Thông báo 253/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về kiến nghị khai thác ứng trước mỏ sắt Quý Xa của Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung
Số hiệu: 253/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 22/09/2021 Ngày hiệu lực: 22/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 253/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ VĂN THÀNH TẠI CUỘC HỌP VỀ KIẾN NGHỊ KHAI THÁC ỨNG TRƯỚC MỎ SẮT QUÝ XA CỦA CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM VIỆT TRUNG

Ngày 15 tháng 9 năm 2021 tại Trụ s làm việc Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ch trì cuộc họp về kiến nghị khai thác ứng trước mỏ sắt Quý Xa của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) trên cơ s đề nghị của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Công văn số 1486A/UBQLV-TH ngày 31 tháng 8 năm 2021, Công văn số 149/UBQLV-TH ngày 07 tháng 6 năm 2021, Công văn s 945/UBQLV-TH ngày 16 tháng 6 năm 2021, Công văn số 249/UBQLV-TH ngày 16 tháng 8 năm 2021), Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (Công văn số 4453/UBND-KT ngày 16 tháng 9 năm 2021), VTM (Công văn s 766/BC-VTM+BCHCĐ ngày 13 tháng 8 năm 2021), Bộ Công Thương (Công văn số 479/BCT-CN ngày 10 tháng 8 năm 2021), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 195/BTNMT-ĐCKS-m ngày 08 tháng 7 năm 2021). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN), Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai; đại diện lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSteel).

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Thép Việt Nam, ý kiến của đại diện các cơ quan tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kết luận như sau:

1. Mỏ sắt Quý Xa tỉnh Lào Cai có tr lượng khoảng 121 triệu tấn, chất lượng tốt nhất nước ta, là nguồn tài nguyên khoáng sản quý ca Quốc gia, cần phải được khai thác hiệu quả, chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, Dự án khai thác mỏ sắt Quý Xa và nhà máy gang thép Lào Cai do Công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) làm chủ đầu tư. Thời gian vừa qua do công tác quản lý, điều hành không tốt dẫn tới việc VTM bị thua l kéo dài. Thường trực Chính phủ, Th tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với Dự án và đến nay đã có chuyển biến dần đi vào hoạt động ổn định. Tuy nhiên, một s chỉ đạo của Th tướng Chính phủ đ khắc phục triệt để các vướng mắc của Dự án như yêu cầu phải gắn việc tái cơ cấu VTM trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm việc tiếp tục khai thác mỏ đ phục vụ sản xuất, không phải để bán... và các vấn đề liên quan khác theo ch đạo của Lãnh đạo Chính phủ về Dự án nhà máy thép Việt Trung đã nêu tại Thông báo số 124/TB-VPCP ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ chưa được chủ đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện đầy đủ đã dẫn tới những khó khăn hiện nay.

2. Đ xem xét, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cấp thiết hiện nay về nguồn nguyên liệu tiếp tục sản xuất của Dự án gắn với bo đảm an ninh - kinh tế và an sinh xã hội địa phương và bảo đảm công ăn, việc làm cho 1.400 người lao động trong thời gian tái cơ cấu, yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các việc sau:

- Về việc tái cơ cấu VTM: Ủy ban Quản lý vn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo SCIC, VNSteel thực hiện đúng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo s 124/TB-VPCP ngày 22 tháng 9 năm 2020 và văn bản số 2264/VPCP-KTTH ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ.

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai khẩn trương có ý kiến về phương án cụ thể đối với việc sử dụng khối lượng quặng chưa khai thác hết trong năm 2020 để được khai thác cung cấp cho Dự án gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để tổng hợp báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 9 năm 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: CT, TC, KHĐT, TP, CA, TN&MT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBQL vốn nhà nước tại doanh nghiệp
- UBND t
nh Lào Cai;
- Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;
- Tổng công ty Thép Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.