghe Bộ Xây dựng, Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên báo cáo, phát biểu của Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kết luận như sau:

1. Đánh giá cao đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh khu vực 3,62 ha đất thể dục thể thao (sân vận động Thái Nguyên cũ), phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên để hình thành không gian văn hóa công cộng - nghệ thuật, cơ quan, cây xanh, phố đi bộ, phục vụ sinh hoạt văn hóa cho nhân dân thành phố Thái Nguyên và vùng phụ cận, cũng như tạo một điểm đến văn hóa hấp dẫn cho người dân và du khách.

2. Do đây là khu đất thể dục, thể thao, phục vụ công cộng và lợi ích chung cộng đồng dân cư; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan, báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy Thái Nguyên, thực hiện việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, đúng mục tiêu, định hướng phát triển không gian khu vực đã được phê duyệt tại Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và quy định pháp luật. Việc bố trí tái định cư tại chỗ do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên xem xét, quyết định theo quy định pháp luật, không bố trí đất nhà ở thương mại.

3. Giao Bộ Xây dựng xem xét, thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, Phó TTg Lê Văn Thành (để báo cáo);
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Tỉnh ủy, HDND, UBND tỉnh Thái Nguyên;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: TH, NC, KGVX, NN, PL, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2). Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục